Kursa kods HidZ2007

Kredītpunkti 3

Pazemes ūdeņu hidroloģija

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareHidroloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Artūrs Veinbergs

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kurss "Pazemes ūdeņu hidroloģija" raksturo hidroģeoloģijas un pazemes ūdeņu hidroloģijas jēdzienus; to vietu vides zinātnēs kā arī pazemes ūdeņu vispārējo raksturojumu. Studenti iegūs pamatzināšanas par pazemes ūdeņiem: gruntsūdeni, pazemes ūdens horizontiem, sprostslāņiem, grunts porainību, ūdens atdeves koeficientu, filtrācijas koeficientu, Darsi likumu, pazemes ūdeņu plūsmu hidrauliku, aku hidrauliku, hidroģeoloģisko parametru noteikšanu, pazemes ūdeņu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, pazemes ūdeņu piesārņošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
• pārzina un izprot pamatjēdzienus hidroģeoloģijā, pazemes ūdeņu struktūras, mitruma dinamiku vadozajā zonā, gruntsūdens horizontā un starpslāņu ūdens horizontos, pazemes ūdens plūsmas likumsakarības un to saistību ar virszemes ūdens objektiem;
• Prot veikt pazemes ūdens līmeņu un plūsmas dinamikas aprēķinus un identificēt galvenos ietekmējošos faktorsus;
• Spēj, izvēlēties piemērotas aprēķinu un grafiskās metodes analizējot izvēlētās teritorijas mitruma apstākļus un hidroloģiskos procesus, risinot kompleksus ūdenssaimniecības jautājumus. Spēj sasaistīt iegūtās zināšanas ar citos studiju kursos aplūkotajām tēmām, kas saistītas ar ūdenssaimniecības un vides aizsardzības jautājumiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ievads studiju kursā, apjoms, apguves nosacījumi, izmantojamā literatūra, kursa saturs – lekc. (2 h)
2. Ūdens veidi gruntī, grunts porainība – lekc. (2h);
3. Porainības aprēķini – praktiskais darbs (1 h);
4. Vadozā zona, kapilaritāte, gruntsūdens horizonts, starpslāņu ūdeņi – lekc. (2 h);
5. Gruntsūdens, starpslāņu ūdeņi, kapilārā pacelšanās – laboratorijas darbs (1 h);
6. Pilnā mitruma ietilpība, lauka mitruma ietilpība, vīšanas mitrums, efektīvā porainība, ūdens atdeve, infiltrācija, perkolācija – lekc. (2 h);
7. Mitruma migrācija – laboratorijas darbs (1 h);
8. Mitruma mainība vadozajā zonā, gruntsūdens līmeņa pacelšanās aprēķini, ūdens atdeve – praktiskais darbs (4 h);
9. Kontroldarbs (2 h);
10. Hidrodinamaiskais tīkls, plūsma vertikālajā plaknē, plūsma horizontālajā plaknē – praktiskais darbs (2 h);
11. Darsi likums, filtrācijas koeficienta nozīme, plūmas ātrums un caurplūdums – lekc. (2 h);
12. Filtrācijas koeficients un tā mērīšana – lekc. (1 h);
13. Filtrācijas koeficienta aprēķini – praktiskais darbs (1 h);
14. Plūsmas aprēķini gruntsūdens un artēziskajos ūdens horizontos – lekc. (3 h);
15. Pazemes ūdeņu struktūras Latvijā – lekc. (2 h);
16. Gruntsūdens līmeņa mērīšana – lekc. (2 h)
17. Kontroldarbs (2 h).

