Kursa kods InfT5051

Kredītpunkti 3

IT projektu vadība

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums17.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt paplašinātas zināšanas un izpratni par IT projekta vadību. Studenti iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par IT projektu vadības metodoloģijām, tehnoloģiju rīkiem, iepazīsies ar projekta resursu plānošanas metodēm, analizēs iespējamos riskus un apzinās projekta kontroles pārvaldes metodes un rīkus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studenti:
• pārzina IT projektu vadības pamatprincipus;
• zina projektu vadītāja lomu, pienākumus un atbildību;
• prot izmantot teorētiskas un praktiskas zināšanas par projektu pārvaldības pieejām, rīkiem un metodēm;
• pārzina pamatinformāciju par projektu vadīšanas cikliem, projektu risku un kvalitātes kontroli;
• spēj izmantot zināšanas projekta resursu plānošanā, projekta komandas izveidē, tās vadīšanā;
• prot organizēt lielu projektu pārvaldību.
• spēj izmantot praksē zināšanas projektu vadībā.

Vērtēšanu veic uz izstrādātā praktiskā darba pamata.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursā iekļautās tēmas:
1. Ievads projektu vadībā - 1(L)
2. Projekta vadības sfēras un procesu grupas - 1(L)
3. Uzņēmums un projekta uzsākšana - 1 (L)
4. Projektu konfigurācijas pārvaldība un projekta vadības rīki - 1 (L)
5. Projekta plānošana Waterfall metodoloģijā un projekta vadības rīki - 1 (L)
6. Projekta plānošana Agile metodoloģijā un projekta vadības rīki - 1 (L)
7. Projekta plānošana un izsekojamība - 1 (L)
8. Projekta kontrole un projekta vadības rīki - 1(L)
9. Projekta kontrole/slēgšana - 1 (L)
10. Projekta praktisko darbu izstrāde - 12 (P)
11. Lielu projektu vadība - 1(L)
12. Biznesa līmeņa vadība -1 (L)

13. Praktisko darbu aizstāvēšana - 1 (L)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem sekmīgi jāizpilda praktiskais grupas darbs, kura izpildē ir aktīvi jāpiedalās visiem grupas dalībniekiem, un jāiegūst sekmīgs vērtējums (ieskaite ar atzīmi)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa ietvaros studentiem jāizstrādā praktiskais grupas darbs. Praktiskā darba izpilde tiks uzsākta praktisko darbu nodarbībās, kurš patstāvīgi jāpabeidz un noteiktā termiņā jāiesniedz e-studijās.
Patstāvīgā darba uzdevumi tiks saistīti ar lekcijās apgūtās vielas par projektu vadības aspektiem praktisko pielietojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Par praktisko darbu tiek piešķirts punktu skaits (maksimums 10 punkti)
Gala vērtējums ir ieskaite ar atzīmi.
Gala vērtējumu veido: dalība lekcijās (30% no gala vērtējuma) un praktiskā darba vērtējums (70% no gala vērtējuma).

Obligātā literatūra

A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® guide). Project Management Institute. Sixth edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017. 756 p

Papildliteratūra

1. PMI sertifikācija un literatūra. Pieejams http://www.omi.org; http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
2. Agile projekta metodoloģija. Pieejams: http://www.scrumalliance.org
3. Prince2 projekta metodoloģija. Pieejams: http://www.prince2.com
4. Projekta vadības kvalitātes kontroles standarti. Pieejams: http://www.cmmiinstitute.com
5. Waterfall brīvpieejas projekta vadības lietojumprogramma
6. Agile brīvpieejas projekta vadības lietojumprogramma. Pieejams: http://www.easybacklog.com
7. IPMA, Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. Pieejams: http://www.lnpva.lv
8. Rekomendējamā literatūra no vietnes: http://ipma.ch/education/recommended-literature/

Piezīmes

Studiju kursa izstrādāji, IT nozares pārstāvji Atis Kaksis, Jānis Paksis.
ITF maģistra akadēmiskā studiju programma „Informācijas tehnoloģijas”