Kursa kods ETeh2005

Kredītpunkti 3

Elektriskie mērījumi

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Aleksejs Gedzurs

Ph.D.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt metroloģijas pamatjēdzienus; kļūdu teorijas pamatus; mēraparātu izvēlei metroloģisko pamatojumu; elektriskos mēraparātus, mēriekārtas un informatīvās sistēmas; elektrisko lielumu: strāvas, sprieguma, elektriskās pretestības, aktīvās, reaktīvās un pilnās jaudas, jaudas koeficenta un aktīvās un reaktīvās enerģijas mērīšanu; neelektrisko lielumu mērpārveidotājus; elelektrisko lielumu mērīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par elektrisko mēraparātu un mērpārveidotāju uzbūvi, īpašībām un raksturlielumiem, elektrisko lielumu mērīšanu –kontroldarbs.
Prasmes - orientēties un novērtēt elektrisko mēraparātu tehniskos parametrus, mērīšanas shēmas, veikt elektriskos mērījumus un shēmu darba režīmu inženiertehniskos aprēķinus – laboratorijas darbi.

Kompetences - izvēlēties atbilstošus elektriskos mēraparātus un tipveida slēgumus atsevišķu elektrisko ķēžu parametru mērīšanai - laboratorijas darbi un mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Laboratoriju tehniskais iekārtojums un elektrodrošības noteikumi. (Lekcija – 1h)
2. Strāvas un sprieguma mērīšana. (Lekcija – 1h)
3. Trīsfāzu aktīvās jaudas mērīšana. (Lekcija – 1h)
4. Trīsfāzu reaktīvās jaudas mērīšana. (Lekcija – 1h)
5. Aktīvās un reaktīvās enerģijas un elektriskās frekvences mērīšana. (Lekcija – 2h)
6. Jaudas koeficienta mērīšana. (Lekcija – 1h)
7. Elektriskās pretestības mērīšana. (Lekcija – 1h)
8. Izolācijas un zemējuma pretestības mērīšana. (Lekcija – 1h)
9. Elektrisko parametru mērīšana ar Holla sensoriem. – (Lekcija – 2h)
10. Fāzu secības noteikšana. (Lekcija – 1h)
11. Neelektrisko lielumu elektriskās mērīšanas pamatprincipi. (Lekcija – 1h)
12. Mērpārveidotāju klasifikācija, uzbūve, darbības principi un parametri. (Lekcija – 1h)
13. Temperatūras mērīšana. (Lekcija – 2h)

Laboratorijas darbi:
Trīsfāzu reaktīvās jaudas mērīšana – 2h,
Kompleksie elektriskie mērījumi ar Holla sensoriem. Mērīšanas datu apstrāde un mērījumu trokšņu filtrēšana. – 6h;
Jaudas koeficienta mērīšana. – 2h;
Fāzu secības noteikšana. – 1h;
Temperatūras mērīšana. – 1h;
Elektriskās pretestības mērīšana. – 2h;
Trīsfāzu aktīvās jaudas mērīšana – 2h.
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
1. testa jautājumi par teorētisko vielu;
2. praktiskais uzdevums par laboratorijas darbos un mājās darbā apgūtajām tēmām.

Kontroldarbam un mājās darbam jābūt ieskaitītiem, laboratorijas darbiem aizstāvētiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbs. Tiks iedoti trīs uzdevumi par mēraparātu izvēli un precizitāti, kurus semestra laikā ir aizpilda un aizstāv.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studija kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma, kontroldarba, mājas darba un laboratorijas darbu kumulatīvā vērtējuma.

Eksāmena teorētisko testu un praktisko uzdevumu studenti var nepildīt, ja kontroldarbu atzīme ir vismaz 6 un laboratorijas un mājas darbi ir aizstāvēti semestra laikā. Eksāmena atzīme sastāv no kontroldarba (60%), laboratorijas (30%) un mājas darba (10%) daļām.

Obligātā literatūra

1. Klegeris I. Ž. Lietišķā elektrotehnika: Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2007. 78 lpp. Elektronisks resurss: http://www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas
2. Lagzdiņš Ģ. E. Pamatkurss elektrotehnikā. Rīga: Jumava, 2004. 217 lpp.
3. Tumanski S. Principles of electrical measurement. Tailor&Francis, 2006. 488 p.

4. Kaķītis A. Neelektrisku lielumu elektriskā mērīšana un sensori. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 67 lpp. Elektronisks resurss: www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas.

Papildliteratūra

1. Klegeris I. Ž. Elektrisko lielumu mērīšana. Lekciju konspekts. Jelgava: LLU, 2008. 41 lpp. Elektronisks resurss: www.tf.llu.lv/Mācību grāmatas.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika