Код курса Ķīmi2004

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса30.03.2021

Разработчики курса

author

Fredijs Dimiņš

author

Pēteris Kūka

Предварительные знания

Ķīmi2002,

Ķīmi2016,

Учебная литературa

1. F.Dimiņš. Lekciju materiāli fizikālajā ķīmijā PTF studentiem. E-studiju materiāls, pieejams konkrētaj’e-studiju kursā, 2019.
2.Kolasinski, Kurt W. Physical Chemistry: how chemistry works. Chichester, West Sussex : Wiley, 2017, 726 p.
3.Engel T., Reid P. Physical Chemistry. San Francisco etc.: Pearson Education, Inc., 2014. 1040 p.
4.Kūka P., Dūma M. Fizikālā ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008, 101 lpp.
5.Atkins P. W. Physikalische Chemie. Weinheim etc.: VCH, 1996. 1106 p.
6.Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka P., Ruplis A. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1990, 424 lpp.

Дополнительная литература

1. Shultz J.M. Chemistry for Engineers. Boston etc.: Houghton Mifflin Company, 2007. 522 p.
2. Wedler G. Lehrbuch der Physikalischen Chemie. Weinheim etc.: Wiley - VCH, 1997. 1070 p. 3. Walstra P. Physical Chemistry of Foods. New York etc.:Marcel Dekker Inc., 2003. 807 p.

Периодика и другие источники информации

1. Food Science and Technology International Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738.
2. Food Quality and Preference Published by Elsevier Science. ISSN: 0950-3293. Pilni teksti Science Direct datubāzē