Kursa kods InfT3040

Kredītpunkti 3

Digitalizācija ilgtspējai

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Līga Paura

Dr. agr.

author asoc. prof.

Laima Bērziņa

Dr. sc.ing.

author prof.

Irina Arhipova

Dr. sc. ing.

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ekon2100, Bioekonomika I

Ekon2122, Statistika

Kursa anotācija

Digitalizācijas ilgtspēja kursā tiek apskatīti skaitļošanas modeļi, metodes un rīki, kas sniedz atbalstu dažādām nozarēm pieņemt lēmumus un izstrādāt plānu ilgtspējīgai attīstībai. Kursā tiek izvirzītas pamatproblēmas un apskatīti skaitļošanas jomas risinājumi, kas var sniegt atbalstu biznesa jautājumu risināšanai. Kursā apskatītie un analizētie risinājumi ietver starpdisciplināru sistēmu analīzi un projektēšanas pamatprincipus, datu vizualizācijas, cilvēka un datora mijiedarbības tematiku, kā arī algoritmizācijas un modelēšanas nozīmi digitalizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
Zināšanas par digitalizācijas jēdzienu, nozīmi un attīstību, par algoritmizācijas un modelēšanas pieejām digitālo risinājumu izstrādei un digitālo sistēmu pieejamību. Zināšanas par skaitļošanas metodēm un rīkiem un to lietošanu lēmumu atbalsta procesos.
Zināšanas par ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās vērtības novērtēšanas metodes un pakalpojumu monetāro vērtību noteikšanas metodoloģiju.
(izstrādāti praktiskie darbi, uzrakstīti četri kontroldarbi).

Prasmes
Spēj analizēt starpnozaru problēmsfēru un rast risinājumus, lietojot informācijas tehnoloģijas. Spēj definēt, aprakstīt un izmantot aktuālus risinājuma veidus digitalizācijas uzdevuma atrisināšanai. Spēj patstāvīgi veikt aprēķinus un intepretēt darbā iegūtos rezultātus. Spēj apkopot, vizualizēt un prezentēt ekonomikas rādītājus un ģeotelpiskos datus. (izstrādāti praktiskie darbi, uzrakstīti četri kontroldarbi).
Kompetence patstāvīgi spēj iegūt nepieciešamos datus uzņēmumā/nozares līmenī, analizēt tos, izvēlēties un argumentēt informācijas tehnoloģijas izvēli konkrētās problēmsfēras risināšanai, kā arī interpretēt iegūtos rezultātus (uzrakstīti četri kontroldarbi, diskusijas semināra nodarbībās).

Kursa saturs(kalendārs)

Modulis: Risinājumu pieejamība un lietojamība digitalizācijas ilgtspējai [Lekcijas - 4h, Praktiskie darbi - 4h]
1. Ilgstpējības definīcija un digitalizācijas loma. Digitalizācijas starpdisciplinaritāte un risinātie jautājumi. Algoritmizācijas un modelēšanas pieejas digitālo risinājumu izstrādei.
2. Cilvēka un datora mijiedarbības metodes kā pamats digitalizācijas ilgtspējai. Cilvēka un datora mijiedarbības stratēģiju izstrāde dažāda līmeņa sistēmām.
3. Informācijas tehnoloģiju un sistēmu pieejamība. Cilvēku grupas un tehnoloģiju pieejamība. Pieejamības vadlīnijas dažādām cilvēku grupām. Informācijas sistēmu izstrāde starpkultūru kontekstā. Globalizācijas un lokalizācijas stratēģijas. Metodes starpkultūru sistēmu izstrādei.
4. 1. kontroldarbs.
Modulis: Ekonomikas radītāju apkopošana un vizualizācija. [Lekcijas - 4h, Praktiskie darbi - 4h]
5. Ievads Microsoft Power BI Desktop, Power BI serviss. Datu importēšana Power BI. MS Excel kā Power BI datu avots.
6. Atskaišu veidošana ar Power BI. Padziļinātas datu analīzes iespējas ar Power BI.
7. Interaktīva un pārskatāma datu vizualizācija. Interaktīvie grafiki, datu analīze dažādos griezumos.
8. 2. kontroldarbs.
Modulis: Statistisko datu ģeotelpiskā vizualizācija un prezentācija. [Lekcijas - 4h, Praktiskie darbi - 4h]
9. Statistisko datu ģeotelpiskā vizualizācija.
10. Interaktīva ģeotelpiskās informācijas prezentācija.
11. Uz viedajām formām balstīti datu ievākšanas risinājumi aptauju izveidei, apstrādei un rezultātu kartēšanai.
12. 3. kontroldarbs.
Modulis: Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana [Lekcijas - 4h, Praktiskie darbi - 4h]
13. Ekosistēmu pakalpojumu grupas: apgādes, regulējošie un kultūras. Ekosistēmu pakalpojumu funkcijas, ieguvumi un vērtības. Ekosistēmas pakalpojumu kopējā ekonomiskā vērtība: izmantošanas vērtība un ar izmantošanu nesaistīta vērtība.
14. Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās vērtības novērtēšanas metodes: Tirgus cenu metode, Ražošanas funkcijas metode, Izmaksu novēršanas metode, Aizvietošanas cenas metode, Kontingenta (konstruētā tirgus) metode, Ceļojumu izmaksu metode, Hedonisko cenu metode, Ieguvumu pārneses metode.
15. Ekosistēmu pakalpojumu monetāro vērtību noteikšanas metodoloģija. Monetāro vērtību salīdzinājums, izmantojot sekundāro un primāro datu ieguves metodes.
16. 4. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti četri kontroldarbi. Izstrādāti praktiskie darbi. Kumulatīvā vērtējuma iegūšanai kontroldarbus var rakstīt tikai norādītā laikā. Nokavēto nodarbību atstrādāšana notiek saskaņā ar LLU Studiju nolikumu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek patstāvīgi studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1.kontroldarbs (25 punkti), 2. kontroldarbs (25 punkti), 3. kontroldarbs (25 punkti), 4.kontroldarbs (25 punkti). 10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.

