Kursa kods ETeh3024

Kredītpunkti 3

Elektroiekārtu ekspluatācija

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2015, Elektrotehnika un elektronika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīsties ar elektroiekārtu ekspluatācijas pamatjēdzieniem, ekspluatācijas procesa sastāvdaļām un to kopsakarībām. elektroiekārtu racionāla izvēle un darba režīmu optimizācija. Studenti iegūst zināšanas par elektroiekārtu diagnosticēšanu, transformatoru, komutācijas iekārtu, elektromotoru, sildiekārtu, apgaismošanas un citu iekārtu ekspluatāciju. Laboratorijas darbos studenti apgūst prasmes noteikt elektroiekārtu darba parametrus, efektivitātes rādītājus, veikt elektroiekārtu darba režīmu optimizāciju un aizsardzības ierīču izvēli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina elektroiekārtu bojājumu cēloņus, galvenās ekspluatācijas īpašības, elektroiekārtu diagosticēšanas, apkopju un remontu sistēmu - laboratorijas darbi, 1., 2. kontroldarbi.
Prasmes - spēj noteikt elektropievadu, transformatoru, elektromotoru, sildiekārtu un apgaismošanas iekārtu bojājumu cēloņus, darba režīmus, veikt bojājumu diagosticēšanu un aprēkināt aizsardzības ierīču parametrus - laboratorijas darbi, 3. kontroldarbs.

Kompetences - elektroiekārtu ekspluatācijas sistēmas, darba režīmu un aizsardzības ierīču izvēle, elektroiekārtu uzturēšanas un elektroenerģijas zudumu samazināšanas pasākumi, elektrotehniskā dienesta novērtējums - patstāvīgais darbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Elektroiekārtu ekspluatācijas mērķi, uzdevumi, ekspluatācijas īpašības - drošums, ilgizturība. (Lekcija - 1 h).
2. Ekspluatācijas apstākļi, atteikumu rašanās iemesli un to ietekme uz elektroiekārtām. (Lekcija - 1 h).
3. Diagnosticēšanas, apkopju un remontu sistēmu pamatprincipi un izvēle. (Lekcija - 1 h).
4. Gaisvadu līniju un kabeļlīniju ekspluatācija, periodiskums, tipveida darbi. (Lekcija - 1 h).
5. Sadales punktu un transformatoru ekspluatācija, periodiskums, tipveida darbi – 1. kontroldarbs. (Lekcija – 2 h)
6. Laboratorijas darbi. Kabeļu, transformatoru un kontaktoru parametru noteikšana (Laboratorijas darbi – 6 h)
7. Apgaismošanas ierīču ekspluatācija, periodiskums, tipveida darbi. (Lekcija - 1 h).
8. Sildierīču ekspluatācija, periodiskums, tipveida darbi. 2. kontroldarbs (Lekcija – 2 h)
9. Elektromotoru slēgumu veidi, ekspluatācija palaišanas un darba režīmos. (Lekcija - 1 h).
10. Alternatīvo elektroenerģijas avotu ekspluatācija. (Lekcija - 1 h).
11. Patērētāju elektroiekārtu diagnosticēšana, elektriskie mērījumi. (Laboratorijas darbi – 6 h)
12. Elektroiekārtu vadības un aizsardzības aparatūras ekspluatācija. (Lekcija - 1 h).
13. Elektroiekārtu ekspluatācijas īpatnības lauksaimniecībā. (Lekcija - 1 h).
14. Metodes elektroenerģijas racionālai izmantošanai elektroiekārtu ekspluatācijas procesā - 3. kontroldarbs. (Lekcija – 2 h)
15. Laboratorijas darbi. Zudumu samazināšana un jaudas koeficienta uzlabošana. (Laboratorijas darbi – 4 h).
16. Uzņēmuma elektrotehniskā dienesta struktūra, organizācija un pārvaldības metodes. 1. patstāvīgais darbs. (Lekcija - 1 h).
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un ieskaitīti visi laboratorijas darbi, kontroldarbi un patstāvīgais darbs. Novērtējums: eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Izstrādā mājas darbu
2.Gatavojas kontroldarbu veikšanai un laboratorijas darbu aizstāvēšanai, vadoties pēc lekciju materiāliem, norādījumiem laboratorijas darbiem un papildu literatūras avotiem.

Mājas darba tēma: izvēlēties, pamatot un aprakstīt individuāli atlasīta uzņēmuma energodienesta mērķus, uzdevumus, funkcijas, struktūru, iekārtas un kvalitātes pārvaldības metodes. Apjoms 6 - 10. lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala pārbaudījums: Eksāmens
Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā
Studiju kursa eksāmena vērtējums sastāv no iegūto baļļu skaita summas: - pareiza, pilnīga atbilde: 3 balles, - pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām/kļūdām: 2 balles, - atbilde, kas satur pareizus pamatjēdzienus, bet bez paskaidrojumiem, vai satur būtiskas kļūdas: 1 balle, - atbilde nav npareiza, ir nopietnas kļūdas: 0 punkti. Iegūstot 9 balles, ir iespēja veikt intervijas, kuru rezultātā, parādot atbilstošās zināšanas un izpratni, studentam iespējams saņemt 10 balles (izcils vērtējums)

Ja vidējā kumulatīvā kontroldarbu, mājas darba un laboratorijas darbu atzīme ir ne mazāka kā 7 balles, tad, pēc studenta vēlēšanās, šo atzīmi var izlikt kā eksāmena atzīmi. Vidējo kumulatīvo atzīmi iegūst summējot kontroldarbu (maks. 30%), mājas darba (maks. 30%) un laboratorijas darbu (maks. 40%) vērtējumus.

Obligātā literatūra

1. Baltiņš A, Kanbergs A. S.Miesniece. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Māc. līdz.:Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp.
2. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts: Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 59 lpp.
3. Grunte U, Makreckis O, Zacmanis V. Lietotāju un speciālo elektroietaišu ekspluatācija, Mācību palīglīdzeklis, R. 2012.,106. lpp.

4. Пястолов А.А, Ерошенко Г.П. Эксплуатация электрооборудования. Москва.: Колос, 1990. 283 с.

Papildliteratūra

1. Standarts LEK 002, Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija, Latvijas Elektrotehnikas komisija. 3. izd. 2020. 224. lpp.
2. LEK 025, Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs”, Latvijas Elektrotehnikas komisija. 2014.120. lpp.

3. Gabriele Z. Green Electrical Energy Storage: Science and Finance for Total Fossil Fuel Substitution. McGraw-Hill Education 2016, ISBN: 9781259642838, https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9781259642838/toc-chapter/chapter5/section/section33

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Enerģija un pasaule, Izd.: VAS LATENERGO un Latvijas Elektroenerģētiķu biedrība. ISSN: 1407-5911, www.energijaunpasaule.lv

2. Electricity Journal, Elsevier science, ISSN 1040-6190.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā "Lietišķā enerģētika"