Kursa kods JurZ4034

Kredītpunkti 4.50

Zemes tiesības II

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Maija Bērziņa

Profesionālā maģistra(līm.)

author

Velta Paršova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

JurZ2028, Zemes tiesības I

JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs

Aizstātais kurss

JurZB001 [GJURB001] Zemes tiesības II

Kursa anotācija

Studiju kursā “Zemes tiesibas II” studenti apgūst zemes īpašuma tiesību sistēmas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus, pilnveido sevi ar zināšanām par dažādiem juridiskajiem aspektiem zemes īpašuma tiesību jautājumos. Uzlabo izteiksmes formu un rakstības stilu, izdarot secinājumus par aktuāliem jautājumiem.
Studiju kursa apakšvirzienā “Nekustamā īpašuma formēšana” studenti apgūst mūsdienīgās reālās LR normatīvajos aktos noteiktās nekustamā īpašuma formēšanas sistēmas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus.
Iegūtās zināšanas valsts zemes politikas ietvaros ļaus veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nekustamā īpašuma tiesiskajā sakārtošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina īpašumtiesību atsavināšanu valsts un sabiedrības vajadzībām, dalītā īpašuma, mežu, ūdeņu, zemes dzīļu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu speciālu vajadzību zemju un administratīvā procesa tiesisko regulējumu; (1. kontroldarbs)
Prot patstāvīgi izmantojot portālu likumi.lv atrast nepieciešamo normatīvā akta regulējumu konkrētajai situācijai. (1., 2. un 3. kontroldarbs)
Spēj sadarbībā ar kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu analīzi un rast risinājumus (1., 2. un 3. kontroldarbs)
Pēc kursa nekustamā īpašuma formēšana:
Zina un kritiski izprot vispārīgos uzstādījumus nekustamā īpašuma formēšanā, kā arī par zemes vienību, būvju un telpu grupu formēšanu, un nekustamo īpašumu veidošanu; (1. kontroldarbs)
Prot patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma formēšanas darbības un pielietot nekustamā īpašuma formēšanas metodiku; (1. kontroldarbs)
Spēj sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu. (1. kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Zemes tiesības II:
1. Zemes īpašumu veidošanās tiesiskais regulējums un tā dinamika (2h)
2. Zemesgrāmatā neierakstītas zemes sadalīšanas un apvienošanas risinājuma varianti (1h).
3. Īpašuma atsavināšana valsts un sabiedrības vajadzībām(4h).
1.kontroldarbs: Zemes īpašumi un to atsavināšana valsts un sabiedrības vajadzībām.
4. Dalītā īpašuma veidošanās īpatnības un tā izbeigšanās nosacījumi (2h).
5. Mežu, ūdeņu, zemes dzīļu un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citu speciālo vajadzību zemju tiesiskais regulējums (4h).
2.kontroldarbs:Dalītais īpašums,aprobežojumi mežu, ūdeņu, zemes dzīļu, īpaši aizsargājamajās teritorijās.
6. Tiesu sistēma Latvijā (1h).
7. Administratīvais process iestādē pamatnoteikumi (2h).
3.kontroldarbs: Administratīvais process

Nekustamo īpašumu formēšana:
1. Īpašuma reforma Latvijā (1h)
2. Vispārīgie uzstādījumi nekustamā īpašuma formēšanā (1h)
3. Zemes vienību formēšana un zemes īpašumu veidošana (1h)
4. Būvju formēšana un būvju īpašumu veidošana (1h)
5. Telpu grupu formēšana un dzīvokļa īpašumu veidošana (1h)
6. Kopīpašumi, to sadale reālās daļās (1h)
7. Formēšanas procesā iesaistīto personu tiesības un pienākumi (1h)
8. Formēšanas rezultātā radītie dokumenti un to glabāšana (1h)
1. kontroldarbs

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Sekmīgi apgūta lekciju viela un pozitīvi laboratorijas un patstāvīgā darba rezultāti
2. Pozitīvi kontroldarbu rezultāti
3. Pozitīvs eksāmena atbilžu novērtējums

