Код курса HidZ4012

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса05.06.2018

Разработчик курса

author

Uldis Kļaviņš

Предварительные знания

LauZ2040,

LauZ2042,

Учебная литературa

1. Kļaviņš U., Sudārs R. Meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2016. 239 lpp.

2. Strūbergs J. Meliorācijas sistēmu uzturēšana. Rokasgrāmata. Jelgava, 2005. 31 lpp.

Дополнительная литература

1. Uzņēmumu tehniskie noteikumi (nozares standarts) „Meliorācijas sistēmas”. Rīga, 2009. 174 lpp. [Tiešsaiste] [Skatīts 26.03.2014.]. Pieejams: http://www.zmni.lv/lv/page/melioracija

2. Zīverts A. Ievads hidroloģijā. Jelgava, LLU, 1997. 111 lpp.
3.MK noteikumi Nr. 329. Rīga: 30.06.2015. http://www.em.gov.lv Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224 – 15 „Meliorācijas sistēmas un hidrauliskās būves”: MK noteikumi Nr. 329. [Tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 07.06.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-

Периодика и другие источники информации

Agro Tops. Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. www.agrotops.lv/. ISSN 1417-5164