Kursa kods JurZ4033

Kredītpunkti 2

Būvtehnisko risinājumu patentaizsardzība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Andris Šteinerts

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā maģistranti iepazīstas ar intelektuālā īpašuma struktūru un tiem tehniskās jaunrades darba rezultātiem, kuri kā intelektuālais īpašums var iegūt juridisku aizsardzību. Uzsvars tiek likts uz izgudrojumu tiesiskās aizsardzības iespējām, Latvijas patentu likumdošanu un starptautisko sadarbību rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā. Tiek dots neliels ieskata autortiesību un blakustiesību aizsardzībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: Nobeidzot studiju kursu studentam ir jāzina intelektuālā īpašuma aizsardzības pamatprincipus, galvenos intelektuālā īpašuma veidus un to juridiskās aizsardzības dokumentu izdošanas nosacījumus, jāzina, kuru institūciju pārziņā šī joma atrodas.
• Prasmes: Jāprot sastādīt izgudrojuma patenta pieteikuma dokumentāciju. Zināšanas un prasmes tiek novērtētas referāta prezentācijā vai ar kontroldarba rezultātu.
• Kompetence: Jābūt kompetentam par patentu informācijas iegūšanas iespējām un iegūt papildus informāciju un juridisko palīdzību par industriālā īpašuma aizsardzību.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Intelektuālā īpašuma formas un tiesiskās aizsardzības veidi. Rūpnieciskais (industriālais) īpašums un autortiesības – 2h
2. Izgudrojums un tā būtība. Izgudrojuma būtiskās pazīmes. Pamatizgudrojums, papildizgudrojums. Izgudrojumu veidi – 2h
3. Izgudrojuma formula un pretenzijas. Izgudrojuma apraksts un tā sastādīšanas principi - 2h
4. Latvijas patentu likumdošana. Starptautiskās konvencijas. Latvijas patentu valde, tās struktūra un funkcijas - 1h
5. Patentu informācijas avoti un datu bāzes. Espacenet. Patentu informācijas meklēšana internetā. Patentu bibliotēkas – 2h
6. Izgudrojuma patenta pieteikšanas kārtība Latvijā. Izgudrojuma pieteikuma izskatīšanas kārtība Patentu valdē – 2h
7. Eiropas patentu birojs. Eiropas patenta pieteikšanas un pieteikuma izskatīšanas kārtība Patentu ekspertīze – 2h
8. Izgudrojuma patentpieteikuma dokumentācija. Patentu informācijas meklējumi (praktiskās nodarbības) – 2h
9. Izgudrojuma apraksta sastādīšana (praktiskās nodarbības) –2h
10. Patentu komerciāla izmantošana. Patenta licenzēšana –1h
11. Dizainparaugs, tā nozīme uzņēmējdarbībā. Dizainparauga juridiskās aizsardzības iespējas – 1h
12. Dizainparauga reģistrācijas pieteikuma izskatīšana Patentu valdē. Reģistrēta dizainparauga komerciālā izmantošana – 1h
13. Preču zīme, tās nozīme uzņēmējdarbībā un starptautiskajā tirdzniecībā, tās tiesiskās aizsardzības formas – 1h
14. Autortiesību un blakustiesību pamatprincipi -1h
15. Būvprojekta autortiesību aizsardzības iespējas -1h
16. Ieskaites referāta par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību vai individuālā darba aizstāvēšana. -1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti ar atzīmi, jāsagatavo un jāprezentē referāts par intelektuālā īpašuma aizsardzību objektam, kas saistīts ar maģistra darbu, vai arī jānokārto rakstisks kontroldarbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi apgūst zināšanas studējot tehnisko literatūru gatavojot referātu vai gatavojoties rakstiskam kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējuma pamatā ir izstrādātā referāta un tā prezentācijas kvalitāte vai kontroldarba rezultāts

Obligātā literatūra

1. G.Poļakovs. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2001. 379 lpp.
2. G.Poļakovs. Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība. Skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Latvijas Patentu valde, 1999. 521 lpp.
3. I. Paklone, A. u.c. Autortiesības. Rīga: AGB, 1997. 287 lpp. 4. J.Rozenfelds. Intelektuālais īpašums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 288 lpp.

Papildliteratūra

- Patentu likums Pieņemts 15.02.2007. Stājas spēkā 01.03.2007. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=153574
- Dizainparaugu likums tiešsaiste].:Pieņemts 28.10.2004 Stājas spēkā 18.11.2004. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=96620
- Anderman, Steven D. EC Competition Law and Intellectual property rights. The Regulation of innovation. Clarendon Press, Oxford, 1998. 320 p.

Periodika un citi informācijas avoti

- Patenti un preču zīmes, Latvijas Patentu valdes biļetens. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lrpv.lv/index.php?lang=LV&id=180 - Eiropas Patentu biroja datu bāze Espacenet. [tiešsaiste]. Pieejams: http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP - Krievijas Rūpnieciskā īpašuma datu bāze FIPS. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/

Piezīmes

Ierobežotas izvēles kurss profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Būvniecība” un akadēmiskās augstākās izglītības maģistra Vides, ūdens un zemes inženierzinātņu studiju programmā