Kurs-Code HidZ2007

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge8

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)20.02.2013

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Artūrs Veinbergs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava: LLU, 2001. 81 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Noviks G. Inženierģeoloģija: iežu fizikālās īpašības: uzdevumi, vingrinājumi, metodes. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1998. 46 lpp.
2. Semjonovs I. Piesārņošanas un pašattīrīšanās procesi pazemes ūdeņos Latvijā. Rīga: Zinātne, 1995. 121 lpp. 3. Linsley R.K., J.B.Franzini,
3. D.L.Freyberg, G.Tchobanoglous. Water-Resources Engineering. Mc Graw Hill Inc., 1992. p. 89-134.
4. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 327 lpp.

5. Semjonovs I. u.c. Pazemes ūdeņu aizsardzība. Rīga: Gandrs, 1997. 462 lpp. ISBN 9984-593-03-7. 6. Soliman M.M., LaMoreaux P.E., Memon B.A., Assaad F.A., LaMoreaux J.W. Environmental Hydrogeology. Boca Raton: Lewis Publishers, 1998. 386 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Hydrogeology Journal. Official Journal of the International Association of Hydrogeologists 2022 Springer Nature Switzerland AG. Part of Springer Nature. (Online). [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://link.springer.com/journal/10040/volumes-and-issues
2. National Geographic. 1996-2015 National Geographic Society. ISSN 0027-9358. [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://www.nationalgeographic.com/magazine/

3. GEO Latvia. SIA Izdenviecība Lilita, Rīga. ISSN 1691-5046