Kursa kods Ķīmi2002

Kredītpunkti 4.50

Neorganiskā un analītiskā ķīmija II

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareAnalītiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

Aizstātie kursi

Ķīmi2001 [GKIM2001] Analītiskā ķīmija

ĶīmiB003 [GKIMB003] Neorganiskā un analītiskā ķīmija II

Kursa anotācija

Programma paredz apgūt vielu kvalitatīvās un kvantitatīvās analīzes noteikšanas metodes. Kvalitatīvajā analīzē tiek veikta katjonu un anjonu sistemātiskā analīze. Kvantitatīvajā analīzē tiek apgūti titrimetrijas metožu - neitralizācijas, redoksimetrijas, kā arī gravimetrijas, spektrofotometrijas un potenciometrijas analīzes metožu teorētiskie pamati, strādāti atbilstoši laboratorijas darbi. Studenti tiek iepazīstināti ar pārtikas produktu vispārīgiem fizikāli ķīmiskajiem raksturlielumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par ķīmisko savienojumu kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva noteikšanas metodēm. (1., 2., 3., 4. kontroldarbi.).
Prasmes izvērtēt un izvēlēties piemērotākās pārtikas produktu analīžu metodes un veikt šīs analīzes - laboratorijas darbi.
Kompetence - objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spējas to patstāvīgi atrast un atlasīt, kā arī to izmantot, risinot ar ķīmisko savienojumu analīzēm saistītus jautājumus praktiskā darbā – laboratorijas darbu protokoli, patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Neorganiskās un analītiskās ķīmijas priekšmets. Kvalitatīvā analīze. Skābju-bāzu analīzes metode. Priekšmēģinājumi. (Lekcija – 1 h) 1.analīze, kas satur anjonus un katjonus no priekšmēģinājumiem un 1.katjonu grupas . (Laboratorijas darbi – 3h).
2. 1., 2. un 3 grupas katjonu atdalīšanas un pierādīšanas reakcijas (Lekcija – 1h). 2.analīze, kas satur anjonus un katjonus no priekšmēģinājumiem, 1. un 3.katjonu grupas. (Laboratorijas darbi – 4h).
3. 4. un 5. grupas katjonu atdalīšanas un pierādīšanas reakcijas (Lekcija – 1h). 2.analīze, kas satur anjonus un katjonus no priekšmēģinājumiem, 1. un 3. katjonu grupas (Laboratorijas darbi – 3h).
4. Anjonu atdalīšanas un pierādīšanas reakcijas (Lekcija – 1h). 3.analīze, kas satur anjonus un katjonus no priekšmēģinājumiem, 1. 3., 4., 5. katjonu grupas (Laboratorijas darbi – 4h).
5. Kvantitatīvā analīze. Tilpumanalīze, tās metožu klasifikācija (Lekcija – 1h). 3.analīze, kas satur anjonus un katjonus no priekšmēģinājumiem, 1. 3., 4., 5. katjonu grupas (Laboratorijas darbi – 3h).
6. KOH un HCl kvantitatīvās noteikšanas metodes (Lekcija – 1h). 1.kontroldarbs par jonu pierādīšanas reakcijām. Šķīdumu kvantitatīvais sastāvs (Patstāvīgais darbs - diskusiju seminārs – 4h).
7. Tiešā un netiešā titrēšana. Kompleksonometrija (Lekcija – 1h). Dažādu koncentrāciju šķīdumu gatavošana (Laboratorijas darbi – 3h).
8. Oksidimetrija (Lekcija – 1h). KOH kvantitatīva noteikšana (Laboratorijas darbs – 4h). 1.patstāvīgais darbs par vielas koncentrācijas izteiksmes veidiem.
9. Oksidimetrija. Sedimetrija (Lekcija – 1h). 2.kontroldarbs par šķīdumu kvantitatīvo sastāvu. Šķīdumu pH (Patstāvīgais darbs - diskusiju seminārs –3h).
10. Gravimetrija (Lekcija – 1h). Fe kvantitatīva noteikšana (Laboratorijas darbs – 4h). 2.patstāvīgais darbs par šķīduma pH.
11. Fizikāli ķīmiskās analīzes metodes. (Lekcija – 1h). 3.kontroldarbs par šķīduma pH. Amonija hlorīda noteikšana (Laboratorijas darbs 3 – h).
