Kursa kods InfT2044

Kredītpunkti 4.50

IT dizainā II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Priekšzināšanas

InfT1036, IT dizainā I

Aizstātais kurss

InfTB013 [GINTB013] IT dizainā II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas un prasmes par dažādu vektoru datorprogrammu funkcionalitāti. Apgūst kā efektīvāk organizēt darbu un izmantot šo programmu iespējas, lai veidotu un optimizētu attēlus, kas nepieciešams dažādu dizaina darbu izveidē un noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: spēj parādīt profesijai atbilstošas specializētas zināšanas par dažādām vektoru datorprogrammām – laboratorijas darbi;
Prasmes: analizēt un izvērtēt praktiskai darbībai atbilstošo informāciju, izmantojot zināšanas, lai izpildītu nepieciešamos darbus – patstāvīgie darbi;
Kompetences: spēj izvērtēt un izmantot atbilstošās zināšanas un prasmes dažādu dizaina darbu izveidē – kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Dažādu vektoru datorprogrammu funkcionalitāte (6 h).
2. Krāsu nozīme, kodi, izvēle un saskaņa (2h).
3. Darbs ar objektiem, to formatēšana un transformēšanas iespējas (3h).
4. Darbs ar līknēm (shape, bezier) (3h).
5. Darbs ar tekstu (dažādi efekti, smart fill) (3h).
6. Darbs ar rakstiem, to modificēšana un veidošana (2h).
7. Dažādu dizaina darbu izveide (8 h).
Pirmais kontroldarbs (2 h).
8. Darbs ar slāņiem, maskām (3h).
9. 3D efekti. Rastrgrafikas objektu pārvēršana vektorgrafikas objektos (3h).
10. Pareiza failu sagatavošana prezentēšanai klientam un drukāšanai tipogrāfijām (2h).
11. Dažādu dizaina darbu izveide (9 h).
Otrais kontroldarbs (2 h).

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju apmeklējums, sekmīgs kontroldarbu novērtējums. Visiem laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma. Atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarbu un patstāvīgo darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

• J. Alberts. Interaction of Color: 50th Anniversary Edition. Yale University Press: 2013. 208 p.
• J. Harris. Vector Graphics and Illustration: A Master Class in Digital Image-Making. Rotovision: 2008. 176 p.
• D. Kirsanov. The Book of Inkscape, 2nd Edition: The Definitive Guide to the Graphics Editor. No Starch Press: 2021
• A. Tsagaris. Quick And Easy Vector Graphics. 2020. 139 p.

Papildliteratūra

• J. Hoppe. Adobe Illustrator: A Complete Course and Compendium of Features. Rocky Nook: 2020. 388 p.
• P. Schiessl. CorelDRAW 2020 - Training Book with many Exercises. 2020. 135 p.


Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās