Kursa kods Ģeog3003

Kredītpunkti 3

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ3135, Ģeodēzija I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un attīstības vēsturi, klasifikāciju.
Iegūst padziļinātu izpratni par telpisko datu izveides un lietošanas būtību, standartizāciju, telpiskās informācijas datu ieguves, glabāšanas, aprites un lietošanas principiem, sistēmām un iespējām.
Iegūst pamatzināšanas un prasmes lai pārzinātu un lietotu telpiskās informācijas sistēmas, to datus un rezultātus nākamajā profesionālās darbības jomā un kā sagatavotam speciālistam plānot un mācēt lietot praksē tās iespējas dažādās situācijās savā perspektīvajā profesionālajā darbībā mērniecības, būvniecībā, zemes īpašumu un zemes pārvaldības, lauksaimniecības, meliorācijas, mežsaimniecības, apkārtejās vides un citās nozarēs, tajā skaitā valsts un pašvaldību pārvaldības un privātā sektora uzņēmumos.
Laboratorijas darbos apgūst praktiskas iemaņas darbā ar ArcGIS programmatūru, apgūstot telpiskās informācijas datu:
- meklēšanas, ieguves un to lietošanas kvalitātes – piemērotības novērtēšanas iemaņas;
- dažādu datu savietošanas un transformāciju – sadarbspējas izveides pamatus;
- veidošanas, labošanas, papildināšanas un jaunu ģenerāciju izstrādes;
- analītisko darbību izpildes pamatus;
- darba rezultātu noformēšanas iemaņas, veidojot kartogrāfisko aplikāciju un prezentāciju izstrādes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību, attīstības vēsturi, uzbūvi, iespējas, nepieciešamību un izmantošanu; - 1. kontroldarbs
2. Prot orientēties ģeogrāfisko informācijas sistēmu un tajās pieejamo telpisko datu pielietojuma iespēju identificēšanā un iespēju novērtēšanā, darba uzdevumu un prasību definēšanā sistēmu veidotājiem, uzturētājiem un lietotājiem kā arī datu izstrādātājiem un uzturētājiem - 2. kontroldarbs;
3. Pārzināt telpisko datu uzbūves un lietošanas iespējas, to standartizācijas un lietošanas pamatus, lietošanas kvalitāšu izvērtēšanas principus, sadarbspēju nodrošinājuma, transformāciju – savietošanas iespēju nodrošinājuma paņēmienus kā arī analītisko uzdevumu risināšanas iespējas un rezultātu ziņojumu formēšanas pamatus. 3. kontroldarbs
4. Spēj meklēt telpisko datu ieguves avotus, veikt tajos pieejamās – atrastās telpiskās informācijas atbilstības izvērtējumu GIS darbību prasībām un noteikt to pielietojuma iespējas, izveidot savā darba datotrā lietošanai piemērotu telpisko datu komplekta darba vidi (datu imports un konfigurēšana darbam); – laboratorijas darbi;
5. Spēj veikt vienkāršas manipulācijas ar GIS datiem un to komplektiem, tos savietojot, pārveidojot – transformējot, papildinot ar informāciju vai labojot, veidojot jaunus datus vai to slāņus, kā arī definēt sistēmai analītiskus uzdevumus un novērtēt iegūtos rezultātus, nodrošināt iegūto rezultātu eksportu uz citu sistēmu vai saglabāšanai reģistrācijai – laboratorijas darbi;
6. Spēj noformēt izstrādātā darba gala rezultātus kā telpisku vai kartogrāfisku attēlu komplektus vai sagatavotu informatīvo - ziņojumu materiālu prezentācijas gan digitālā formātā gan izdrukas (papīra) formātos, kā arī sagatavot un sniegt savu prezentāciju – mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība un nozīme; (1h)
2. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un attīstības vēsture; (1h)
3. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzbūve/ sastāvdaļas un to funkcijas; (1h)
4. Ģepogrāfiskā informācija – Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamats; (1h)
5. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un uzturēšanas projektēšanas pamati; (1h)
6. Ģeogrāfiskās informācijas iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas; (1h)
1. kontroldarbs: Vispārējās GIS teorētiskās un praktiskās nostādnes. (2h)
7. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehniskais aprīkojums; (1h)
8. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras; (1h)
9. Ģeodēzija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmmas; (1h)
10. Kartogrāfija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas; (1h)
11. Ģeogrāfiskās informācijas metadati – to būtība, uzbūve, pielietojums un nozīme; (1h)
12. Ģeogrāfiskās informācijas datu savietojamība ( sadarbspēja), tās būtība un izaicinājumi sistēmas funkcialitātē; (1h)
2. kontroldarbs: GIS un to datu uzbūves un darbaspēju nodrošinājuma pamati. (2h)
13. Ģeogrāfiskās informācijas analīzes iespējas un to procesi ģeogrāfisko informācijas sitēmu lietotājiem; (1h)
14. Ievads informācijas analīzes procesu organizācijā lietojot Ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas; (1h)
15. Ģeogrāfiskjo informācijas sitēmu izstrādes rezultātu noformēšanas iespējas un izvēle; (1h)
16. Kartogrāfiskās un vizuālās dokumentācijas izstrādes un to kvaluitātes novērtēšana; (1h)
17. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Latvijā ( t.sk. Likumdošana, terminoloģija); (1h)
18. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu pašreizējais pielietojums tautsaimniecībā un lietošanas attīstības perspektīvas. (1h)
3. kontroldarbs: GIS analītiskās darbības un rezultātu vizuālo noformējumu pamati, valsts likumdošana un attīstība. (2h)

