Код курса Ģeog3003

Кредитные пункты 4.50

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ24

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса23.02.2021

Разработчик курса

author

Aivars Ratkevičs

Предварительные знания

BūvZ3135,

Предыдущая версия курса

ĢeogB001 [GGEGB001]

Учебная литературa

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums. 2009.g.

Дополнительная литература

1. 1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie, Band I, Grundlagen und Standartverfahren, Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
Kraus K.. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p. 2000.g. IR LLU FB 1 eks.
3. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: Mmācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004. , 109 lpp.

Периодика и другие источники информации

www.isprs.org;
www.eurosdr.ne;
žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.