Kursa kods Ķīmi2006

Kredītpunkti 4.50

Organiskā ķīmija II

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Viesturs Kreicbergs

Dr.chem.

Priekšzināšanas

Ķīmi1010, Organiskā ķīmija I

Aizstātais kurss

ĶīmiB007 [GKIMB007] Organiskā ķīmija II

Kursa anotācija

Studiju kursā „Organiskās ķīmija II” iegūst zināšanas par pārtikas galveno sastāvdaļu – lipīdu, ogļhidrātu, nukleīnskābju un proteīnu uzbūvi, īpašībām un izplatību dabas un pārtikas produktos. Laboratorijas darbos tiek apgūtas dabas vielu īpašību pierādīšana un ķīmisko savienojumu izdalīšanas un attīrīšanas metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
padziļinātas zināšanas par pārtikas produktus veidojošo savienojumu lipīdu, ogļhidrātu, nukleīnskābju, proteīnu uzbūvi un īpašībām – lekcijas un kontroldarbi;
prasmes pārbaudīt lipīdu, ogļhidrātu īpašības, izdalīšanas un attīrīšanas metodes - laboratorijas darbi;
kompetence spēja patstāvīgi iegūtās zināšanas un prasmes izmantot dažādu procesu skaidrošanai, saistībā ar organiskām un dabas vielām – patstāvīgie un laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lipīdi un taukskābes. Darba drošības tehnika organiskās ķīmijas laboratorijā un ievads laboratorijas darbos. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot laboratorijas darba protokolu. (Patstāvīgais darbs – 4h).
2. Tauki un eļļas. Taukskābju un tauku eļļu īpašības (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Gatavoties 1. kontroldarbam. (Patstāvīgais darbs – 4h).
3. Polārie lipīdi un sterīni. 1. kontroldarbs - Taukskābes, tauki un eļļas – (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot laboratorijas darba protokolu. (Patstāvīgais darbs – 3h).
4. Monosaharīdi. Monosaharīdu struktūrformulas. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot laboratorijas darba protokolu. (Patstāvīgais darbs – 4h).
5. Monosaharīdu atvasinājumi. Monosaharīdu īpašības (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Gatavoties 2. kontroldarbam. (Patstāvīgais darbs – 4h)
6. Disaharīdi. 2. kontroldarbs – Polārie lipīdi un sterini. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot laboratorijas darba protokolu. (Patstāvīgais darbs – 4h).
7. Glikozīdi. Disaharīdu īpašības. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Gatavoties 3. kontroldarbam. (Patstāvīgais darbs – 4h)
8. Rezerves polisaharīdi. 3. kontroldarbs Monosaharīdi. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot laboratorijas darba protokolu. (Patstāvīgais darbs – 4h).
9. Struktūr polisaharīdi. Polisaharīdu īpašības (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Gatavoties 4. kontroldarbam. (Patstāvīgais darbs – 4h)
10. Pieclocekļu heterocikliskie savienojumi. 4. kontroldarbs – Disaharīdi. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot laboratorijas darba protokolu. (Patstāvīgais darbs – 3h).
11. Sešlocekļu heterocikliskie savienojumi. Kristalizācija. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Gatavoties 5. kontroldarbam. (Patstāvīgais darbs – 4h).
12. Nukleīnskābes. 5. kontroldarbs –Polisaharīdi. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot laboratorijas darba protokolu. (Patstāvīgais darbs – 3h).
13. Aminoskābes. Ekstrakcija. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Gatavoties 6. kontroldarbam. (Patstāvīgais darbs – 4h)
14.Polipeptīdi. 6. kontroldarbs – Heterocikli un nukleīnskābes. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Sagatavot laboratorijas darba protokolu. (Patstāvīgais darbs – 3h).
15. Proteīni. Destilācija. (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h). Gatavoties 7. kontroldarbam. (Patstāvīgais darbs – 4h)
16. Kopsavilkums par lipīdiem, ogļhidrātiem un proteīniem pārtikā. 7. kontroldarbs - Aminoskābes un proteīni (Lekcija – 2h, Laboratorijas darbs – 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots rakstiskais eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam, atbilstoši izvirzītājām prasībām, jāsagatavo laboratorijas darbu protokoli un jārisina mājas darbu uzdevumi pirms kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai students varētu kārtot eksāmenu, visiem kontroldarbiem un laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmens ir nokārtots sekmīgi (vismaz 4 balles), ja iegūti vismaz 40% no kopējiem punktiem.

Obligātā literatūra

Baltess V. Pārtikas ķīmija. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1998. - 478 lpp.
Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. – Rīga: Drukātava, 2008. - 228 lpp.
Kūka M. Organisko savienojumu nomenklatūra. Mācību līdzeklis. – Rīga: Drukātava, 2007. - 72 lpp.
Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. – Rīga: Drukātava, 2007. - 58 lpp.
Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. – Rīga: Drukātava, 2007. - 46 lpp
I. Meirovics. Organiskā ķīmija. - R: Zvaigzne 1992. - 526 lpp.

Papildliteratūra

Belitz H.-D., W. Grosch, Scheiberle P. Lehrbuch der Lebenmittelchemie, 6. Aufgabe. Berlin etc: Springer – Verlag, 2008. - 1118 S.
Bülle J., Hüttermann A. Das Basiswissen der organischen Chemie. Stuttgart, New York: Georg Thieme, 2000. - 466 p.
Clayden J., Greeves N., Warren S., WothersP. Organic Chemistry. New York: OXFORD, 2007. - 1512 p.
König B., Butenschön H. Organische Chemie: Kurz und Bündig für die Bachelor – Prüfung. Weinheim: WILEY-VCH, 2007. - 445 S.
McMurry J. Organic Chemistry, 7th Editition. – Belmont: Thomson Learning, Inc., 2008 - 1191 p.
Sorrell T.N. Organic Chemistry, 2nd Edition. Califfornia: University Science Books, 2006. 988 p.
Valters R. Organiskā ķīmija (pamatkurss), - Rīga , RTU izdevniecība, 2007. - 187 lpp.
Vollhardt K.P.C., Shore N.E. Organic Chemistry: Structure and Funktion, 5th Editition. – New York: W.H. Freeman and Company, 2006. - 1254 p
Под ред. Ивина Б.А. и Пиотровского Л.Б. Opганическая химия: в вопросах и ответах. Caнкт-Петербург: Наука, 2002. - 510 c.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studijās.