Код курса JurZ3035

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса17.02.2015

Разработчик курса

author

Ruslans Šmigins

Учебная литературa

1. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums [tiešsaiste]: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 07.04.2004. Stājas spēkā 01.05.2004. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=87547 2. Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa [tiešsaiste]: Ministru kabineta noteikumi Nr. 295 [tiešsaiste]. Pieņemts 30.05.2017. Stājas spēkā 01.03.2018. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=292396 3. Autopārvadājumu likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 23.08.1995. Stājas spēkā 26.09.1995. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=36720. 4. Tiesu ekspertu likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 11.02.2016. Stājas spēkā 15.03.2016. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/280576

Дополнительная литература

1. Ceļu satiksmes likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 01.10.1997. Stājas spēkā 04.11.1997. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=45467 2. Apdrošināšanas līguma likums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 03.05.2018. Stājas spēkā 01.06.2018. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/299053-apdrosinasanas-liguma-likums 3. Krimināllikums [tiešsaiste]: LR likums. Pieņemts 17.06.1998. Stājas spēkā 01.04.1999. [Skatīts 22.12.2018.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=88966

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0405. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ 2. Jurista Vārds. ISSN 1691-2462. Pieejams: http://www.juristavards.lv/