Kurs-Code ETeh4055

Kreditpunkte 1

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)40

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)40

Bestätigt am (Datum)05.01.2016

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Liene Kanceviča

author

Aleksejs Gedzurs

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve. LBN 261-07. Rīga, 2007. 24 lpp.
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.
3. Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. LEK 002. Latvijas Elektrotehniskā komisija, 3. izdevums, 2011. 162. lpp.

4. Scaddan B. Electric wiring domestic. 2003. 124 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 2012. 107 lpp.Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.
2. Grunte U., Makreckis O. un Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 2012. 107 lpp. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/17.1ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.

3. Metodiskie norādījumi par drošības prasībām veicot elektromontāžas un ieregulēšanas darbus. Rīga: MN, 2005. 38 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti, skatīts 12.01.2016.
2. Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes: katalogs. Jauda. 98.lpp. Pieejams: http://www.jauda.com/uploads/files/category/Katalogs.pdf, skatīts 12.01.2016.

3. Vidsprieguma tehnikas katalogs. SLO Latvia SIA. 36 lpp. Pieejams: https://www.slo.lv/upload/catalog/slo_katalogi/slo_vidsprieguma_katalogs_2014_web.pdf