Kursa kods JurZ4036

Kredītpunkti 3

Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi3092, Teritorijas plānošana I

BūvZ3139, Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I

JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs

Kursa anotācija

Studenti apgūst zemes ierīcības un mērniecības darbu jautājumus zemes ierīcības, nekustamā īpašuma vērtēšanas, teritorijas plānošanas un mērniecības darbos. Studiju kurss sniedz zināšanas par darba laika plānošanas un normēšanas jautājumiem zemes ierīcības un mērniecības darbos. Studenti iegūst zināšanas par sertificēšanās iespējām. Apgūst zemes ierīcības un mērniecības darbu lietvedības dokumentu kārtošanas pamatprincipus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzin zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācijas saturu un uzdevumus, to vēsturisko attīstību, zemes ierīcības un mērniecības darbu plānošanu - laboratorijas darbi
2. Prot pielietot darba organizācijas metodes zemes ierīcības un mērniecības darbu plānošanā - laboratorijas darbi
3. Spēj organizēt zemes ierīcības un mērniecības darbu izpildi un vadīt darba kolektīvu mērķtiecīgam darbam - laboratorijas darbi

4. Spēj kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēj atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti - laboratorijas darbi, ieskaites darbs

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Studiju kursa saturs, norise un prasības (1 h)
2. Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācijas jēdziens un uzdevumi, šo darbu vēsturiskā attīstība (1 h)
3. Zemes ierīcības un mērniecības darbu saturs (1 h)
4. Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija komandā (1 h)
5. Darba laika plānošana un uzskaite (1 h)
6. Cilvēkresursu plānošana zemes ierīcības un mērniecības darbu izpildei (1 h)
7. Sertificēšana zemes ierīcības un mērniecības darbu jomā (1 h)
8. Lietvedības dokumentu saturs un kārtošana zemes ierīcības un mērniecības darbu jomā (1 h)
1.laboratorijas darbs – Darba līgumu saturs (3 h)
2.laboratorijas darbs – Darbu plānošana (3 h)
3.laboratorijas darbs – darba laika plānošana (3 h)
4.laboratorijas darbs – darba laika hronometrāža (3 h)
5.laboratorijas darbs – darbu organizācija mērniecības uzņēmumos (3 h)
6.laboratorijas darbs – darbu organizācija Valsts zemes dienestā (3 h)
7.laboratorijas darbs – darbu organizācija pašvaldībā zemes ierīcības un mērniecības darbu izpildei (3 h )
8.laboratorijas darbs – darbu organizācija nozares sabiedriskajās organizācijās (3 h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• rakstisks ieskaites darbs par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;

• sekmīgi izpildīti un ieskaitīti laboratorijas darbi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu izpildes gaitas aprakstu sagatavošana.
Studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai. nepieciešamās docētāja norādītās zinātniskās un studiju literatūras ( normatīvie dokumenti, monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zinātniski periodiskie izdevumi) studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Ieskaite saņemama pēc zināšanu pārbaudes rakstiskā ieskaites darbā studiju kursa noslēgumā un apkopojot studiju kursā laboratorijas darbu izpildes rezultātus.

2. Pēc laboratorijas darbu izstrādes un to aprakstu sagatavošanas tiek izvērtēts, vai studenti demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par zemes ierīcības un mērniecības darbu saturu, plānošanu un realizāciju, vai ir ieguvuši prasmes patstāvīgi veikt zemes ierīcības un mērniecības darbības nozarē, un vai spēj veikt ar zemes ierīcības un mērniecības jomas darbu organizāciju saistīto problēmu izvērtēšanu un trūkumu novēršanu.

Obligātā literatūra

1. LR likumdošanas un normatīvie dokumenti par zemes ierīcības un mērniecības darbiem.
2. Gedrovičs M. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks. Teorētiskie un tehniskie aspekti.turība. Rīga, 2002. 287 lpp.
3. Kanaviņš H., Bērziņa M., Rausis A. Kadastrs – uzskaite un reģistrācija Latvijā. I daļa 1940-1990. Rīga: VZD, 2003. 87 lpp.

4. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava, LLU, 2010. 359 lpp.

Papildliteratūra

1. Nekustamā īpašuma rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2004.
2. Civillikums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2001. 516 lpp.

3. Līgumu rokasgrāmata. Dienas bizness. Rīga, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskais Latvietis. Rīga: Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
2. Mērnieks. ISSN 1407-7124

3. Mans Īpašums. ISSN 1407-4761

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijas