Kursa kods ETeh3027

Kredītpunkti 3

Programmējamie loģiskie kontrolleri

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīsties ar elastīgo automatizāciju, programmējamajiem loģiskajiem kontrolleriem (PLC), to izmantošanu, uzbūvi, programmēšanu, pieslēgšanu vadāmajam objektam. Tiek apgūtas programmēšanas valodas: kāpņu diagrammas, strukturētais teksts, bloku diagrammas, iepazīta vadības algoritmu izveide. Izpētītas PLC pieslēgšanas shēmas, ieejas un izejas signāli, sensori un izpildierīces, PLC vadības vizualizācija, PLC televadība caur GSM un LAN.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina programmējamo loģisko kontrolleru izcelsmi, uzbūvi, izmantošanas iespējām un programmēšanu, pieslēgšanu vadāmajam objektam – laboratorijas darbi;
Prasmes - spēj izmantot PLC, programmēt, un māk to pieslēgt, māk izmantot automātiskās vadības shēmas un algoritmus – laboratorijas darbi;

Kompetences - spēja izvēlēties PLC, veidot automātiskās vadības shēmas, pielietojot PLC – laboratorijas darbi, ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. PLC uzbūve un programmēšana (Lekcija – 0,5h).
2. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas, rezervēšanas algoritmu programmēšana ar kāpņu diagrammām (Lekcija – 0,5h).
3. Taimera un skaitītāja programmēšana ar kāpņu diagrammām (Lekcija – 0,5h).
4. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas algoritmu programmēšana ar strukturēto tekstu (Lekcija – 0,5h).
5. Taimera un skaitītāja programmēšana ar strukturēto tekstu (Lekcija – 0,5h).
6. Vadības programmas izveide elektro pneimatiskas shēmām (Lekcija – 0,5h).
7. Vadības programmas ciklu izveide pneimatiskajam manipulatoram (Lekcija – 0,5h).
8. HMI izmantošana vadības procesa grafiskajai vizualizācijai (Lekcija – 0,5h).
9. PLC analogo ieeju un izeju izmantošana (Lekcija – 0,5h).
10. Reģistru informācijas izmantošana vadības procesā (Lekcija – 0,5h).
11. Ātrgaitas skaitītāju izmantošana (Lekcija – 0,5h).
12. Programmas ietekme uz kontrollera ātrdarbību (Lekcija – 0,5h).
13. GSM tīkla izmantošana PLC vadībai un datu apmaiņai (Lekcija – 0,5h).
14. Kontrolleru veiktspējas palielināšana (Lekcija – 0,5h).
15. Programmējamo vadības ierīču izvēle un instalācija (Lekcija – 0,5h).
16. Adaptīvo PID regulatoru izmantošana (Lekcija – 0,5h).
Laboratorijas un praktiskie darbi:
1. PLC uzbūve, pieslēgšana un programmēšana (Praktiskais darbs – 1h).
2. Loģisko funkciju AND, OR, NOT, XOR programmēšana ar kāpņu diagrammām (Laboratorijas darbs - 2h).
3. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas, rezervēšanas algoritmu programmēšana ar kāpņu diagrammām (Laboratorijas darbs - 2h).
4. Taimera un skaitītāja programmēšana ar kāpņu diagrammām (Laboratorijas darbs - 2h).
5. Ieslēgšanas, izslēgšanas, savstarpējās bloķēšanas, rezervēšanas algoritmu programmēšana ar strukturēto tekstu (Laboratorijas darbs - 2h).
6. Taimera un skaitītāja programmēšana ar strukturēto tekstu (Laboratorijas darbs - 2h).
7. Vadības programmas izveide elektro pneimatiskas shēmām (Praktiskais darbs – 1h).
8. Vadības programmas ciklu izveide pneimatiskajam manipulatoram (Praktiskais darbs – 1h).
9. HMI izmantošana vadības procesa grafiskajai vizualizācijai (Laboratorijas darbs - 2h).
10. PLC analogo ieeju un izeju izmantošana (Praktiskais darbs – 1h).
11. Reģistru informācijas izmantošana vadības procesā (Laboratorijas darbs - 2h).
12. Ātrgaitas skaitītāju izmantošana. (Laboratorijas darbs - 2h).
13. Programmas ietekme uz kontrollera ātrdarbību (Praktiskais darbs – 1h).
14. GSM tīkla izmantošana PLC vadībai un datu apmaiņai (Praktiskais darbs – 1h).
15. Programmēšana ar funkcionālajiem blokiem (Praktiskais darbs – 1h).
16. Adaptīvo PID regulatoru izmantošana (Praktiskais darbs – 1h).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Akumulējoša ieskaite.
Regulārs nodarbību apmeklējums (vismaz 75%).

Ieskaitīts patstāvīgais darbs, izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Papildus informatīvo materiālu studēšana atbilstoši laboratorijas darbu tematikai, patstāvīgā darba apjoms 48h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Spēja izmantot laboratorijas darbos iegūtās zināšanas, pielietot PLC programmēšanas valodas.

Prasme rīkoties ar programmējamajiem loģiskajiem kontrolleriem, zināt PLC iespējas un mācēt izvēlēties praktiskajiem risinājumiem piemērotākās ierīces.

Obligātā literatūra

1. Galiņš A., Leščevics P. Programmējamie loģiskie kontrolleri. Jelgava: LLU, 2008. 135 lpp.
2. Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas. M. Frohn, W. Oberthur, H. Siedler, M. Wiemer, P. Zastrow. Tulkoja: E. Proveja, Ā. Servuta, Tehniskie korektori: P. Leščevics, A. Galiņš, A. Kaķītis, A. Vārna. Valmiera: VPIC, 2003. 512 lpp.
3. Kaķītis A., Galiņš A., Leščevics P. Sensori un mērīšanas sistēmas. Jelgava: LLU, 2008. 395 lpp.

4. Leščevics P., Galiņš A. Elektronika un sakaru tehnika: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 121 lpp.

Papildliteratūra


1. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Moeller GmbH, Bonn, 2006. 546 p.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF “Lietišķās enerģētikas” profesionālā bakalaura un ”Lauksaimniecības inženierzinātņu” bakalaura studiju programmas izvēles daļā un pasniegts ITF studentiem.