Kursa kods HidZ5021

Kredītpunkti 6

Hidroloģiskie aprēķini

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums15.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Kaspars Abramenko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mēŗķis ir iegūt padziļinātas zināšanas par atmosfēras un hidrosfēras teorētiskiem un praktiskajiem jautājumiem. Lekciju un praktisko darbu pielietojums ļauj detalizētāk izprast koncepciju par atmosfēras pamatiem un ūdens aprites cikla bilanču un maksimāli iespējamo caurplūdumu aprēķinu metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves maģistrantiem būs:
• Nostiprinātas un papildinātas zināšanas par inženierhidroloģijas un meteoroloģijas pamatiem.
• Prasmes izpildīt nozares vajadzības upju baseinu ūdens bilances un uzdotā aplēses lieluma aprēķinos.
• Kompetence pielietot iegūtās prasmes un nepieciešamo informāciju meteoroloģisko datu apstrādē, hidrometrisko un hidroloģisko lielumu teorētisko varbūtīguma sadalījuma aprēķinos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Hidroloģijas priekšmets un vēsture. Ūdens krājumi un ūdens resursi.Ūdens aprite dabā. Ūdens bilance (2 h);
2. Hidrometrija. Novērojumu datu apstrāde (1 h). Pr. darbs "Hidrometriskā posteņa caurplūdumu līknes Q=f(H) konstruēšana" (4 h);
3. Galvenie noteci raksturojošie lielumi. (1 h);
4. Noteces veidošanās (1 h). Pr.darbs "Hidrogrāfa konstruēšana (norādot raksturīgās hidroloģiskā režīma fāzes)" (2 h);
5. Caurplūdumu mērīšanas principi un paņēmieni (1 h). Pr.darbs "Hidrometriskā posteņa ikdienas caurplūdumu aprēķins." (4 h);
6. Hidroloģisko aprēķinu metodes (1 h). Pr.darbs "Noteces ilguma līknes konstruēšana" (4 h);
7. Aktīvā šķērsgriezuma laukuma, vidējo straumes ātrumu un slīpumu sakarības ar ūdens līmeni (1 h);
8. Nosusināšanas sistēmu aplēses caurplūdumi. (1 h);
9. Upju noteces apjoma aprēķini (1 h). Pr.darbs "Aplēses hidroloģisko lielumu empīriskās nodrošinājuma līknes" (6 h);
10. Ūdensteču jauda un enerģija; hidroenerģētiskā potenciāla vērtējums (1 h). Pr.darbs "Ūdenskrātuves batigrāfiskās līknes" (2 h);
11. Statistiskās metodes hidroloģijā. Viendabīgi gadījuma lielumi un to sadalījuma likumi (1 h);
12. Aplēses hidroloģisko lielumu aprēķināšana. (1 h);
13. Teorētisko nodrošinājuma līkņu parametri (1 h). Pr.darbs "Aplēses hidroloģisko lielumu teorētiskos varbūtību sadalījumi" (6 h);
14. Empīriskās nodrošinājuma līknes. Varbūtību tīkli. (1 h);
15. Hidroloģisko lielumu lineāra un nelineāra sakarība. (1 h);
16. Praktisko darbu aizstāvēšana (2 h) , seminārs par hidroloģisko aprēķinu pielietojuma daudzveidību (2 h).

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešamais vērtējums kursa sekmīgai apguvei ir 4 -10 balles. Maģistrantam patstāvīgi jāizstrādā prezentāciju semināram un sekmīgi jānokārto praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Atbilstoši mācībspēka norādījumiem un saskaņojumam, katrs maģistrants patstāvīgi sagatavo vienu prezentāciju saistībā ar hidroloģikajiem aprēķiniem darba vietā. Atlasāma atbilstoša zinātniskā un praktiskā literatūra un veicama literatūrā iegūto rezultātu apkopošana, izdarāmi individuāli secinājumi SVID analīzes veidā. Maģistrantiem nepieciešams izstrādāt visus praktiskos darbus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums 10 ballu sistēmā tiek piešķirts gan par dalību seminārā ar PPT uzstāšanos par izvēlēto tēmu un izrādītām aktivitātēm nodarbību laikā ar svērtuma koeficientu 20%, gan arī par praktiskajiem darbiem ar svērtuma koeficientu 80%.

Obligātā literatūra

1. Zīverts A. Hidroloģija (Ievads un hidroloģiskie aprēķini), Jelgava: LLU, 2004 – 104 lpp.

2. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana, Rīga: “Zvaigzne”, 1990.- 189 lpp.

Papildliteratūra

1. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. London: McGraw-Hill Publishing Company, 2000, 450 p
2. Shaw E. M., Beven K.J. Hydrology in Practice. 4th Edition. Spon Press, 2011, 543 p.
3. Ahrens C. D., Meteorology today. Pacific Grove; Brooks/Cole, Thomson Learning, 2000. 586 p. & CD “Blue Skies”.
4. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija I daļa, Jelgava: LLU, 1999 – 111 lpp.
5. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija II daļa, Jelgava: LLU, 2001 – 174 lpp.
6. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija III daļa, Jelgava: LLU, 2001 – 167 lpp.

7. World Meteorological Organization. Guide to hydrological practices, 1994, 735 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs www.meteo.lv
2. Nordic Hydrology. Published by IWA Publishing. ISSN: 0029-1277

3. World Water (journal). Water Environment Federation. www.wef.org

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes”