Kursa kods HidZ5026

Kredītpunkti 4.50

Hidroloģiskā modelēšana

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

author vad.pētn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

Aizstātais kurss

HidZM001 [GHDRM001] Hidroloģiskā modelēšana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis nodrošināt studējošajiem iespējas pilnveidot zināšanas par ūdens apriti dabā, ņemot vērā dabisko un antropogēno faktoru ietekmi un mijiedarbību. Studiju kursa ietvaros tiek apgūts zināšanu un iemaņu kopums par hidroloģisko lielumu mērīšanas, aprēķināšana, prognozēšanas un modelēšanas metodēm un rīkiem, kā arī ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras un rīku pielietojumu hidroloģiskos procesu analīzē un vizualizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studenti:
1. Pārzinās hidroloģijas kā zinātnes nozares būtību un aktuālos pētnieciskos virzienus, dabas ūdeņu veidošanās procesus un likumsakarības – 1. kontroldarbs;
2. Pratīs analizēt un interpretēt hidroloģisko mērījumu rezultātus, kā arī pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas hidroloģisko procesu novērtēšanā un modelēšanā. Mācēs izmantot ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūru ūdens objektiem raksturīgo īpašību un hidroloģisko režīmu noteikšanā, analīzē un vizualizācijā – 2. kontroldarbs;
3. Spēs veikt hidroloģisko procesu modelēšanas rezultātu attēlošanu kartē – ieskaites darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads hidroloģijā, terminu skaidrojums, ūdens aprite dabā (3 h).
2. Upju, ezeru un purvu hidroloģija, hidroloģiskos procesus ietekmējošie faktori (3 h).
3. Upju noteces veidošanās un raksturojošie lielumi (3 h).
4. Caurplūduma līkņu un hidrogrāfu veidošana un analīze hidroloģisko novērojumu stacijām (3 h).
5. Hidroloģisko procesu modelēšanas pamatprincipi un pielietojums (3 h). 1. kontroldarbs par apgūtajām teorētiskajām zināšanām.
6. Upes sateces baseinam raksturīgo parametru noteikšana – ģeotelpiskā informācijas ieguve, apstrāde un analīze par hidrogrāfisko tīklu un sateces baseina platību (3 h).
7. Upes sateces baseinam raksturīgo parametru noteikšana – ģeotelpiskā informācijas ieguve, apstrāde un analīze par digitālo reljefa modeli (3 h).
8. Upes sateces baseinam raksturīgo parametru noteikšana – ģeotelpiskā informācijas ieguve, apstrāde un analīze par zemes lietojuma veidiem (3 h).
9. Upes sateces baseinam raksturīgo parametru noteikšana – ģeotelpiskā informācijas ieguve, apstrāde un analīze par augsnes īpašībām (3 h).
10. Upju ielejām raksturīgo šķērsprofilu veidošana (3 h).
11. Hidroloģijas rīku pielietojums ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūrā (3 h). 2. kontroldarbs par apgūtajām praktiskajām iemaņām ģeotelpiskās informācijas sagatavošanā.
12. Hidroloģisko procesu modeļa METQ uzbūve, datu sagatavošana un ievade (3 h).
13. Hidroloģisko procesu modeļa METQ kalibrācija un validācija (3 h).
14. Hidroloģisko procesu modelēšanas rezultātu analīze un interpretācija (3 h).
15. Hidroloģisko procesu modelēšanas rezultātu pielietojums plūdu risku novērtēšanā (3 h).
16. Hidroloģisko procesu modelēšanas rezultātu attēlošana kartē (3 h). Ieskaites darbs – sagatavotas plūdu riska kartes ar dažādu maksimālo caurplūdumu pārsniegšanas varbūtību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Jābūt ieskaitītiem diviem kontroldarbiem un ieskaites darbam, saskaņā ar katram darbam noteiktajiem uzdevumiem un vērtēšanas kārtību.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas diviem kontroldarbiem un ieskaites darbam, izmantojot lekciju un praktisko darbu norises ietvaros apskatītos materiālus un ieteicamo literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kopējo vērtējumu (100 punkti) par studiju kursa apguvi veido nodarbību apmeklējums (10 punkti), 1. kontroldarbs (20 punkti), 2. kontroldarbs (20 punkti) un ieskaites darbs (50 punkti).
Atzīme ir atkarīga no semestra laikā kumulatīvi iegūtā punktu skaita, izmantojot sekojošu vērtējumu skalu:
4 balles – 41 ... 45 punkti;
5 balles – 46 ... 55 punkti;
6 balles – 56 ... 65 punkti;
7 balles – 66... 75 punkti;
8 balles – 76 ... 85 punkti;
9 balles – 86 ... 95 punkti;
10 balles – 96 ... 100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Chow V.T., Maidment D.R., Mays L.W. Applied Hydrology. Boston: McGraw-Hill, 1988. 572 p. Nav LLU FB, ir LUB. Bohne K. An introduction into applied soil hydrology. Reiskirchen: Catena Verlag, 2005.
2. Sarma B. Upju hidroloģija. Noteces un hidrometrijas pamati. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960. 203 lpp.
3. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. 4th edition. London: McGrawHill, 2000. 450 p.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
5. Singh P.V., Frevert D.K. Watershed Models. New York: Taylor&Francis, 2006. 653 p.

Papildliteratūra

1. Bajjali W. ArcGIS for Environmental and Water Issues. Springer, 2018. 353 p.
2. Dixon B., Uddameri V. GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering. John Wiley & Sons, 2016. 545 p. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā ar LLU IS lietotājkonta parolēm.
1. Herschy R.W. Streamflow Measurement. 3rd edition. London, New York: Routledge, 2009. 507 p.
2. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 189 lpp.
3. Shaw E.M., Beven K.J. Hydrology in Practice. 4th Edition. London, New York: Spon Press, 2011. 543 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. SIA Envirotech mājaslapa [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2022.] Pieejams: https://www.gisbaltic.eu/lv-lv/home?lang=lv-lv
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
2. ESRI mājaslapa [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2022.]. Pieejams: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/2.8/tool-reference/spatial-analyst/an-overview-of-the-hydrology-tools.htm
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
3. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājaslapa. [tiešsaiste] [skatīts 10.01.2022.]. Pieejams: https://www.lgia.gov.lv/
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Piezīmes

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Ģeoinformātika un tālizpēte” pilna laika klātienes studijās