Kursa kods Fizi2032

Kredītpunkti 3

Fizika I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums31.01.2024

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Antons Gajevskis

Dr. phys.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir dot zināšanas fizikā, no mehānikas lidz elektrostatikai un līdzstrāvai, atbilstoši enerģētikas inženieru un mašīnprojektētāju tālāko profesionālo studiju vajadzībām. Fizikas kurss sastāv no divām daļām, un tas tiek apgūts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu ietvaros. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām enerģētikā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam nepieciešams pārzināt fizikas likumsakarības, lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves studentam būs:
1. zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai. – Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
2. prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus, kā arī veikt konkrētu problēmu skaitlisku risināšanu un rezultātu korektu grafisku atveidošanu. – Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos.

3. kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi. – Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos un eksāmenā.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilnalaikaklātienesstudijās:
Lekcijas:
1. Mehānika. Kinemātika. Dinamika.3 h
2. Molekulārfizika. Ideālugāzulikumi. 2 h
3. Elektrostatika. Elektriskaislauksvakuumā un vidē. 2 h
4.Kontroldarbs 1: pārbaudījums par lekcijāsapgūtovielu. 1 h
5.Līdzstrāva. Vadītājapretestība. 2 h
6. Magnētiskaislauks. Elektromagnētiskaindukcija. 3 h
7. Optika. Gaismasatstarošana un laušana. 2 h
8. Kontroldarbs 2: pārbaudījums par lekcijāsapgūtovielu. 1 h

Praktiskiedarbi:
1. Kinemātikas un dinamikasuzdevumurisināšana. 2 h
2. Uzdevumu par ideālugāzulikumiemrisināšana. 2 h
3. Uzdevumu par elektriskā un magnētiskālaukupamatlikumiemrisināšana. 2h
4. Optikasuzdevumurisināšana. 1 h
5. Kontroldarbs 3:uzdevumi par apgūtopamatlielumupielietojumupraktiski. 1 h
Laboratorijasdarbi:
1. Laboratorijasdarbimahānikā (berze, jauda, brīvākrišana). 2h
2. Laboratorijasdarbimlekulārfizikā (vielasblīvums, siltumietilpība). 2h
3. Laboratorijasdarbielektromagnētismā (Oma likums, transformators). 2h
4. Laboratorijasdarbioptikā (gaismaslaušana, lēcas). 2h.

Nepilnalaikaneklātienesstudijās:
Tiekīstenotas visas tēmas, kasnorādītaspilnalaikaklātienesstudijās, bet kontaktstunduskaitsir 1/2 no norādītostunduskaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst vismaz 50% no kontroldarbos iegūstamās punktu summas (katrs kontroldarbs – 10 punkti), jāaizstāv laboratorijas darbi. Ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās kontroldarbam.
Katram studentam laboratorijas darbu laikā iegūtos eksperimentālos datus jāapstrādā (jāveic aprēķinus atbilstoši darba uzdevumam un jāzīmē grafikus, ja tie prasīti darba uzdevumā) un darbi jānoformē atbilstoši prasībām, kā arī jāgatavojas laboratorijas darbu aizstāvēšanai, patstāvīgi studējot mācību literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole:
1) Teorijas un uzdevumu risināšanas kontroldarbi – 3;
2) Laboratorijas darbi (izstrāde un aizstāvēšana) - 8.

Obligātā literatūra

1. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997.] 127 lpp.
2. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 2. Optika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 150 lpp.
3. Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 10. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 263 lpp.
4. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Elektrība un magnētisms. Gaisma. Rīga: Mācībugrāmata, 1999. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Būts G. Fizika. Dabaszinībukurssvidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 172 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte. ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obl. studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās “Lietišķā enerģētika” un “Mašīnu projektēšana un ražošana”.