Kursa kods InfT3034

Kredītpunkti 3

Virtuālās vides dizains un programmēšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

InfT3018, Grafiskā lietojumprogrammatūra

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju apgūt interaktīvu 2D un 3D programmu, Augmented Reality, Virtual Real, Mixed reality veidošanas vispārējos izstrādes principus spēļu izstrādes platformā Unity. Papildinot to interaktivitāti ar papildus kodu programmēšanu lietojumprogrammu izveidi Google produktiem un Android vai iPhone viedtālrunim.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• zina platformas Unity bibliotēkas, izstrādes metodes un to papildināšanu ar programmēšanas iemaņām – praktiskie darbi un kursa noslēguma darbs;
• prot lietot trīsdimensiju modelēšanas rīkus, importēt trīdimensiju modeļus, veidot scenārijus Unity platformā, pielietot bibliotēkas un moduļus visa veida interaktīvu materiālu izveidē virtuālās vides dažādām realitātēm un iegūt gala lietojumprogrammu - praktiskie darbi un kursa noslēguma darbs;
• spēj patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli praktisko darbu un kursa noslēguma darba izstrādes procesā, izstrādāt gatavu lietojumu VR vai AR vai MR – praktiskie darbi un kursa noslēguma darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads Augmented Reality, Virtual Real, Mixed reality veidošanas vispārējos izstrādes principos un to pielietojumā – 2h.
2. Ievads un praktiskā pieredze Unity programmēšanā ar C# valodu - 2h.
3. Ievads spēļu izstrādes platformas Unity vidē. 2D interaktīva lietojumprogrammas izveide - 4h.
4. Virtuālās realitātes virtuālās tūres izveide, izmantojot 360 grādu foto/video kameras un Unity platformu – 2h.
5. Augmented Reality objektu sekošanas lietojumprogrammas izveide Unity platforma. Papildus izmantojot Blender programmā veidotus telpiskus objektus – 2h.
6. Virtuālās realitātes telpiskas vides izveide ar interaktīvu objektu spēļu funkcionalitāti (boulings) – 3h.
7. Dabas vides ainavas izveide, iekļaujot virtuālās realitātes elementus un funkcionalitāti (Terrain) – 3h.
8. Fizikas elementu pielietošana virtuālās realitātes izstrādē Unity platformā – 2h.
9. Apmācību simulatora izveide jauktai realitātei Hololens brillēm Unity platformā – 6h.
10. Noslēguma darbs Apmācību simulatora izveide virtuālajai realitātei Unity platformā – 6h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.
Jābūt izveidotam, aprakstītam un aizstāvētam noslēguma darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskie darba uzdevumi ir jāpilda nodarbības laikā, ja nepieciešams, tad vēl papildus laikā Virtuālās realitātes laboratorijā un jāpabeidz un jāatrāda 3 nedēļu laikā no uzdošanas brīža.
Mācību literatūras un tiešsaistes pamācību patstāvīga studēšana zināšanu nostiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā, pielietojot summatīvās vērtēšanas metodi. Ieskaite atzīmi.
• Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (katrs praktiskais darbs jāiesniedz 3 nedēļu laikā no uzdošanas brīža un tiek vērtēts ar 2-10 punktiem par pareizi izpildītu darbu, ar pusi no iespējama punktu skaita – par daļēji izpildītu).
• Jābūt izveidotam, aprakstītam un aizstāvētam noslēguma darbam (15%).

Obligātā literatūra

1. Beginning Windows Mixed Reality Programming: For HoloLens and Mixed Reality Headsets 2nd ed. 2021. Apress
2. Rethinking Virtual Places. Indiana University Press, 2021. 264 p.
3. Holistic Game Development with Unity 3e: An All-in-One Guide to Implementing Game Mechanics, Art, Design and Programming. 3rd New edition. de Byl P. CRC Press, 2019. 482 p.
4. Unity Game Development Cookbook. Ed.: P.Buttfield-Addison, T.Nugent, J.Manning. O'Reilly UK Limited, 2019. 400 p.
5. Unity darba vide [tiešsaiste]. Pieejams: https://unity3d.com/
6. Google VR [tiešsaiste]. Pieejams: https://developers.google.com/vr/
7. Blender [tiešsaiste]. Pieejams: blender.org - Home of the Blender project - Free and Open 3D Creation Software
8. C# Guide [tiešsaiste]: Pieejams: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/

Papildliteratūra

Working with C# [tiešsaiste]. Pieejams: https://code.visualstudio.com/docs/languages/csharp

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.