12. Optiskās analīzes metodes (Lekcija – 1h). Pārejošās ūdens cietības noteikšana (Laboratorijas darbs – 4h).
13. Optiskās analīzes metodes (Lekcija – 1h). Mitruma noteikšana (Laboratorijas darbs – 3h).
14. Elektroķīmiskās analīzes metodes (Lekcija – 1h). Vielu fotometriska noteikšana (Laboratorijas darbs – 3h). 3. patstāvīgais darbs par Fizikāli ķīmiskajām analīzes metodēm.
15. Elektroķīmiskās analīzes metodes (Lekcija – 1h). 4.kontroldarbs par fizikāli ķīmiskajām analīzes metodēm. Vielu fotometriska noteikšana (Laboratorijas darbs – 3h).
16. Hromatogrāfiskās metodes (Lekcija –1h). Potenciometriskā titrēšana (Laboratorijas darbs – 3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi veidojas sekojoši:
• jānostrādā visi laboratorijas darbi;
• laboratorijas darbos iegūto rezultātu apkopojums un analīze;
• jāizstrādā patstāvīgie darbi;
• sekmīgi jāuzraksta četri kontroldarbi par teoriju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs - uzdevumu risināšana saistībā ar vielas kvantitatīvā sastāva izteiksmes veidiem – vielas masas daļu, molāro un ekvivalentu molāro koncentrāciju.
2. Patstāvīgais darbs - uzdevumu risināšana saistībā ar šķīduma pH un ar to saistītiem aprēķiniem skābju un bāzu šķīdumos.
3. Patstāvīgais darbs – literatūras studijas un konspekta sagatavošana par tēmu Fizikāli ķīmiskās analīzes metodes.
Bez tam studentu patstāvīgais darbs ietver laboratorijas darbos iegūto rezultātu apkopojumu, analīzi un noformējumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu vērtējumi, kā arī daļa no kvantitatīvās analīzes darbiem tiek vērtēta ar atzīmi. Laboratorijas darbu protokoliem un patstāvīgo darbu uzdevumiem jābūt ieskaitītiem. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• sekmīgi uzrakstīti četri kontroldarbi – 50%;
• sagatavoti un ieskaitīti laboratorijas darbu protokoli –40%;
• izstrādāti trīs patstāvīgie darbi 10%
Studentam par kontroldarbiem un ar atzīmi vērtējamiem laboratorijas darbiem ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Laboratorijas darbu protokoliem un patstāvīgā darba uzdevumiem jābūt ieskaitītiem. Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Obligātā literatūra

1. Jansons E. Analītiskās ķīmijas teorētiskie pamati: mācību grāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 307 lpp.
2. Putniņš J. Analītiskā ķīmija: lekciju kurss. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.
3. Dūma M. Kvalitatīvā analīze. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008. 17 lpp.
4. Druviete B., Dūma M., Truksne D. Kvantitatīvā analīze. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti. Jelgava: LLU, 2008. 46 lpp.

Papildliteratūra

1. Matiseks R., Šnēpels F.M. Šteinere G.. Pārtikas analītiskā ķīmija. Pamati, metodes, lietošana. Tulk. Dr. ķīm. I. Jākobsone, Dr.ķīm. M. Jākobsons. Rīga: LU, 1998. 456 lpp.
2. Druviete B., Dūma M., Truksne D. Analītiskās ķīmijas uzdevumi ar risinājumiem un vingrinājumiem. Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
3. Analytical chemistry. A modern approach to analytical science. Ed. By Mermet J.M., Otto M., Valcarcel M. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2004. 1181 p.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studijās.