Kursa kods Fizi2021

Kredītpunkti 4.50

Fizika I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Kļaviņš

Dr. phys.

author pasn.

Antons Gajevskis

Dr. phys.

Aizstātais kurss

FiziB013 [GFIZB013] Fizika I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir dot zināšanas fizikā, atbilstoši lauksaimniecības inženieru tālāko studiju vajadzībām, jo fizika ir pamats visu dabas un inženierzinātņu apguvei. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem un laboratorijas darbiem. Lekcijās - fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos - uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos - eksperimentālā darba iemaņu, rezultātu apstrādes un to grafiskās attēlošanas pamatu apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas kursa apguves studentam būs:
1. zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai. – Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
2. prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus, kā arī veikt rezultātu korektu grafisku atveidošanu. – Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos.

3. kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi. – Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kinemātika. Virzes un rotācijas kustība. (Lekcija - 2 h)
2. Virzes kustības dinamika, impulss. (Lekcija - 2 h)
3. Rotācijas kustības dinamika, inerces moments, impulsa moments. (Lekcija - 2 h)
4. Darba un enerģijas aprēķināšana. (Lekcija - 2 h)
5. Šķidrumu mehānika. (Lekcija – 2 h)
6. Molekulāri kinētiskā teorija, ideālas gāzes. (Lekcija – 2h)
7. Termodinamika, cikliski procesi. (Lekcija – 2h)
8. 1. kontroldarbs. Mehānika un molekulārfizika. (1 h)
9. Elektrisko lādiņu mijiedarbība. Kulona likums. (Lekcija – 1 h)
10. Elektriskā lauka intensitāte un potenciāls. (Lekcija - 2 h)
11. Elektriskais lauks dielektriķos. (Lekcija - 1 h)
12. Elektriskais lauks vadītājos. Kondensatori. (Lekcija - 2 h)
13. Līdzstrāva, elektriskās strāvas likumsakarības. (Lekcija – 2h)
14. 2. kontroldarbs. Elektrostatika un līdzstrāva. (1 h)
Praktiskie darbi
1. Praktiskie darbi mehānikā. 4 h
2. Praktiskie darbi molekulārfizikā. 3 h
3. 1. kontroldarbs. Mehānika un siltumprocesu aprēķini. 1 h
4. Praktiskie darbi elektrostatikā un līdzstrāvā. 7 h
5. 2. kontroldarbs. Elektrisko lauku aprēķināšana. 1 h
Laboratorijas darbi
1. Laboratorijas darbi mehānikā, berze, inerces moments, rotācijas dinamika, jauda. 8 h

2. Laboratorijas darbi molekulārfizikā (viskozitāte, siltumietilpība, virsmas spraigums, fāzu pārejas). 8 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens.

Lai tiktu pie eksāmena, jāsavāc vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu semestra laikā, kā arī visiem kontroldarbiem jābūt rakstītiem un laboratorijas darbiem jābūt izpildītiem un aizstāvētiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katram studentam laboratorijas darbu laikā iegūtos eksperimentālos datus jāapstrādā (jāveic aprēķinus atbilstoši darba uzdevumam un jāzīmē grafikus, ja tie prasīti darba uzdevumā) un darbi jānoformē atbilstoši prasībām, kā arī jāgatavojas laboratorijas darbu aizstāvēšanai, patstāvīgi studējot mācību literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole:
1) Teorijas kontroldarbi - 2;
2) Kontroldarbi uzdevumu risināšanā - 2;
3) Laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana - 8.

Katru pārbaudi vērtē ar 0 -10 punktiem.

Obligātā literatūra

1. Fizika. Valtera A. red., Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Serway R. A., Jewett J. W. Physics for scientists and engineers, with modern physics. 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole Cengage Learning, 2014. 1484 p.
3. Physics for scientists and engineers: an interactive approach. R. Hawkes et al. Toronto: Nelson Education, 2014. 946 p.

4. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman, 2008. 1172 p.

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.

2. Fizika visiem. https://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=34.

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne” pilna un nepilna laika studijās.