Kurs-Code HidZ5026

Kreditpunkte 4.50

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge36

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ainis Lagzdiņš

author

Inga Grīnfelde

Ersetzte Kurs

HidZM001 [GHDRM001]

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. Applied Hydrology. Boston: McGraw-Hill, 1988. 572 p. Nav LLU FB, ir LUB. Bohne K. An introduction into applied soil hydrology. Reiskirchen: Catena Verlag, 2005.
2. Sarma B. Upju hidroloģija. Noteces un hidrometrijas pamati. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960. 203 lpp.
3. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. 4th edition. London: McGrawHill, 2000. 450 p.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
5. Singh P.V., Frevert D.K. Watershed Models. New York: Taylor&Francis, 2006. 653 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Bajjali W. ArcGIS for Environmental and Water Issues. Springer, 2018. 353 p.
2. Dixon B., Uddameri V. GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering. John Wiley & Sons, 2016. 545 p. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā ar LLU IS lietotājkonta parolēm.
1. Herschy R.W. Streamflow Measurement. 3rd edition. London, New York: Routledge, 2009. 507 p.
2. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 189 lpp.
3. Shaw E.M., Beven K.J. Hydrology in Practice. 4th Edition. London, New York: Spon Press, 2011. 543 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. SIA Envirotech mājaslapa [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2022.] Pieejams: https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/home?lang=lv-lv
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
2. ESRI mājaslapa [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2022.]. Pieejams: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/2.8/tool-reference/spatial-analyst/an-overview-of-the-hydrology-tools.htm
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
3. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājaslapa. [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2022.]. Pieejams: https://www.lgia.gov.lv/
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.