Laboratorijas darbi:
1.Telpiskās informācijas datu meklēšana internetā, atrasto datu kvalitātes vērtējums, imports un integrācija studenta datora darba vidē, transformācijas, savietošana, rediģēšana;(7h)
2. Informācijas produktu veidošana, noformēšana, analītiskās darbības GIS vidē, jaunu datu – informācijas veidošana, rediģēšana, integrācija produktos ( personīgi izvēlētas tematikas izstrādes vaidošana) rezultātu novērtējums (7h)
3. Iegūto rezultātu vizuāla noformēšana, kartogrāfisko attēlu izstrādes, prezentāciju izstrādes, to sagatavošanas un transformācijas lietošanas formātos, kā arī izdruku veidošana un iegūto rezultātu pārbaudes (7h)
4. Izpildīto darbu - prezentāciju aizstāvēšana (3h).
Patstāvīgais darbs ( 72h):
Gatavošanās kontroldarbiem;
Laboratorijas darbu attīstība – pētniecība, atbilstoši studenta izvēlētai praktiskā darba tēmai.

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi kuru veido:
• Ieskaite – rakstiska un mutiska, par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtiai kontroljautājumu biļetei.
• Plānoto kontroldarbu rezultāti - 3
• Praktisko uzdevumu prezentācijas aizstāvēšanās rezultāts (par studiju kursa laboratoriju darbos ietvaros apgūtajām tēmām – atbilstoši studenta izvēlētai tematikai).
Ieskaites kārtošanas priekšnoteikumi:
- sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
- Izpildīti un ieskaitīti praktiskie darbu uzdevumi ( pēc prezentācijas) ;
- Ne mazāks kā 60% klātienes nodarbību apmeklējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Personīgi izvēlētas tematikas izstrādes vaidošana:
1.Telpiskās informācijas datu meklēšana internetā u.c., atrasto datu kvalitātes vērtējums, imports un integrācija studenta datora darba vidē, transformācijas, savietošana, rediģēšana;
2. Informācijas produktu veidošana, noformēšana, analītiskās darbības GIS vidē, jaunu datu – informācijas veidošana, rediģēšana, integrācija produktos rezultātu novērtējums;
3. Iegūto rezultātu vizuāla noformēšana, kartogrāfisko attēlu izstrādes, prezentācijas izstrāde, to sagatavošanas un transformācija dažādos lietošanas formātos kā arī izdruku veidošana un iegūto rezultātu pārbaudes;

Noslēgums - Izpildīto darbu prezentācijas sagatavošana (arī papīra izdrukas lietas formātā – vismaz 10 lpp) un aizstāvēšana;

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme veidojas no:
– rakstiskas un mutiskas atbildes ieskaites dienā par priekšmeta jautājumiem, atbilstoši saņemtai kontroljautājumu biļetei kur :
5 jautājumi atbilstoši mācību tēmai;
novērtējums 10 baļļu sistēmā.
Kopējais Studiju kursa ieskaites vērtējums atkarīgs no ieskaites atzīmes vērtējuma, studiju kursa kontroldarbu rezultātu vērtējuma un praktisko - mājas darbu prezentācijas novērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Mājas darbu prezentācijas praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darba praktiskajiem uzdevumiem noteikto vērtēšanas kārtību.
Studenti, kuriem studiju kursa kontroldarbu atzīmes un praktisko darbu prezentācijas atzīme ir vismaz 7, ieskaites teorētisko testu var nepildīt un teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Galīgo ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no ieskaites atbilžu novērtējuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu atzīmēm un mājas darbu prezentācijas novērtējuma atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU, 006., 90 lpp.
2. Ģeomātikas pamati., Rīgas Tehniskās universitāte . Rīga, 2006. 66 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: VZD, 2001. 203 lpp
4. Ģeotelpiskās informācijas likums. 2009.g.

Papildliteratūra

1. 1. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Rīga: VZD, 2001.
2. Kraus K. Photogrammetrie, Band I, Grundlagen und Standartverfahren, Dummler/Bonn, 1998., 450 p.
Kraus K.. Photogrammetry. Vol.1: Fundamentals and standard processes. Köln: Dümmler, 2000. 397 p. 2000.g. IR LLU FB 1 eks.
3. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: Mmācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2004. , 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

www.isprs.org;
www.eurosdr.ne;
žurnāls “Mērnieks”. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās