Kursa kods HidZ3026

Kredītpunkti 3

Meža meliorācija

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums19.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Artūrs Veinbergs

Ph.D.

author pasn.

Kaspars Abramenko

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa projektā jāizstrādā meža zemju nosusināšanas projekts izmantojot mežu teritoriju plānus (1:5000). Individuāli izvērtējama konkrētā situācija: reljefs, augsne, esošās būves, ceļi, ūdens objekti u.tml. Izstrādājama nosusināšanas sistēma ar vaļējiem grāvjiem horizontālajā un vertikālajā plaknē. Nepieciešamajās vietās paredzamas inženiertehniskās būves un ceļi. Veicami nepieciešamie aprēķini t.sk. hidroloģiskie un hidrauliskie, kas izmantojami nosusināšanas sistēmas un inženiertehnisko būvju aprēķiniem un dimensionēšanai. Novērtējami veicamo darbu un materiālu apjomi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pēc kursa apguves studentam būs zināšanas un izpratne par meža infrastruktūras objektu projektēšanas galvenajiem principiem, atbilstoši vietējiem un zonālajiem augsnes mitrumu ietekmējošajiem faktoriem.
2. Students iegūs prasmes izvērtēt esošo meža platību melioratīvo stāvokli, tehniski risināt, pamatot un izstrādāt nepieciešamo vai vēlamo pasākumu kompleksu mitruma režīma regulēšanai un platību sagatavošanai atbilstoši meža platību izmantošanas mērķiem un uzdevumiem.

3. Students būs kompetents izvēlēties augsnes mitruma režīma regulēšanas metodes un piemērot optimālus mitruma režīma regulēšanas paņēmienus. Students spēs veikt hidroloģiskos aprēķinus, tiem atbilstoši dimensionēt nosusināšanas sistēmas un satiksmes būves.

Kursa saturs(kalendārs)

1. ned.: ievads studiju kursā; Iepazīšanās ar topogrāfiskā plāna materiālu nosusināšanas sistēmu projektēšanai mežos – prakt. d. 2 stundas;
2. ned.: mežu tipu noteikšana, reljefam atbilstošo ūdens plūsmas virzienu identificēšana – prakt. d. 2 stundas;
3. ned.: maģistrālā grāvja projektēšana topogrāfiskajā plānā – prakt. d. 2 stundas;
4. ned.: maģistrālā grāvja projektēšana topogrāfiskajā plānā, susinātājgrāvju projektēšana topogrāfiskajā plānā – prakt. d. 2 stundas;
5. ned.: susinātājgrāvju projektēšana topogrāfiskajā plānā – prakt. d. 2 stundas;
6. ned. ceļu tīkla, tam atbilstošo elementu un caurteku projektēšana topogrāfiskajā plānā, projektēto element numerācija – prakt. d. 2 stundas;
7. ned.: maģistrālā grāvja garenprofila projektēšana – prakt. d. 2 stundas;
8. ned.: susinātājgrāvju garenprofilu projektēšana – prakt. d. 2 stundas;
9. ned.: susinātājgrāvju garenprofilu projektēšana – prakt. d. 2 stundas;
10. ned.: hidroloģiskie aprēķini maģistrālajam grāvim – prakt. d. 2 stundas;
11. ned.: grāvju šķērsprofila parametru izvēle, hidrauliskie aprēķini maģistrālajam grāvim – prakt. d. 2 stundas;
12. ned.: hidraulisko aprēķinu rezultātu atspoguļošana garenprofilos, gultnes nostiprinājumu nepieciešamības novērtējums – prakt. d. 2 stundas;
13. ned.: caurteku projektēšana, vides aizsardzības pasākumu projektēšana – prakt. d. 2 stundas;
14. ned.: garenprofilu korekcijas, garenprofilā raksturīgo parametru un izrokamās zemes daudzuma aprēķini – prakt. d. 2 stundas;
15. ned.: kursa projekta aizstāvēšana – prakt. d. 2 stundas;