Obligātā literatūra

1.LIFE Ekosistēmu pakalpojumi. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodes [tiešsaiste]. [Skatīts 23.02.2024.]. Pieejams: https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/ekosistemu_pakalpojumi11/ekosistemu_pakalpojumu_novertesanas_metodes/
2.Krug S. Don't make me think, revisited: a common sense approach to Web usability. Berkeley, California: New Riders, 2014. , 200 p.
3. Gay G. Professional Web Accessibility Auditing Made Easy. Essential Skills for Web Developers, Content Creators, and Designers. Digital Education Strategies, the Chang School [tiešsaiste]. Ryerson University, 2018. , 233 p. [Skatīts 30.01.2021.]. Pieejams: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/bitstream/123456789/563/5/Professional-Web-Accessibility-Auditing-Made-Easy-1574869307%20%281%29.pdf
4. Thiele L.P. Sustainability. Key Concepts. Polity Press, 2015. 348 p. 65 Bridge Street, Cambridge CB2 1UR, UK.-234 p.
5. Advanced Analytics with Power BI: Microsoft [tiešsaiste]. [Skatīts 30.01.2021.]. Pieejams: https://www.arbelatech.com/insights/white-papers/advanced-analytics-with-power-bi
6. Campbell J., Shin M. Essentials of Geographic Information Systems [tiešsaiste]. Saylor Foundation, 2011. 259 p. [Skatīts 30.01.2021.]. Pieejams: https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=textbooks
7. TEEB (2010), The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations. TEEB Valuation Database Manual 2010 [tiešsaiste]. Edited by Pushpam Kumar. Earthscan: London and Washington. [Skatīts 30.01.2021.]. Pieejams: http://www.teebweb.org/our-publications/teeb-study-reports/ecological-and-economic-foundations/
8. McVittie A., Hussain S. (2013) The Economics of Ecosystems and Biodiversity. TEEB Valuation Database Manual 2013 [tiešsaiste]. The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): Geneva. [Skatīts 30.01.2021.]. Pieejams: http://www.teebweb.org/publications/other/teeb-valuation-database

Papildliteratūra

1. Precision agriculture for sustainability and environmental protection. M. Oliver, T. Bishop, B. Marchant eds. New York, Routledge, 2013. 304 p.
2. Langdon P., Lazar J., Heylighen A, Dong H. Inclusive Designing: Joining Usability, Accessibility, and Inclusion [tiešsaiste]. London: Springer, 2014. , 275 p. [Skatīts 23.02.2021.]. Pieejams: https://link-springer-com.ezproxy.llu.lv/content/pdf/10.1007/978-3-319-05095-9.pdf
3. Esri: GIS Mapping Software, Location Intelligence & Spatial Analysis [tiešsaiste] [skatīts 30.01.2021.]. Pieejams: https://www.esri.com/en-us/home

Piezīmes

ESAF akadēmiskā bakalaura programma “Ekonomika”. Studiju kursu iespējams studēt arī angļu valodā.