Kursa kods InfT6010

Kredītpunkti 3

Zinātnisko publikāciju rakstīšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Irina Arhipova

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir veidot izpratni par zinātniskās publikācijas rakstīšanas pamatprincipiem un par zinātnisko publikāciju variantiem. Kursā dots priekšstats par publikāciju atsevišķo sadaļu saturu. Tiek aplūkoti jautājumi par pētījumu metodiku, tabulu, attēlu un literatūras saraksta noformēšanu. Kurss ir orientēts uz jautājumiem par zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu krājumu atšķirīgām prasībām zinātnisko rakstu noformēšanā, kā arī par sagatavoto manuskriptu recenzēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni par pamatprasībām zinātniskajiem rakstiem un par zinātnisko publikāciju variantiem un kuras nodrošina pamatu pētījuma procesam lietišķai un fundamentālai zinātnei; spēj pielietot zināšanas ar IT pētījumu saistīto dažādu jomu saskarē (patstāvīgi izstrādāta un praktiskās nodarbībās prezentēta zinātniskā raksta struktūra)
• prasmes – spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai izstrādātu zinātnisku publikāciju, izmantojot pētījuma metodoloģijas atziņas (izstrādāts zinātniskās publikācijas pētījumu metodikas apraksts). Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par pētījumu objektu un izvēles pamatojumu IT konkrētās problemātikas pētījumiem (patstāvīgi izstrādāts un praktiskās nodarbībās prezentēts pētījumu objekta raksturojums un izvēles pamatojums).
• kompetence – spēj maģistra darbā patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt IT nozares sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas jautājumus, izstrādāt zinātnisku publikāciju (patstāvīgi izstrādāta un praktiskās nodarbībās prezentēta zinātniskā publikācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniskās publikācijas tēmas izvēle [L-1h].
2 Zinātniskās publikācijas mērķis, pētījuma hipotēze [L-1h].
3 Citu pētnieku zinātniskās atziņas un hipotēzes pamatojums [L-1h]).
4 Zinātniskās publikācijas struktūras izstrāde [P-2h].
5 Zinātniskās publikācijas ievads [L-1h;P-1h].
6 Zinātniskās publikācijas pētījumu metodikas apraksts [L-1h;P-1h].
7 Pētījumu objekta raksturojums un izvēles pamatojums [L-1h;P-1h].
8 Pētījuma rezultāti un to izvērtējums [L-1h;P-1h].
9 Pētījumos iegūto rezultātu izvērtējums konkrētos vides apstākļos un to salīdzinājums ar citu autoru atziņām [L-1h;P-1h].
10 Zinātniskās publikācijas diskusija [L-1h;P-1h].
11 Zinātniskās publikācijas rezultātu interpretācija [L-1h;P-1h].
12 Zinātniskās publikācijas secinājumu sagatavošana [P-1h].
13 Zinātniskās publikācijas anotācijas sagatavošana [L-1h].
14 Zinātniskās publikācijas literatūras saraksta sagatavošana [P-1h].
15 Zinātniskās publikācijas noformēšana atbilstoši redkolēģijas prasībām [L-1h].
16 Zinātniskās publikācijas prezentācija un iesniegšana [P-1h].

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavot zinātnisko publikāciju un iesniegt to rakstu krājumam vai konferences orgkomitejai tās publicēšanai. Ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek patstāvīgi studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas. Studiju kursa apgūšanas laikā atsevišķu patstāvīgo darbu izstrāde nav paredzēta.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtējums (ieskaite ar atzīmi) ir atkarīgs no publikācijas atsevišķo sadaļu izstrādes pakāpes. Minimālā studiju rezultātu vērtējuma iegūšanai nepieciešams sagatavot zinātniskās publikācijas anotāciju un literatūras sarakstu.

Obligātā literatūra

1. Cargill, Margaret. (2009) Writing scientific research articles: strategy and steps. Chichester, UK; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 173 pp.
2. Day, Abby. (2007) How to get research published in journals. 2nd ed. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Gower, [repr. 2010], 140 pp.
3. Gustavii, Björn. (2008) How to write and illustrate scientific papers. 2nd ed. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 168 pp.
4. Hofmann, Angelika H. (2010) Scientific writing and communication: papers, proposals, and presentations. New York; Oxford: Oxford University Press, 682 pp.
5. Van Emden, Joan. & Becker, Lucinda (2018) Writing for engineers. 4rd ed. London: Palgrawe Macmillan, 151 pp.

Papildliteratūra

1. Davis, Martha. (1997) Scientific papers and presentations. San Diego (CA): Academic Press, 296 pp.
2. Day, Robert A. (2006) How to write and publish a scientific paper. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 302 pp.
3. Holliday, Adrian. (2007) Doing and writing qualitative research. 2nd ed. London ... [etc.]: SAGE Publications, 199 pp.
4. Van Emden, Joan. (2005) Writing for engineers. 3rd ed. Basingstoke: Palgrawe Macmillan, 148 pp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.A List of Computer Science Journals (ISI Indexed) – [http://www.scribd.com/doc/31428476/A-List-of-Computer-Science-Journals-ISI-Indexed] (skatīts 11.03.2022).
2.Computer Science Journals [http://dblp.uni-trier.de/db/journals] (skatīts 11.03.2022). 3.Baltic Journal of Modern Computing [http://www.bjmc.lu.lv/] (skatīts 11.03.2022)

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss ITF Maģistra studiju programma "Informācijas tehnoloģijas" pilna un nepilna laika studijās.