Kursa kods ETel3010

Kredītpunkti 1.50

Lietišķā elektronika un sakaru tehnika II

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektronikas elementi

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vitālijs Osadčuks

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETel3015, Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I

Aizstātais kurss

EeTkB004 [GEIKB004] Lietišķā elektronika un sakaru tehnika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apskatīt ar ciparu elektroniku saistītie jautājumi. Kursa ievaddaļā tiek sniegta pamatinformācija par ciparu loģiku, ciparu elektronikas elementu uzbūvi un darbības principiem. Otrajā daļā apskatīti dažādi kombinacionālo un virknes loģisko shēmu slēgumi un to izmantošana iekārtu automātiskajā vadībā, skaitļošanas un sakaru tehnikā. Trešā daļa veltīta informācijas pārraides pamatiem un mūsdienu sakaru tehnikas apskatam. Teorētiskās zināšanas studenti papildina laboratorijas darbos, strādājot ar universālajiem loģisko shēmu stendiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina ciparu elektroniskas elementus, to uzbūvi, īpašības un pielietojumu sensoru sistēmās, automātiskajā vadībā, signālu apstrādē un sakaru tehnikā, mikrokontrolleru programmatūras izstrādes procesu – laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.
Prasmes - spēj izmantot tipveida slēgumus ciparu elektronisko iekārtu izstrādē, veikt ciparu elektronisko shēmu inženiertehniskos aprēķinus –laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.

Kompetences - orientēties elektronisko elementu tehniskajos parametros, izvēlēties atbilstošus elektroniskos elementus un tipveida slēgumus dažādu iekārtu elektronisko mezglu izstrādei un tehniskai apkopei – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Galvenās loģiskās funkcijas un sakarības starp tām (Laboratorijas darbs - 2h)
2. Tipveida kombicionālās un virknes loģiskās shēmas (Laboratorijas darbs - 2h)
3. Trigeri, binārie skaitītāji, reģistri, atmiņa (Lekcija – 1h).
4. Ciparu komporatori, aritmētiski loģiskās mikroshēmas, programmējamās loģiskās matricas. (Laboratorijas darbs - 2h)
5. Iegultās sistēmas jēdziens, automātiskā vadība ar ciparu iekārtu (Lekcija - 1h).
6. Mikroprocesoru sistēmas, mikrokontrolleri, sensori un izpildierīces ciparu vadībā (Laboratorijas darbs - (2h)
7. Ciparu signālu apstrāde, ciparu signālu filtri, ciparu signālu procesori un kontrolleri. (Lekcija - 1h)
8. Elektrisko mašīnu ciparu vadība, invertora vadība. (Lekcija - 1h)
9. Sakaru sistēmas, to uzbūve, elementi un darbība. (Lekcija - 1h)
10. Vadu un bezvadu datu pārraide, optiskie tīkli (Kontroldarbs - 2h)
11. Mājas, biroju un rūpnieciskie sakaru tīkli, sensoru tīkli, lietu internets. (Lekcija - 1h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un aizstāvēti 4 laboratorijas darbi.
Sekmīgi izpildīts kontroldarbs.
Nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu sagatavošana aizstāvēšanai – tabulu un grafiku noformēšana datorsalikumā, elektroniski uzkrāto datu apstrāde.
Patstāvīgas literatūras studijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas darbu aizstāvēšana, atbildot uz vienu jautājumu par katru darbu.
Sekmīgi izpildīts kontroldarbs.
Rakstisks eksāmens ar 3 jautājumiem. Katrs jautājums – maksimāli 3 balles, kopā 9. Papildjautājums uz 10.

Obligātā literatūra

1. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.
2. Frohn M. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
3. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots, 1996. 288 lpp.

4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika: Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 58 lpp.

Papildliteratūra

1. Raņķis I., Žirovecka A. Industriālās elektronikas pamati. Rīga: RTU, 2007. 212 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Радио. ISSN-0033-765X. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/

2. Современные технологии автоматизации. ISSN 0206-975Х. [tiešsaiste] [skatīts: 03.10.2011.]. Pieejams: http://www.cta.ru/

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Lietišķā enerģētika pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.