16. ned.: kursa projekta aizstāvēšana un rezultātu apkopošana – prakt. d. 2 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv mežu platību nosusināšanas kursa projekts ap 200 ha lielai platībai pēc izdalītiem plāna materiāliem M 1:5000. Jāpārzina: novadtīkla projektēšana (garenprofili), regulējošā tīkla projektēšana, novadgrāvja hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini, ceļu, satiksmes būvju un hidrotehnisko būvju projektēšana mežu platībās. Jāaprēķina veicamo darbu apjomi. Par priekšmeta apgūšanu saņem ieskaiti ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Auditorijas nodarbību laikā studentiem tiek uzdoti uzdevumi, kuru daļēju izpildi, konsultējoties ar pasniedzēju, students veic auditorijā. Balstoties uz nodarbību laikā risinātajiem uzdevumiem, students individuāli pabeidz darbu un raksta paskaidrojuma rakstu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu rezultāti tiks vērtēti summējot iegūtos punktus par zemāk uzskaitītajiem uzdevumiem.
Obligāti veicamie uzdevumi un atbilstošajā paskaidrojuma rakstā tiks vērtēts:
1. nosusināšanas sistēmas, ceļu tīkla un caurteku projektēšana topogrāfiskajā plānā – 1.0 balle;
2. garenprofilu rasējumi ar atbilstošajiem gultnes parametriem, nepieciešamajiem ūdens līmeņiem, garenkritumu un nogāžu slīpumu, ka arī izrokamās zemes daudzumu – 2.0 balles;
3. hidroloģiskie aprēķini – 1.0 balle;
4. hidrauliskie aprēķini – 0.5 balles;
5. preterozijas pasākumi maģistrālajam grāvim – 0.5 balles;
6. spēja izskaidrot un pamatot izpildītos uzdevumus – 2.0 balles;
7. darba noformējums – 1.0 balle.
Studenta brīvās izvēles uzdevumi:
1. caurtekas rasējumi – 1.0 balle;
2. veiktos pasākumus paskaidrojoši attēli un shēmas 0.5 balles;
3. nostiprinājumu nepieciešamība un piemērotu risinājumu izvērtējums susinātājgrāvjiem un novadgrāvjiem – 0.5 balles;
4. piemērotu maģistrālā grāvja pagriezienu un līkumu ieprojektēšana – 0.5 balles;
5. sedimentācijas baseina rasējumi 0.5 balles;
6. projektēto pasākumu izmaksas 0.5 balles;

7. cits studenta izvēlēts papildus pasākums.

Obligātā literatūra

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” Rīga, 2015. MK noteikumi Nr.329 " Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015.; stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana. Tehniskie noteikumi. Latvijas valsts standarts Nr. 8099. Reģistrēts 16.09.2015. apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži”. Prezidenta R.Strīpnieka 14.09.2015. rīkojumu Nr. 3.1-2.1_002y_101_15_29. 88 lpp. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Infrastrukt%C5%ABra/MIO_TN/MIO_TP_noteikumi_2015.pdf

3. Labrencis V., R. Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. G. Ašmanis, M. Neicinieks, A. Neimanis, A. Purviņa, I. Skrebelis, N. Šukīte, J. Upens. Meža autoceļu rokasgrāmata. AS Latvijas valsts meži. 97 lpp. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Publikacijas/Meza_autoceli.pdf
2. A. Berķis, A. Meijere, A. Sedlenieks, A. Vanags, G. Ansons, I. Rove, J. Brauns, J. Grīslis, M. Gaigals. (2013). Rokasgrāmata mežu tipu noteikšanai. Latvijas valsts meži. ISBN 978-9984-9969-8-1. 67 lpp. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Publikacijas/LVM_meza_tipu_rokasgramata_2.pdf

3. UTN nozares standarti (2008). Meliorācijas sistēmas. LV UTN 90000064161-01-2008; LV UTN 90000064161-02-2008; LV UTN 90000064161-03-2008; LV UTN 90000064161-04-2008; LV UTN 90000064161-05-2008; LV UTN 90000064161-06-2008; LV UTN 90000064161-07-2008. Zemkopības ministrija. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF Mežzinātnes bakalaura studiju programmas obligātajā daļā un VBF Vides un ūdensaimniecības profesionālās studiju programmas izvēles daļā.