Kurs-Code HidZ4012

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)49

Bestätigt am (Datum)05.06.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Uldis Kļaviņš

Vorkenntnisse

LauZ2040,

LauZ2042,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2016. 239 lpp.

2. Strūbergs J. Meliorācijas sistēmu uzturēšana. Rokasgrāmata. Jelgava, 2005. 31 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts 26.03.2014.]. Pieejams: http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija

2. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
3.MK noteikumi Nr. 329. Rīga: 30.06.2015. http://www.em.gov.lv Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves”: MK noteikumi Nr. 329. [Tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 07.06.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. www.agrotops.lv/. ISSN 1417-5164