Kursa kods InfT6035

Kredītpunkti 3

E-biznesa sistēmas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kurss ir veltīts e-biznesa un e-pārvaldes organizēšanai un jaunāko tehnoloģiju pielietošanai šajās jomās. Studenti iegūs iemaņas veiksmīgo kompāniju-konkurentu e-biznesa analīzē un sava e-biznesa plānošanā un attīstīšanā, iepazīs tehnoloģijas apmeklētāju piesaistīšanai, izmantojot vizuālo, uz mērķu auditoriju orientēto, interaktīvo informācijas dizainu. Kursa ietvaros studenti praktiski apgūs apmeklējuma statistikas un citu biznesa datu analīzes rīkus, kā arī varēs iepazīties ar Latvijas e-pārvaldes aktualitātēm un attīstības perspektīvām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas par e-biznesa sistēmām, struktūru un izstrādes pamatprincipiem – teorijas tests;
•prasmes izanalizēt gatavās e-biznesa sistēmas un to moduļu pielietojumu sistēmu izstrādē, izmantot vienu no populārakajām e-komercijas platformām biznesa tīmekļa vietnes izstrādē un IT rīkus biznesa datu iegūšanā un analīzē – praktisko darbu izpilde;
•kompetence definēt, interpretēt un lietot profesionālo terminoloģiju e-biznesa un e-komercijas jomā, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izanalizēt un ieteikt e-biznesa sistēmas, pielietot iegūtas prasmes e-komercijas risinājuma izstrādē, izmantojot un integrējot e-komercijas platformu un rīkus, pieņemt un pamatot patstāvīgi sintezētus lēmumus, pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli – praktisko darbu un patstāvīga darba izpilde.

Kursa saturs(kalendārs)

1.E-biznesa pamatjēdzieni. E-bizness un e-komercija. E-komercijas produktu veidi. E-biznesa sistēmas ietvars.(1h)
2.E-biznesa veidi un modeļi. E-biznesa veidi apvienojot vērtības ķēdes procesus un sadarbības modeļus.(1h)
3.Praktiskais darbs. E-biznesa modeļu realizācijas risinājumu analīze.(1h)
4.Satura vadības sistēmas. E-komercijas satura vadības sistēma Wordpress un tās papildus moduļi.(1h)
5.Praktiskais darbs. Wordpress funkcionalitāte (4h).
6.E-komercijas sistēmas un moduļi. Dažādie e-pakalpojumi un to sniedzēji. E-komercijas ietekme uz patērētāju vērtību skalu. Riski, kas saistīti ar informācijas sabiedrības veidošanos.(1h)
7.Web tehnoloģijas e-biznesā. Web lapu veidi, izveides principi un process.(1h)
8.Praktiskais darbs. E-komercijas risinājumu analīze.(1h)
9.E-biznesa apakšsistēmas. Darījuma apstrādes sistēma. Maksājumu sistēmas. Naudas veidi. Maksājumu veidi e-biznesā.(1h)
10.Praktiskais darbs. E-maksājumu risinājumu analīze (2h).
11. Mārketings e-biznesā. E-mārketings. Pircēju kategoriju iedalījums e-mārketinga plānošanā. Piedāvājuma un satura pielāgošana.(1h)
12.Meklētājsistēmu optimizācija un pārvaldība (SEO un SEM). Rīks Google Ads.(1h)
13.Praktiskais darbs. Google Ads.(1h)
14.Biznesa datu uzkrāšana un analīze. (1h)
15.Analīzes rīks Google Analytics. Lietotāju apmeklējumu statistika.(1h)
16.Praktiskais darbs. Google Analytics (3h).
17.E-biznesa likumiskais pamats. Saistīto likumdošanas aktu apskats.(1h)
18.E-pārvaldes pamatjēdzieni un funkcijas. E-pārvaldes pamatprincipi.(1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam ir jāapmeklē vismaz 75% lekciju.
Ja lekciju kavējumi sastāda virs 25% no kopēja lekciju skaita, studentam ir jākārto teorijas tests.
Teorijas tests skaitās sekmīgi nokārtots, ja students ir ieguvis vismaz 50% no testa kopēja punktu skaita.
Jābūt izpildītiem un ieskaitītiem 6 praktiskajiem darbiem.
Jābūt izstrādātam un aizstāvētam patstāvīgam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam ir jāizpilda 6 praktiskie darbi par tēmām:
1. E-biznesa modeļu realizācijas risinājumu analīze
2. Wordpress funkcionalitāte
3. E-komercijas risinājumu analīze
4. E-maksājumu risinājumu analīze
5. Google Ads
6. Google Analytics
Praktisko darbu laikā studentam tiek dots uzdevums, kuru izpildi students uzsāk nodarbību laikā un pabeidz mājās. Praktiskajiem darbiem, kas ietver analīzi studentam ir jāsagatavo pārskats.
Jābūt izpildītam patstāvīgam darbam, kurā studentam jāizstrādā e-komercijas risinājums, izmantojot vienu no populārākajām e-komercijas platformām (piem., Wordpress, PrestaShop, OpenCard) un jāveic tās biznesa datu analīze, izmantojot brīvi pieejamos analīzes rīkus (piem., platformā iebūvētos, Google Analytics, Google Ads). Minimālais risinājuma apraksta apjoms ir 12 lpp., neskaitot titullapu, satura rādītāju, literatūras avotu sarakstu un pielikumus.
Izpildītie darbi jāiesniedz e-studiju vidē, ievērojot darba iesniegšanas nosacījumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi. Katrs praktiskais darbs, kas ietver analīzi, tiek vērtēts ar punktiem (max 10 punkti). Patstāvīgais darbs tiek vērtēts ar punktiem (max 10 punkti). Ieskaites vērtējums ir vidējā aritmētiskā atzīme no visu praktisko darbu un patstāvīga darba punktiem.

Obligātā literatūra

1. Chaffey D. Digital business and e-commerce management. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2014. 712 p.
2. Turban E., King D., Lang J. Introduction to Electronic Commerce, 3/E. Boston, USA: Pearson Education, Inc, 2011. 928 p.
3. Google Analytics palīdzība. [tiešsaiste]: Pieejams: https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=3544906
4. Google Ads palīdzība. [tiešsaiste]: Pieejams: https://support.google.com/google-ads/?hl=lv#topic= 7456157
5. Wordpress palīdzība. [tiešsaiste]: Pieejams: https://en.support.wordpress.com/

Papildliteratūra

1. Stabulnieks J. E-komercijas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Rokasgrāmata. Latvijas tehnoloģiskais centrs, 2010.
2. Lektauers A., Merkurjevs J., Romānovs A. Elektroniskā komercija. Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2008. 124 lpp.


Periodika un citi informācijas avoti

1. E-komercijas jaunumi www.ecommercetimes.com
2. Latvijas Vēstneša portāls. Pieejams: http://www.lvportals.lv/
3. Electronic Commerce Research and Applications. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/ electronic-commerce-research-and-applications

Piezīmes

Izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmā “Ekonomika”.