Kursa kods Ķīmi2012

Kredītpunkti 6.75

Organiskā ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā180

Lekciju stundu skaits36

Laboratorijas darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits108

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi2016, Neorganiskā un analītiskā ķīmija I

Aizstātais kurss

ĶīmiB008 [GKIMB008] Organiskā ķīmija

Kursa anotācija

Studiju kursā „Organiskās ķīmija” studenti iegūst zināšanas par pārtikā izplatīto organisko savienojumu – spirtu, fenolu, aldehīdu, ketonu, amīnu, karbonskābju un polifunkcionālo savienojumu uzbūvi, īpašībām un izplatību dabas un pārtikas produktos; pārtikas produktu pamatkomponenti - proteīni, ogļhidrāti un lipīdi ir komplicētas dabas vielas. Tās var būt gan vielas ar vairākām funkcionālajām grupām, gan salikti, gan polimēri savienojumi; apgūstot savienojumu ķīmisko īpašību pierādīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
padziļinātas zināšanas par pārtikas produktus veidojošo karbonskābju, hidroksiskābju, aminoskābju, tauku, ogļhidrātu un proteīnu uzbūvi un īpašībām, kā arī organisko savienojumu noteikšanas un attīrīšanas metodēm – lekcijas un kontroldarbi;
prasmes noteikt un attīrīt atsevišķus organiskos savienojumus – laboratorijas darbi;
kompetence – spēja patstāvīgi iegūtās zināšanas un prasmes izmantot dažādu procesu skaidrošanai, saistībā ar organiskām vielām – patstāvīgie un laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads organiskajā ķīmijā. Ogļūdeņražu uzbūve un īpašības. Ievads laboratorijas darbos. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h).
2. Hidroksilgrupu saturoši savienojumi. 1. kontroldarbs - ogļūdeņražu uzbūve un īpašības. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbi – 4h).
3. Karbonilgrupu un aminogrupu saturoši savienojumi. (Lekcija – 2h, laboratorijas darbi – 2h).
4. Karbonskābes un esteri. 2. kontroldarbs – Hidroksilgrupu, karbonilgrupu un aminogrupu saturoši savienojumi (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 4h).
5. Hidroksiskābes (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h).
6. Optiskā izomērija. Optiskā izomērija (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h).
7. Lipīdi, taukskābes. 3. kontroldarbs – Karbonskābes, esteri un hidroksiskābes. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 4h)
8. Tauki un eļļas. Polārie lipīdu steriņi. (Lekcija – 4h, Laboratorijas darbi – 4h)
9. Monosaharīdi. Disaharīdi. 4. kontroldarbs – Lipīdi, taukskābes, tauki un eļļas. (Lekcija – 4h, Laboratorijas darbi – 4h)
10. Polisaharīdi. 5. kontroldarbs – Monosaharīdi un disaharīdi. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h)
11. Nukleīnskābes. (Lekcija – 2h)
12. Aminoskābes. Hidroksiskābbju īpašības. 6. Kontroldarbs – polisaharīdi un nukleīnskābes. (Lekcija – 4h, Laboratorijas darbs – 2h).
13. Proteīni (Lekcija – 3h).
14. Kopsavilkums par lipīdiem, ogļhidrātiem un proteīniem pārtikā. 7. kontroldarbs – Aminoskābes un proteīni. Laboratorijas darbu protokolu aizstāvēšana (Lekcija – 3h, Laboratorijas darbs – 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu var kārtot, ja:
• izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi (50%)
• sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstīti visi kontroldarbi (50%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studējošais patstāvīgi sagatavojas septiņiem kontroldarbiem, risinot uzdevumus.
2. Studējošais patstāvīgi sagatavo septiņus laboratorijas darbu protokolus un pēc darba izstrādes, tos pabeidz, lai to aizstāvētu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmenu var kārtot tad, kad sekmīgi (vismaz 4 balles) uzrakstīti septiņi kontroldarbi un aizstāvēti visi laboratorijas darbi. Ja kontroldarbu vidējā atzīme ir 8 balles un augstāk, tad studentam ir iespējams saņemt akumulējošā eksāmena vērtējumu.

Obligātā literatūra

Baltess V. Pārtikas ķīmija. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. - 478 lpp.
Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. – Rīga: Drukātava, 2008. - 228 lpp.
Kūka M. Organisko savienojumu nomenklatūra. Mācību līdzeklis. – Rīga: Drukātava, 2007. - 72 lpp.
I. Meirovics. Organiskā ķīmija. - R: Zvaigzne 1992. - 526 lpp.

Papildliteratūra

Belitz H.-D., W. Grosch, Scheiberle P. Lehrbuch der Lebenmittelchemie, 6. Aufgabe. Berlin etc: Springer – Verlag, 2008. - 1118 S.
Bülle J., Hüttermann A. Das Basiswissen der organischen Chemie. Stuttgart, New York: Georg Thieme, 2000. - 466 p.
Clayden J., Greeves N., Warren S., WothersP. Organic Chemistry. New York: OXFORD, 2007. - 1512 p.
König B., Butenschön H. Organische Chemie: Kurz und Bündig für die Bachelor – Prüfung. Weinheim: WILEY-VCH, 2007. - 445 S.
McMurry J. Organic Chemistry, 7th Editition. – Belmont: Thomson Learning, Inc., 2008 - 1191 p.
Sorrell T.N. Organic Chemistry, 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.
Valters R. Organiskā ķīmija (pamatkurss), - Rīga , RTU izdevniecība, 2007. - 187 lpp.
Vollhardt K.P.C., Shore N.E. Organic Chemistry: Structure and Funktion, 5th Editition. – New York: W.H. Freeman and Company, 2006. - 1254 p
Под ред. Ивина Б.А. и Пиотровского Л.Б. Opганическая химия: в вопросах и ответах. Caнкт-Петербург: Наука, 2002. - 510 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Science and Technology International.[tiešsaiste]. eISSN: 1532-1738. ISSN: 1082-0132. [skatīts 07.12..2011.] Pieejams Sage datubāzē: http:// http://fst.sagepub.com/
2. Food Quality and Preference. [tiešsaiste]. Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. [skatīts 24.05.2011.] Pieejams Science Direct datubāzē: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09503293

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” nepilna laika studentiem.