Kursa kods JurZ3042

Kredītpunkti 4.50

Zemes ierīcības projektēšana I

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Priekšzināšanas

JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs

Aizstātais kurss

JurZB003 [GJURB003] Zemes ierīcības projektēšana I

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīts zemes ierīcības jēdziens, uzdevumi un saturs, zemes ierīcības projekta nozīme zemes īpašumu robežu un teritoriju sakārtošanā. Sniegtas pamatprasības, kas jāievēro, izveidojot un pilnveidojot lauksaimnieciskas nozīmes zemes īpašumus un zemes lietojumus. Studiju kursā studenti iegūst izpratni par lauku saimniecību teritorijas nepilnībām un to novēršanas iespējām, par zemes konsolidāciju kā īpašu zemes ierīcības pasākumu. Kursā tiek apskatīta dažādu nelauksaimnieciskas nozīmes zemes īpašumu un zemes lietojumu izveidošanas kārtība un īpatnības. Studenti apgūst zemes ierīcības projekta sastādīšanas nosacījumus un kārtību. Laboratorijas darbos studenti apgūst zemes vienību un to robežu projektēšanu un projekta efektivitātes novērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Iegūst zināšanas un izpratni par zemes ierīcības nozīmi pašvaldību teritorijas daļu pārkārtošanā vai sadalīšanā, lauku saimniecību teritorijas novērtēšanā – 1.kontroldarbs
2. Pārzina zemes ierīcības un zemes konsolidācijas lomu lauku saimniecību un zemes īpašumu pilnveidošanā – 2.kontrodarbs
3. Prot novērtēt zemes īpašumu konfigurāciju un robežas, veikt to pilnveidošanu – laboratorijas darbi

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Lekcijas
1. Zemes ierīcības jēdziens, saturs un uzdevumi – 2 h.
2. Zemes ierīcības process – 2 h.
3. Lauksaimniecības uzņēmumu formas un pamatprasības to izveidošanā – 2 h.
4. Lauku saimniecību racionāla lieluma noteikšana – 2 h.
5. Lauku saimniecību teritorijas kompaktums un tā novērtēšana – 2 h.
6. Jēdziens par lauku saimniecību teritorijas nepilnībām – 2 h.
1.kontroldarbs: Zemes ierīcības pamatjēdzieni. Lauku saimniecību teritoriju novērtēšana – 2h.
7. Zemes konsolidācijas jēdziens, veidi un nozīme – 2 h.
8. Zemes konsolidācijas projektu izstrādes process – 4 h.
9. Lauksaimnieciskas nozīmes zemes īpašumu pilnveidošanas projekta sastādīšana un pamatošana – 2 h.
10. Nelauksaimnieciskas nozīmes zemes īpašumu (lietojumu) veidošanas jēdziens, saturs un uzdevumi – 2 h.
11. Nelauksaimnieciskas nozīmes zemes īpašumu (lietojumu) veidošanas projektu sastādīšanas metodika – 2 h.
12. Zemes ierīcības projekta saturs un noformēšana – 2 h.
2.kontroldarbs: Lauksaimniecisko un nelauksaimniecisko zemes īpašumu un lietojumu pilnveidošana – 2 h.

Laboratorijas darbi
1. Lauku saimniecību platību noteikšana un robežu novērtēšana – 2 h.
2. Vidējo svērto attālumu noteikšana – 2 h.
3. Esošo saimniecību teritoriju raksturojums un novērtējums – 2 h.
4. Robežu izmaiņu projektēšana. Projektēto izmaiņu raksturojums – 2 h.
5. Projektēto saimniecību platību noteikšana un robežu novērtēšana - 2 h.
6. Vidējo attālumu noteikšana projektētajām saimniecībām.
7. Projektēto saimniecību teritoriju raksturojums.
8. Projekta efektivitātes noteikšana – 2 h.
9. Projekta plāna noformēšana – 2 h.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Jāizstrādā un jāaizstāv laboratorijas darbi, jānokārto 2 kontroldarbi, kuru rezultāti veido akumulējošā eksāmena novērtējumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras un normatīvo aktu izpēte par zemes ierīcību un zemes ierīcības projektu izstrādi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Nosacījumi akumulējošā eksāmena kārtošanai:
Katrā kontroldarbā tiek uzdoti 2-3 teorētiskie jautājumi un 3- 4 uzdevumi. Par katru kontroldarbu var iegūt līdz 30 punktiem. Studentam atļauts kārtot eksāmenu, ja kontroldarbos būs ieguvis ne mazāk par 20 punktiem. Ja students abos kontroldarbos kopā ieguvis 31 un vairāk punktus, var saņemt ierakstu bez eksāmena kārtošanas ar tabulā doto novērtējumu vai kārtot to, lai uzlabotu eksāmena vērtējumu.
Eksāmena vērtējums atbilstoši punktiem:
31-35 apmierinoši - 5
36-40 gandrīz labi - 6
41-45 labi - 7
46-50 ļoti labi - 8
51-55 teicami - 9

56-60 izcili - 10

Obligātā literatūra

1. Butāne A., Lasteniece V. Lauku saimniecību formēšana un konsolidācija. Jelgava: LLU, 2000. 77 lpp.
2. Zemes ierīcības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.09.2006. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=144787
3. Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi: MK noteikumi nr.505 [tiešsaiste]. Pieņemts 02.08.2016. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi

Papildliteratūra

1. Zemes reforma – atslēga uz īpašumu: , 1990-2012. / Zin. red. J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.

2. The Design of Land Consolidation Pilot Projects in Central and Eastern Europe. : FAO Food and Agricukltural organization of the United Nations. Land Tenure Studies, No. 6. Food and Agricukltural organization of the United Nations. Rome, 2003. 58 p. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.fao.org/3/a-Y4954E.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

Mernieks.lv [tiešsaiste]. Pieejams: www.mernieks.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās