Kursa kods InfT3038

Kredītpunkti 3

IT dizainā III

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.01.2020

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Priekšzināšanas

InfT2044, IT dizainā II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas un prasmes par maketēšanas iespējām un dažādu darbu sagatavošanu drukai.
Studenti apgūst tematus par dokumenta izkārtojumu, teksta izvietošanu, grafikas elementu un objektu rediģēšanu, kas nepieciešams dažādu pievilcīgu materiālu izveidē, noformēšanā un drukāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par programmas darba telpu un darba rīkiem. Spēj analizēt krāsu modeļus un to redakcijas iespējas. Spēj veidot apjomīgus teksta salikumus, ievietot grafikas elementus – laboratorijas darbi;
Prasmes: analizēt un izvērtēt praktiskai darbībai atbilstošo informāciju, izmantojot zināšanas, lai izpildītu nepieciešamos darbus – praktiskie darbi;

Kompetences: spēj izvērtēt un izmantot atbilstošās zināšanas un prasmes dažādu dizaina darbu izveidē un sagatavošanu drukai – kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Jauna dokumenta veidošana, dokumentu izkārtojums, lappušu veidošana (3 h).
2. Darbs ar tekstu (4 h)
3. Darbs ar objektiem (4 h)
4. Darbs ar grafikas elementiem (4 h)
Pirmais kontroldarbs (2 h).
5. Darbs ar stiliem (5 h).
6. Dažādu dizaina darbu izveide. Iepakojuma dizains. Drukāšana un eksportēšana (8 h).
Otrais kontroldarbs (2 h).

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju apmeklējums, sekmīgs kontroldarbu novērtējums. Visiem laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā nav paredzēti individuāli veicami patstāvīgie darbi. Patstāvīgās studijas ir saistītas ar gatavošanos kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma. Atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

• Art Workshop – The Munken Guide to Uncoated Paper. Komori Lithrone: 2016. 128 p.
• Evans, P. Forms, folds, and sizes: all the details graphic designers need to know but can never find. Rockport Publ.: 2004.
• Norīte V., Turlais V., Vanaga D. Poligrāfija. Materiāli. Papīrs. Poligrāfijas infocentrs: 2004.
• Olinss V. Par zīmolu. Neputns: 2005. 279 lpp.
• Vanaga D., Andersons A., Daugulis H. Poligrāfija. Tehnoloģijas. Iespiešana. PIKC Rīgas Valsts tehnikums: 2016. 288 lpp.

Papildliteratūra

• Drukas un mediju tehnoloģiju klasteris. Pieejams: http://printing.lv/
• Kenly, E. Getting it printed: how to work with printers and graphic imaging services to assure quality, stay on schedule and control costs. How Design Books: 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

• Žurnāls Iespiedgrafika

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmā "Dizains un amatniecība" pilna un nepilna laika studijās
6. semestris