Kursa kods Fizi2036

Kredītpunkti 6

Agrofizika

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums30.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

author

Ilze Pelēce

Dr. sc. ing.

author

Andris Bērziņš

Dr. agr.

Kursa anotācija

Kurss sastāv no trīs daļām. Fizika dod izpratni par bioloģisku objektu eksistencei nepieciešamajiem nosacījumiem: ūdeni, siltumu, gāzu apmaiņu un gaismu. Meteoroloģija dod zināšanas par atmosfērā notiekošajiem fizikālajiem procesiem, kuri nosaka laikapstākļus un augšanas apstākļus. Radiobioloģija skaidro jonizējošā starojuma iedarbības uz dzīviem organismiem fizikālos pamatus, starojuma dozu mērvienības, pielietošanu un drošības noteikumus darbam ar radioaktīvām vielām. Agrofizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentiem būs:
zināšanas par agrofizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai (4 kontroldarbi 2 +1+1);
prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un veikt aprēķinus savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus (18 laboratorijas darbi 8+5+5, to aprēķini);

kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, meklēt problēmu risinājumus (18 laboratorijas darbu aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Kinemātika. Meteoroloģijas priekšmets (3h).
2. Dinamika. Atmosfēras sastāvs (3h).
3. Rotācijas kinemātika. Saules radiācija (3h).
4. Rotācijas dinamika. Fotosintētiski aktīvā radiācija (3h).
5. Virsmas spraigums. Augsnes un ūdens baseinu temperatūras režīmi (3h).
6. Kapilārās parādības. Atmosfēras gaisa temperatūras režīms (3h).
7. Šķidrumu viskozitāte. Atmosfēras līdzsvars (3h).
8. Šķidrumu un gāzu plūsmas. Gaisa mitrums (3h).
9. Temperatūra un siltums. Nokrišņi (3h).
10. Siltumapmaiņas procesi. Augsnes mitrums (3h).
11. Difūzija. Vējš (3h).
12. Osmoze. Atmosfēras cirkulācija (3h).
13. Elektromagnētiskais starojums. Laiks un tā prognozēšana (3h).
14. Gaisma. Gaisa masas (3h).
15. Spektrālanalīze. Nelabvēlīgās meteoroloģiskās parādības (3h).
16. Kopsavilkums (3h).
17. Radiobioloģijas fizikālie pamati. (4h)
18. Produkcijas aizsardzība pret radioaktīvām vielām (4h).
19. Darba drošība strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem (4h).
20. Radioekoloģija(4h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens. Nosacījumi eksāmena kārtošanai:
1/ Meteoroloģijas daļā (nepieciešams savākt 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu; kontroldarbi teorijā (maksimāli 10p.) un laboratorijas darbu vidējo vērtējumu (maksimāli 10p.);
2/ Fizikas daļā nepieciešams savākt 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu; kontroldarbi teorijā (maksimāli 2x10p.) un laboratorijas darbu vidējo vērtējumu (maksimāli 10p.).

3/Radiobioloģijā sekmīgi jāizpilda paredzētie laboratorijas darbi, noslēguma kontroldarbā jāiegūst 4 punkti no maksimālajiem 10. Noslēguma atzīmi veido gala kontroldarba vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgi jāstudē mācību literatūra atbilstoši kursa plānam.

2. Jāapstrādā un jāieskaita laboratorijas darbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kopējais vērtējums kursā tiek noteikts kā vidējais svērtais no Fizikas, Meteoroloģijas un Radiobioloģijas daļās iegūtajām atzīmēm. Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmenu var iegūt, ja savāc vismaz 50% vērtējuma punktos.
Studenti, kuri studiju kursā visa semestra laikā ir ieguvuši vismaz 60% no maksimāli iespējamā punktu skaita, var saņemt akumulējošu vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv.
2. Fizika. A.Valtera red. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
3. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija. Jelgava, LLU, 1999-2001. 3 daļas. 173 lpp, 175 lpp, 168 lpp.

4. Millers A., Rūse I. Vispārīgā radiobioloģija un praktiskā radioekoloģija. Rīga, Zvaigzne, 1995. 313 lpp.

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. 6th Edition. New Jersey: Pearson Education Inc, 2005. 946 p.
2. Pandalons V., Pelēce I. Meteoroloģijas terminu vārdnīca. Jelgava, 2003. 150 lpp.
Ahrens C.D. Meteorology Today. New York: West Publishing Co., 1991. 331 p.
3. Dehtjars J. u.c. Radiācijas drošības rokasgrāmata speciālistiem. Rīga, 2004.- 97 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Terra" Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Lauksaimniecība”.