Kursa kods Ķīmi1016

Kredītpunkti 3

Ķīmija II

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareOrganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Māra Kūka

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst vispārīgas likumsakarības par organisko vielu klasifikāciju, nomenklatūru, organisko savienojumu īpašībām, pārvērtībām un parādībām, kuras saistītas ar šīm pārvērtībām. Zināšanu un prasmju apguves nostiprināšanai izstrādāti mācību materiāli, patstāvīgā darba uzdevumi un paškontroles jautājumi. Ieskaite ar atzīmi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas par organiskās ķīmijas pamatjēdzieniem, likumsakarībām, organisko savienojumu mijiedarbību un kritiska izpratne par organiskās ķīmijas vietu un lomu dažādos procesos un parādībās – lekcijas un kontroldarbi; prasmes izmantot organiskās ķīmijas teorētiskos pamatus, risinot problēmas speciālo studiju priekšmetu apgūšanā, savā zinātnes nozarē, profesionālajā pilnveidē, apkārtējās vides aizsardzībā – laboratorijas darbi; kompetence iegūt, analizēt, kritiski vērtēt, izmantot ķīmiska rakstura informāciju, tās vietu un lomu savā studiju procesā un profesionālajā darbībā – laboratorijas darbu protokolu sagatavošana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Ogļūdeņražu iedalījums, izmantošana un nomenklatūra. (1h). L.d. Seminārs: Ogļūdeņražu iedalījums un nomenklatūra. Ogļūdeņražu īpašības (2h).
2. Lekcija. Pārbaudes darbs (PD) „Ogļūdeņražu iedalījums, nomenklatūra un īpašības”. (1h). L.d. Ogļūdeņražu pierādīšana. Nepiesātināto terpēnu pierādīšana terpentīnā. Terpentīna iegūšana no sveķiem. (2h)
3. Lekcija. Spirti, fenoli un ēteri. Iedalījums, nomenklatūra un izmantošana. (1h). L.d. Seminārs. Spirtu un fenolu īpašibas. Praktiskais darbs: ķīmisko īpašību salīdzināšana ar vienvērtīgajiem spirtiem, atšķirības. Fenoli: fenolu hidroksilgrupas pierādīšana, reakcijas ar sārmu, bromu. (2h)
4. Lekcija. Sēru un slāpekli saturošie organiskie savienojumi (Tioli un amīni). Nomenklatūra un iedalījums. (1h). L.d. Seminārs: Tiolu un amīnu ķīmiskās īpašības. Praktiskais darbs: metilamīna iegūšana, bāziskuma pierādīšanas reakcijas, dažas anilīna īpašības, amīnu atšķiršana, izmantojot reakciju ar slāpekļpaskābi. (2h)
5. Lekcija. PD „Spirtu un fenolu iedalījums un īpašības. Tioli un amīni, to īpašības un iedalījums.” (1h). L.d. Seminārs: Aldehīdu un ketonu iedalījums un nomenklatūra. Izomērija. Praktiskais darbs: Aldehīdgrupu pierādīšana. Acetona īpašības. (2h)
6. Lekcija. Aldehīdu un ketonu īpašības (1h). L.d. PD „Aldehīdu un ketonu īpašības. Seminārs. Hinoni, to bioloģiskā nozīme. (2h)
7. Lekcija. Karbonskābes. Iedalījums un nomenklatūra. (1h) L.d. Seminārs. Karbonskābju ķīmiskās īpašības. L.d. Organisko skābju un neorganisko skābju kopīgās un atšķirīgās īpašības. (2h)
8. Lekcija. PD „Karbonskābju īpašības” (1h). L.d. Seminārs. Tauki. Izplatība dabā, sastāvs, uzbūve. Tauku fizikālās īpašības. Cietie tauki un eļļas. (1h)
9. Lekcija. Tauku ķīmiskās īpašības. (1h). L.d. Eļļu ekstrakcija no eļļas augu sēklām. (1h)
10. Lekcija. Lipīdi, to bioloģiskā nozīme. Tauku pārziepošana. (1h) L.d. Nepiesātināto tauku pierādīšana. (1h)
11. Lekcija. PD „Tauku un lipīdu īpašības. (1h) L.d. Seminārs. Ogļhidrāti, to iedalījums un nomenklatūra. Monosaharīdi. (1h)
12. Lekcija. Monosaharīdu ķīmiskās īpašības. (1h) L.d. Aldožu pierādīšana. Fruktozes pierādīšana. (1h)
13. Lekcija. Disahrīdi un polisaharīdi, to īpašības. (1h) L.d. Cietes pierādīšana. Polisaharīdu hidrolīze. Reducējošo un nereducējošo cukuru atšķiršana. (1h)
14. Lekcija. PD „Ogļhidrāti un to īpašības. (1h) L.d. Seminārs. Aminoskābes, to iedalījums un nomenklatūra. (1h)
15. Lekcija. Aminoskābju īpašības. (1h) L.d. Seminārs. Heterocikliskei savienojumi (2h)
16. Lekcija. Nukleīnskābes. (1h) L.d. Tests: Olbaltumvielas, DNS un RNS. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti visi laboratorijas darbi, pieņemtas visas laboratorijas darbu atskaites, sekmīgi uzrakstīti visi kontroldarbi, sekmīgi nokārtots eksāmens. Ja kontroldarbos akumulētā vidējā atzīme nav mazāka par 7 (labi) un pārrakstīti ne vairāk kā divi kontrodarbi, eksāmenu var nekārtot.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana. Datu analīze, aprēķinu un secinājumu veikšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu vērtējumi. Visiem laboratorijas darbiem jābūt nostrādātiem un laboratorijas darbu protokoliem ieskaitītiem. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi – 80% ;
• laboratorijas darbi un to protokoli – 20% ;
Studentam par katru kursa aktivitāti. Kursa vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Obligātā literatūra

1. Kreicbergs V. Organiskās un pārtikas ķīmijas pamati. Mācību līdzeklis. – Rīga: Drukātava, 2008. - 228 lpp.
2. Kūka M. Lipīdi. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 46 lpp.
3. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis MF studentiem. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp.
4. Čakste I. Polimēru ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 66 lpp.
5. Meirovics L. Organiskā ķīmija. Rīga: Zvaigzne, 1992. 526 lpp.

Papildliteratūra

1. Cēdere D., Logins J. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 385 lpp.
2. Buddrus J. Grundlagen der Organischen Chemie. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2003. 863 p.
3. Грандберг И. Органическая химия. Москва: Дрофа,.2002. 671 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ilustrētā Zinātne. Rīga : Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Obligātais kurss MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežzinātne", pilna laika studijās.