Kursa kods Ķīmi1020

Kredītpunkti 3

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Fredijs Dimiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss ietver :1) vispārīgās ķīmijas teorētiskos pamatus –vielas uzbūvi, heterogenas dispersas sistēmas, šķīdumus, elektrolītu ūdens šķīdumus, elektroķīmiskos procesus; 2) celtniecības un konstrukciju materiālu sastāvā ietilpstošo nozīmīgāko elementu un to savienojumu īpašības un pārvērtības apkārtējā vidē un ražošanas procesos; 3) saistvielu ķīmijas pamatus un ieskatu par polimēru materiāliem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Spēj parādīt zināšanas un zināšanu izpratni par neorganiskajiem savienojumiem un to īpašībām. Spēj parādīt kompetences diskusijās ar būvniecības nozares speciālistiem par dažādu neorganisko savienojumu pārvērtībām - 1.kontroldarbs. Spēj parādīt zināšanas un zināšanu izpratni par oksidēšanās – reducēšanās procesiem apkārtējā vidē. Prasmes patstāvīgi, izmantojot apgūtās zināšanas, piemērot tās dažādu specifisku problēmu risināšanā - 2.kontroldarbs. Spēj parādīt zināšanas un zināšanu izpratni par apkārtējā vidē noritošajām jonu reakcijām un to saistību ar būvniecības nozari. Spēj ar jonu reakciju palīdzību modelēt dažādus ar būvniecības nozari saistītus ķīmiskos procesus. Spēj parādīt zināšanas par dažādu vielu hidrolīzi. Prasmes praktiski tās pierādīt ar hidrolīzes reakciju vienādojumu palīdzību - 3.kontroldarbs Spēj parādīt zināšanas un zināšanu izpratni par ķīmisko reakciju ātrumu un līdzsvaru. Prasmes praktiski veikt aprēķinus un prognozes par ķīmisko reakciju ātruma vai līdzsvara izmaiņām - 4.kontroldarbs Spēj parādīt zināšanas par dažādiem elektrolītiskajiem procesiem (koroziju, elektrolīzi, galvaniskajiem elementiem) un to izmantošanu būvniecības nozarē. Kompetences par korozijas veidu noteikšanu un tās ierobežošanu būvniecības nozarē. - 5.kontroldarbs
Spēj parādīt prasmes, patstāvīgi veicot praktiskus eksperimentus, izmantojot apgūtās zināšanas un veikt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. Spēj parādīt kompetences diskutējot par praktisku ķīmijas zināšanu pielietošanu būvniecības nozarē. - laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1.L. Ķīmisko reakciju ātrums. /Sem.Neorganisko savienojumu klasifikācija, īpašības. (3h)
2 L. ķīmiskais līdzsvars.
3 L. Heterogenas dispersas sistēmas/ L.d. Laboratorijas drošības tehnika. Skābes, bāzes, sāļi. (3h)
4 L. Šķīdumu koligatīvās īpašības. (2h)
5 L. Šķīdumu kvantitatīvās koncentrācijas izteiksmju veidi/ Oksidēšanās reducēšanās reakcijas. 1.k.d. Neorg.sav.klasifik. (4h)
6 L. Šķīdumu kvantitatīvās koncentrācijas izteiksmju veidi/ Oksidēšanās reducēšanās reakcijas. (3h)
7 L. Elektrolītiskā disociācija, pH/ L.d. Oksidēšanās reducēšanās reakcijas. (3h)
8 L. Šķīdumu pH, elektroķīmiskie procesi.
9 L. Elektroķīmiskie procesi. Galvaniskais elements/L.d. Elektrolītu šķīdumi, sāļu hidrolīze. 2.k.d. Oks-red reakcijas. (3h)
10 L. Šķīdumu un kausējumu elektrolīze.
11 L. Metālu vispārīgās īpašības. Metālu korozija/3.k.d. Elektrolītu šķīdumi, sāļu hidrolīze. (3h)
12 L. Kalcijs un magnijs.
13 L. Silīcijs. Silīcija savienojumi/L.d. Ķīmisko reakciju ātrums, līdzsvars. (3h)
14 L. Ogleklis un oglekļa savienojumi. 4.k.d. ķīmisko reakciju ātrums un līdzsvars. Šķīdumu īpašības. (3h)
15 L. Saistvielu ķīmijas pamati/5.k.d Elektrolītiskie procesi. Laboratorijas protokolu noformēšana. (3h).
16 L. ieskats par polimēru materiāliem. Kursa kopsavilkums. (3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nostrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem, uzrakstītiem un ieskaitītiem visiem kontroldarbiem, sekmīgi nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana – ķīmisko
reakciju, novērojumu, secinājumu un eksperimenta gaitas
apkopošana un sistematizēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt sekmīgi uzrakstīties visiem kontroldarbiem, t.i., ne zemāks vērtējums kā 4 balles. Jābūt noformētiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbu protokoliem. Ja sekmīgi uzrakstīto kontroldarbu vidējā atzīme ir ne zemāka kā 7 balles un ir ieskaitīti visi laboratorijas darbi, tad eksāmens nav jākārto, t.i., tiek izlikta vidējā atzīme.

Obligātā literatūra

1. Lewis R., Evans W. Chemistry. London : Palgrave Macmillan, 2018, 508 p.
2. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. LLU, Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava , 2008. 66 lpp.
3. Druviete B. Neorganiskie savienojumi, to klasifikācija un vispārīgās ķīmiskās īpašības. LLU, Ķīmijas katedra. Rīga: Drukātava , 2008. 59 lpp.
4. Malone L.J.. Basic Concepts of Chemistry.New York etc.: John Wiley@Sons, 2004, 882 p.

Papildliteratūra

1. Kokars Valdis. Vispārīgā ķīmija. Rīga: RTU izdevniecība, 2009, 286 lpp.
2. Brown T.L., LeMay E.Jr., Burstein B.E., Marphy C.J. Chemistry. The Central Science. Upper Saddle River: Pearson Education International, 2006. 1128 p.
3. Zumdahl S.S. Chemical Principle. Boston, New York: University of Illinois,2005. 1070 p.
3. Федосова Н.Д. Химические основы полимеров и вяжущих веществ. Издательство Ассоциации строительных вузов (ACB), 2005. 176 с.

Piezīmes

Kurss iekļauts 1.līmeņa un 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.