Nepilna laika klātienes studijās:
1. Ievads studiju kursā, apjoms, apguves nosacījumi, izmantojamā literatūra, kursa saturs (1 h)
2. Ūdens veidi gruntī, porainība, porainības koeficients – pastāvīgās studijas (0 h);
3. Porainības aprēķini – praktiskais darbs (1h);
4. Vadozā zona, kapilaritāte, gruntsūdens horizonts, starpslāņu ūdeņi – patstāvīgas studijas (0 h);
5. Gruntsūdens, starpslāņu ūdeņi, kapilārā pacelšanās – laboratorijas darbs (1 h);
6. Pilnā mitruma ietilpība, lauka mitruma ietilpība, vīšanas mitrums, efektīvā porainība, ūdens atdeve, infiltrācija, perkolācija – pastāvīgās studijas (0 h);
7. Mitruma migrācija – laboratorijas darbs (1 h);
8. Mitruma mainība vadozajā zonā, gruntsūdens līmeņa pacelšanās aprēķini, ūdens atdeve – praktiskais darbs (2 h);
9. Hidrodinamaiskais tīkls, plūsma vertikālajā plaknē, plūsma horizontālajā plaknē – praktiskais darbs (2 h);
10. Darsi likums, filtrācijas koeficienta nozīme, plūmas ātrums un caurplūdums – lekc. (2 h);
11. Filtrācijas koeficients un tā mērīšana – patstāvīgās studijas (0 h);
12. Filtrācijas koeficienta aprēķini – praktiskais darbs (1 h);
13. Plūsmas aprēķini gruntsūdens un artēziskajos ūdens horizontos – lekc. (2 h);
14. Pazemes ūdeņu struktūras Latvijā – lekc. (1 h);
15. Gruntsūdens līmeņa mērīšana – patstāvīgās studijas (0 h);
16. Kontroldarbs (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Visiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem ir jābūt ieskaitītiem. Kontroldarbos ir jāiegūst sekmīgu vērtējumu (ne mazāk kā 4 balles)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāveic laboratorijas un praktiskajos darbos iesāktie aprēķini un jāizstrādā shēmas, jāizveido rezultātu apraksts un skaidrojums

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrā kontroldarbā iegūstamas maksimāli 8 balles.
Par izcili izstrādātiem laboratorijas un praktiskajiem darbiem, kā arī par aktīvu iesaisti un veiksmīgi atrisinātiem kontaktstundās uzdotiem uzdevumiem iespējams nopelnīt papildus līdz 2 ballēm.

Gala vērtējumu veido summa no kontroldarbos iegūtā vidējā vērtējuma, kam pieskaitāmas papildus nopelnītās balles.

Obligātā literatūra

Zīverts A. Pazemes ūdeņu hidroloģija. Jelgava: LLU, 2001. 81 lpp.

Papildliteratūra

1. Noviks G. Inženierģeoloģija: iežu fizikālās īpašības: uzdevumi, vingrinājumi, metodes. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1998. 46 lpp.
2. Semjonovs I. Piesārņošanas un pašattīrīšanās procesi pazemes ūdeņos Latvijā. Rīga: Zinātne, 1995. 121 lpp. 3. Linsley R.K., J.B.Franzini,
3. D.L.Freyberg, G.Tchobanoglous. Water-Resources Engineering. Mc Graw Hill Inc., 1992. p. 89-134.
4. Bambergs K. Ģeoloģija un hidroģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1993. 327 lpp.

5. Semjonovs I. u.c. Pazemes ūdeņu aizsardzība. Rīga: Gandrs, 1997. 462 lpp. ISBN 9984-593-03-7. 6. Soliman M.M., LaMoreaux P.E., Memon B.A., Assaad F.A., LaMoreaux J.W. Environmental Hydrogeology. Boca Raton: Lewis Publishers, 1998. 386 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Hydrogeology Journal. Official Journal of the International Association of Hydrogeologists 2022 Springer Nature Switzerland AG. Part of Springer Nature. (Online). [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://link.springer.com/journal/10040/volumes-and-issues
2. National Geographic. 1996-2015 National Geographic Society. ISSN 0027-9358. [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://www.nationalgeographic.com/magazine/

3. GEO Latvia. SIA Izdenviecība Lilita, Rīga. ISSN 1691-5046

Piezīmes

Obligāts studiju kurss pilna un nepilna laika studiju programmā “Vide un ūdenssaimniecība”