Kursa kods JurZ2028

Kredītpunkti 3

Zemes tiesības I

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Maija Bērziņa

Profesionālā maģistra(līm.)

Kursa anotācija

Studenti apgūstot zemes īpašuma tiesību sistēmas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus, pilnveido sevi ar zināšanām par dažādiem juridiskajiem aspektiem zemes īpašuma tiesību jautājumos. Uzlabo savu izteiksmes formu un rakstības stilu, izdarot secinājumus par aktuāliem jautājumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Pārzina normatīvo aktu iedalījumu, to izstrādāšanas kārtību – praktiskie darbi;
• Zina un izprot nekustamo īpašumu definīciju, vienotību, notāru lomu, bāriņtiesas lomu, zemesgrāmatu, servitūtus, ķīlas, aprobežojumus, nomas tiesības un to noslēgšanu – praktiskie darbi;
• Prot patstāvīgi izmantojot portālu likumi.lv atrast nepieciešamo normatīvā akta regulējumu konkrētajai situācijai – praktiskie darbi;

• Spēj, sadarbībā ar kursa vadītāju, veikt iegūto rezultātu analīzi un rast risinājumus – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Normatīvo aktu izstrādāšanas, izsludināšanas, pieņemšanas un publicēšanas, spēkā stāšanās kārtība un spēkā esamība (2h)
2. Tiesību jēdziens un būtība (2h)
3 Zemes īpašuma iegūšana un īpašuma izbeigšanās. Īpašnieka tiesības un pienākumi (2h)
4. Zemes un ēku kā nekustamā īpašuma sastāvdaļu vienotība(2h)
5. Zemesgrāmatas (2h)
6. Nekustamo īpašumu un nomas tiesību ierakstīšana Zemesgrāmatā (2h)
7. Notāra un bāriņtiesas loma ar nekustamo īpašumu tiesībām saistīto dokumentu sagatavošanā (2h)
8. Vienkāršotās procedūras starp VZD un Zemesgrāmatu (2h).
9. Servitūta jēdziens, mērķis, servitūta nodibināšanas un izbeigšanas kārtība (2h).
10. Ķīlas tiesības (2h).
11. Īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi (2h)
12. Zemes lietošanas tiesību aprobežojumi (4h).
13. Kopīpašums (2h).
14. Nomas tiesības un tās noslēgšana (4h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Sekmīgi apgūta lekciju viela un pozitīvi praktisko un patstāvīgā darba rezultāti
2. Pozitīvi kontroldarbu rezultāti
3. Pozitīvs eksāmena atbilžu novērtējums

4. Vismaz 85% nodarbību apmeklējums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Lekcijas, praktiskās nodarbības, semināri, gala pārbaudījums u.c. Praktiskie darbi jāveic patstāvīgi. Jāizmanto portāls likumi.lv, MK un Saeimas mājas lapas. Darbi jāiesniedz rakstiskā vai elektroniskā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultāti 10 ballu sistēmā tiek izvērtēti pēc šādiem kritērijiem:
1. Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no sniegto atbilžu un patstāvīgā darba rezultātu novērtējuma, kā arī no kontroldarbu un nodarbību apmeklējuma kumulatīvā vērtējuma.
2. Sekmīgu atzīmi par kontrodarbu var iegūt, ja 50% jautājumi atbildēti pareizi.
3. Patstāvīgā darba rezultātu vērtējums ir atkarīgs no diskusijā sniegto argumentu apjoma un kvalitātes
4. Sekmīgu atzīmi eksāmenā iegūst, ja:
- atbildot eksāmena jautājumiem, students demonstrē zināšanas un kritisku izpratni par vispārīgajiem uzstādījumiem nekustamā īpašuma formēšanā, kā arī par zemes vienību, būvju un telpu grupu formēšanu, un nekustamo īpašumu veidošanu, vai ir ieguvis prasmes patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma formēšanas darbības un pielietot nekustamā īpašuma formēšanas metodiku, un vai spēj veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu
- iegūts pozitīvs kontroldarbu, laboratorijas un patstāvīgā darba rezultātu novērtējums
- noticis vismaz 85% nodarbību apmeklējums.

Obligātā literatūra

1. Civillikums. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, Latvijas Vēstnesis, 2005. – 428. lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa Lietu tiesības, Īpašums. 2-rais papild. izd. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2002. – 353.lpp.
3. Rozenfelds J. Lietu tiesības (4.labotais papildinātais izdevums). Apgāds „Zvaigzne ABC”, Rīga, 2011. – 308. lpp.

4. Zemesgrāmatas Latvijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 2003., 288.lpp.

Papildliteratūra

1. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 1.daļa. Zemes īpašumi. //Mācību līdzeklis. - Jelgava, LLU, 2007. – 65 lpp.
2. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības, Autoru kolektīvs, VSIA “Latvijas Vēstnesis”, Rīga, 2011. – 864.lpp. Zemes izmantošana un kadastrs Latvijā.

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://likumi.lv
2. www.tiesas.lv/
3. www.at.gov.lv/ Par tiesu praksi lietās, kas izriet no servitūtu tiesībām, par kopīpašumu, nomas tiesībām.
4. www.satv.tiesa.gov.lv

5. zemesgramata.lv

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās