Код курса ETeh4055

Кредитные пункты 1

Общее количество часов40

Количество часов самостоятельной работы студента40

Дата утвеждения курса05.01.2016

Разработчики курса

author

Liene Kanceviča

author

Aleksejs Gedzurs

Учебная литературa

1. Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve. LBN 261-07. Rīga, 2007. 24 lpp.
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.
3. Elektroietaišu tehniskā ekspluatācija. LEK 002. Latvijas Elektrotehniskā komisija, 3. izdevums, 2011. 162. lpp.

4. Scaddan B. Electric wiring domestic. 2003. 124 lpp.

Дополнительная литература

1. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 2012. 107 lpp.Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.
2. Grunte U., Makreckis O. un Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija. Mācību palīglīdzeklis. RVT, 2012. 107 lpp. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/17.1ISBNgramata.pdf, skatīts 14.01.2016.

3. Metodiskie norādījumi par drošības prasībām veicot elektromontāžas un ieregulēšanas darbus. Rīga: MN, 2005. 38 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) standarti. Pieejams: http://www.latvenergo.lv/lat/par_mums/normativie_dokumenti/lek_energostandarti, skatīts 12.01.2016.
2. Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes: katalogs. Jauda. 98.lpp. Pieejams: http://www.jauda.com/uploads/files/category/Katalogs.pdf, skatīts 12.01.2016.

3. Vidsprieguma tehnikas katalogs. SLO Latvia SIA. 36 lpp. Pieejams: https://www.slo.lv/upload/catalog/slo_katalogi/slo_vidsprieguma_katalogs_2014_web.pdf