Kurs-Code JurZ3035

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)17.02.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ruslans Šmigins

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums [tiešsaiste]: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.04.2004. Stājas spēkā 01.05.2004. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=87547 2. Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa [tiešsaiste]: Ministru kabineta noteikumi Nr. 295 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.05.2017. Stājas spēkā 01.03.2018. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=292396 3. Autopārvadājumu likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 23.08.1995. Stājas spēkā 26.09.1995. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=36720. 4. Tiesu ekspertu likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 11.02.2016. Stājas spēkā 15.03.2016. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/280576

Weiterfuhrende Literatur

1. Ceļu satiksmes likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 01.10.1997. Stājas spēkā 04.11.1997. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=45467 2. Apdrošināšanas līguma likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 03.05.2018. Stājas spēkā 01.06.2018. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299053-apdrosinasanas-liguma-likums 3. Krimināllikums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 17.06.1998. Stājas spēkā 01.04.1999. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=88966

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0405. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ 2. Jurista Vārds. ISSN 1691-2462. Pieejams: http://www.juristavards.lv/