Kursa kods JurZ3046

Kredītpunkti 3

Komerctiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Stepans Pokotinskis

Mg. jur.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas par komercdarbības tiesisko regulējumu, komercdarbības formām, Eiropas komercsabiedrībām, to dibināšanu,
reorganizāciju, likvidāciju. Kursā tiek analizēti atsevišķi komercdarījumu veidi. Studenti iegūst praktiskās iemaņas pielietot teorētiskās zināšanas komerctiesību jomā: patstāvīgi sastādīt dokumentus, kas saistīti ar komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju, komercdarījumu slēgšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
1. Zināšanas par komercdarbības formām, to dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, pārvaldes institucijām. Patstāvīgais darbs - kāzusu atrisināšana. Praktiskās nodarbības. 1. kontroldarbs.
2. Izpratne par komercdarījumu jēdzienu un veidiem, noslēgšanas kārtību. Patstāvīgais darbs - kāzusu atrisināšana. Praktiskās nodarbības. 2.kontroldarbs.
PRASMES
1. Spēj teoretiskās zināšanas komerctiesību jomā pielietot profesionālajā darbībā, veikt nepieciešamās izmaiņas komersanta darbību regulējošajos dokumentos. Patstāvīgais darbs – kāzusu atrisināšana. Praktiskās nodarbības.
2. Spēj argumentēti diskutēt par komerctiesību jautājumiem un problemātiku. Praktiskās nodarbības.
KOMPETENCE
1. Spēj patstāvīgi analizēt ar komerctiesībām saistītas tiesiskās attiecības un noteikt piemērojamās tiesību normas. Patstāvīgais darbs - kāzusu atrisināšana. Praktiskās nodarbības.
2. Spēj patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes komerctiesību jomā. Patstāvīgais darbs - kāzusu atrisināšana. 1. un 2. kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Komerctiesību jēdziens, principi un avoti. (2 h lekcijas)
2. Komersanta, firmas, komercdarbības un saimnieciskās darbības jēdziens. Komersantu veidi. (2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
3. Komercreģistrs, tā jēdziens un nozīme, uzbūve, ierakstāmās ziņas un to klasifikācija, publicitāte un tās sekas. (2 h lekcijas)
4. Prokūra un parastā komercpilnvara. (2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
5. Komercaģents un mākleris. (2 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
6. Individuālais komersants. Personālās komercsabiedrības. (3 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
7. Kapitālsabiedrības, jēdziens un veidi. (3 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
8. Komercsabiedrību reorganizācija. (2 h lekcijas)
1. Kontroldarbs (1 stunda)
9. Citas sabiedrību formas: Kooperatīvā sabiedrība. Eiropas Savienības tiesību aktos regulētās sabiedrību formas. (2 h lekcijas)
10. Koncerni. (1 h lekcija)
11. Komercdarījumi. (3 h lekcijas, 1 h praktiskais darbs)
2. Kontroldarbs (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams sekmīgi izpildīt divus kontroldarbus, izpildīt četrus patstāvīgus darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs. Komerclikuma normu pielietojums, sagatavojot komersanta dibināšanas dokumentu paketi. Iesniedz elektroniskā veidā.
2. Patstāvīgais darbs. Prokūra un parastā komercpilnvara. Komercaģents un mākleris. Uzdoto kāzusu atrisināšana un atrisinājumu aizstāvēšana praktiskajās nodarbībās. Iesniedz elektroniskā veidā.
3. Patstāvīgais darbs. Kapitālsabiedrības. Uzdoto kāzusu atrisināšana un atrisinājumu aizstāvēšana praktiskajās nodarbībās. Iesniedz elektroniskā veidā.
4. Patstāvīgais darbs. Komercdarījumi. Uzdoto kāzusu atrisināšana un atrisinājumu aizstāvēšana praktiskajās nodarbībās. Iesniedz elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu gala vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma. Katra kontroldarba vērtējums veido 40% no studiju kursa kopējā vērtējuma, 20% no vērtējuma veido aktivitātes vērtējums praktiskajās nodarbībās uzdoto uzdevumu izpildē un aizstāvēšanā. 10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Obligātā literatūra

1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tiesību piemērošanas prakse. Komerctiesības, biedrošanās tiesības un publiskie reģistri. Prof. R.Baloža zinātniskā redakcijā]. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.,535 lpp.
2. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daļa: Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1.–73. panti). Rīga: „A. Strupiša juridiskais birojs” SIA, 2003.,303 lpp.
3. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. B daļa. Komersanti. XI sadaļa. Kapitālsabiedrības (134.–184. panti). Rīga: „A. Strupiša juridiskais birojs” SIA, 2003., 335 lpp.
4. Torgāns K. Prokūra: jauni un veci pārstāvības jautājumi. Civiltiesību, komerctiesību un civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999–2008. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 453.–468. lpp.
5. Novicāne E., Valdes locekļa atbildība par kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2021., 400 lpp.
6. Neimanis J. Prokūras tiesību apjoms. Jurista Vārds, 03.07.2007., Nr. 27. ISSN : 1691-2462
7. Kalniņš E. Komercaģents. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005., 199.–256. lpp.
8. Kalniņš E. Mākleris. Privāttiesību teorija un prakse. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2005., 257.–284. lpp.
9. Rasnačs L.,Rudāns S., Mazzoni A.u.c.. Komerctiesību aktuālie jautājumi Latvijā un Eiropā. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2013., 358 lpp. N

Papildliteratūra

1. Bule Z. Mazā sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Jurista Vārds, 17.08.2010., Nr. 33. ISSN : 1691-2462
2. Danovskis E. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumi un to apstrīdēšana. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs: Vēsture. Prakse. Komentāri, Rīga: TNA, 2010.,378 lpp.
3. Rudāns S. Komerciālā pirkuma līguma tiesiskais regulējums. Jurista Vārds, 24.11.2009., Nr. 47. ISSN : 1691-2462
4. Rudāns S. Valdes locekļa atbildība par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem (I, II) Jurista vārds, 2013. gada 8. janvāris, Nr. 1 (752), 2013. gada 15. janvāris, Nr. 2 (753). ISSN: 1691-2462
5. Fjodorova L. Ekspedīcijas līgums Komerclikumā. Jurista Vārds, 24.11.2009., Nr. 47. ISSN: 1691-2462
6. Strupišs A. Valde kā kapitālsabiedrības pārstāve. Likums un Tiesības. Novembris, 2002. ISSN: 1407-4974
7. Strupišs A. Kapitālsabiedrības dalībnieku savstarpējo attiecību tiesiskais pamats. Jurista Vārds, 07.04.2009., Nr. 14/15. ISSN: 1691-2462
8. Lošmanis A. Dalībnieka izstāšanās no sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Jurista vārds, 2012. gada 27. novembris, Nr. 48 (747). ISSN: 1691-2462
9. Lošmanis A. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu atsavinājums. Jurista Vārds, 07.04.2009., Nr. 14/15. ISSN: 1691-2462
10. Jarkina V. Franšīze teorijā un praksē: komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri:monogrāfija. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009., 216 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs. Pieejams: https://www.ur.gov.lv/lv/
2. Jurista Vārds: Žurnāls tiesiskai domai un praksei. Pieejams: https://juristavards.lv
3. Latvijas Tiesas. Latvijas Tiesu Portāla e-pakalpojumu vietne. Pieejams: https://manas.tiesas.lv
4. Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Pieejams: https://at.gov.lv
5. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss ESAF un citu fakultāšu pamatstudiju programmām.