4. Vismaz 85% nodarbību apmeklējums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nekustamo īpašumu formēšana:
Visā semestra laikā - studiju kursa profesionālo kompetenču apgūšanai nepieciešamās docētāja norādītās zinātniskās un studiju literatūras (monogrāfijas, zinātniskie raksti un to krājumi, konferenču un semināru materiāli, specializēti zināt ms katras nodarbības patstāvīgais darbs nekustamo īpašumu formēšanā– 3 stundas.
Patstāvīgā darba rezultātus noformē rokrakstā, iesniedz manuālā (papīra) formā, apjoms - vismaz 5 lpp.
1.Zemes īpašumu nodibināšana zemes reformas procesā. Būvju īpašumu nodibināšana. Dzīvokļa īpašumu nodibināšana. Nekustamā īpašuma tiesisku iegūšanu apliecinošie dokumenti.
2.Kadastra objektu formēšanas uzdevumi un darbības. Nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvju un telpu grupu) noteikšana. Nekustamā īpašuma veidošana.
3.Zemes vienību sadalīšana un apvienošana. Zemes vienības daļas pievienošana blakus esošai zemes vienībai. Jaunas zemes vienības, t.sk uz kopīpašuma tiesības pamata piederošas zemes vienības izveidošana.
4.Jaunu būvju, t.sk uz kopīpašuma tiesības pamata piederošas būves izveidošana. Būvju sadalīšana un apvienošana. Būves neesamības fakta konstatēšana.
5.Jaunas telpu grupas izveidošana. Telpu grupu sadalīšana un apvienošana.
6.Kopīpašumā esošas zemes vienības, būves, telpu grupas sadalīšana reālās daļās.
7.Īpašnieku un personu, kuras veic nekustamā īpašuma objekta formēšanu, pienākumi un tiesības. Vietējo pašvaldību un citu valsts institūciju pienākumi un tiesības nekustamā īpašuma formēšanā.
Nekustamā īpašuma formēšanas tiesiskie aspekti un prakse ES valstīs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultāti 10 ballu sistēmā tiek izvērtēti pēc šādiem kritērijiem:
1. Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no sniegto atbilžu un patstāvīgā darba rezultātu novērtējuma, kā arī no kontroldarbu un nodarbību apmeklējuma kumulatīvā vērtējuma.
2. Sekmīgu atzīmi par kontrodarbu var iegūt, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi.
3. Patstāvīgā darba rezultātu vērtējums ir atkarīgs no diskusijā sniegto argumentu apjoma un kvalitātes
4. Sekmīgu atzīmi eksāmenā iegūst, ja:
- atbildot eksāmena jautājumiem, students demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par vispārīgajiem uzstādījumiem nekustamā īpašuma formēšanā, kā arī par zemes vienību, būvju un telpu grupu formēšanu, un nekustamo īpašumu veidošanu, vai ir ieguvis prasmes patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma formēšanas darbības un pielietot nekustamā īpašuma formēšanas metodiku, un vai spēj veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu
- iegūts pozitīvs kontroldarbu, laboratorijas un patstāvīgā darba rezultātu novērtējums
- noticis vismaz 85% nodarbību apmeklējums

Obligātā literatūra

1. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu. Valsts zemes dienests. , Rīga, 2013. 335 lpp.
2. Kadastrs no viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram. Valsts zemes dienests. , Rīga, 2013. , 311 lpp.
3. Nekustamais īpašums Latvijā 1991–2012. , A. Kļavis ... u.c]. Rīga: Latio, 2012. , 384 lpp.
4. Civillikums. Kodifikācijas nodaļas 1937. gada izdevums. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1937. 387 lpp. Nav lielākajās b-kās. Latvija. Civillikums. 7. izd. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2011. 431 lpp.
5. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums, Rīga, A/s “Poligrāfists”, 2002. , 353 lpp.
6. Paršova V. Nekustamo īpašumu formēšana un reģistrācija kadastrā (1991.–2004.). Mācību līdzeklis. , Jelgava, LLU, 2004. , 88 lpp.
7. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. Mācību līdzeklis, Jelgava, LLU, 2007. , 65 lpp.
8. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 2.daļa. Būvju īpašumi. Studiju līdzeklis, Jelgava, LLU, 2007. , 184 lpp.
9. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 3.daļa. Dzīvokļa īpašumi. Studiju līdzeklis, Jelgava, LLU, 2008. , 71 lpp.
10.Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava, LLU, 2010. , 359lpp.
11. Rozenfelds J. Lietu tiesības. 4.labotais, papildinātais izdevums. Rīga: Apgāds „Zvaigzne ABC”, Rīga 2011. 308. lpp.

12. Zemesgrāmatas Latvijā. Sast. S. Dreija, D. Jansone u.c. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2003. 288. lpp.

Papildliteratūra

1. Real Property Formation Act. Swedish Land and Cadastral Legislation. 1998. KTH Hogskoletryckeriet, Stockholm, 113 - 162 pp.
2. Auziņš A. Institutional Aspects of Real Property Formation: The Case of Latvia. In: Proceedings of the international scietific conference „Economical science for rural development”, 2004., Jelgava, p. 41. - 46.

3.Нестеровский Е.А. Государственная регистрация недвижимости: учебное пособие для вузов. 2005, Минск, УП, »ИВЦ Минфина», 2005. , 302 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. žurnāls “Mērnieks”
2. žurnāls “Praktiskais latvietis”
3. www.vzd.gov.lv
4. www.tiesas.lv/
5. www.at.gov.lv/

6. www.satv.tiesa.gov.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās