Kursa kods Ener5002

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības objektu energoapgāde

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Imants Plūme

Mg. sc. ing.

author pasn.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh5003, Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iepazīstināt ar energoapgādes sistēmām, energosistēmu dzīves cikla analīzi, sistēmu enerģētisko, ekonomisko un ilgtspējības parametru izvērtējumu. Studenti iegūst zināšanas par energoapgādes sistēmu īpatnībām, alternatīviem enerģijas resursiem un to izmantošanu lauksaimniecības objektu energoapgādes vajadzībām. Studenti apgūst prasmes un patērētāju slodžu aprēķināšanā, tehnisko iekārtu izvēles pamatojumā un enerģijas zudumu samazināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina lauksaimniecības energoapgādes sistēmu funkcijas, struktūru un elementus – 1. un 2. kontroldarbs.
2. Prasmes - spēj aprēķināt energoapgādes sistēmas sastāvdaļu parametrus un izvērtēt darbības režīmus – 3. mājas darbs.

3. Kompetences - novērtēt lauksaimniecības objektu energoapgādes sistēmas enerģētiskos, ekonomiskos un vides parametrus, sniegt ieteikumus alternatīvo enerģijas resursu izmantošanā un SEG emisiju samazināšanā – patstāvīgais darbs, ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Enerģijas avoti, objektu energoapgādes sistēmas, veidi, funkcijas (lekcija – 1 h).
2. Energoapgādes sistēmu ilgtspēja, ilgtspējību raksturojoši kritēriji (lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
Kontroldarbs 1 – Lauksaimniecības energoapgādes sistēmas, to sastāvdaļas struktūra, energoapgādes drošuma un kvalitātes prasības (lekcija – 1 h).
3. Lauksaimniecības energoapgādes sistēmu enerģētiskais un ekonomiskais novērtējums (lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
4. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) veidošanās energoapgādes sistēmā, metodes SEG samazināšanai (lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
5. Lauks. energoapgādes sistēmas ietekmes uz vidi un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas novērtējums (lekcija – 1 h).
6. Alternatīvie lauksaimniecības energoapgādes resursi, raksturojošie parametri (lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
7. Lauksaimniecības ražotņu siltuma apgādes sistēmas, enerģētiskie parametri (lekcija – 1 h).
8. Lauksaimniecības elektroapgādes tīkli (vidējā sprieguma tīkli 10…20 kV un iekšējie tīkli 0,4kV), (lekcija – 1 h, praktiskie darbi –2 h)
9. Galvenās prasības energoapgādes drošumam un tā novērtējums (lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
10. Lauksaimniecības patērētāju elektrotīklu elektriskās slodzes. Slodzes stabilitāte (lekcija – 1 h).
11. Patērētāju (fermeru) apakšstacijas, zudumu samazināšana elektroapgādes tīklā (lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
Kontroldarbs 2 – īsslēguma strāvas aprēķini un aizsardzības iekārtu izvēle.
12. Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana biomasu koģenerācijas stacijās, biomasu resursi (lekcija – 1 h).
13. Biogāzes koģenerācijas staciju darbības optimizācija, biomasas resursu pārvaldība (lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
14. Lauksaimniecības enerģijas ražotāju un patērētāju slodžu salāgošana, ekonomisko darbības režīmu noteikšana (lekcija – 1 h).
15. Enerģijas ražotāju un patērētāju slodžu monitorēšana un regulēšana automatizācija (lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
Kontroldarbs 3 – Elektroapgādes sistēmas energoefektivitātes parametru analīze

16. Perspektīvas objektu energoapgādes pārvaldības sistēmas (lekcija – 1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites ar atzīmi zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā, summējot kontroldarbu (maks. 30%), patstāvīgā darba (maks. 40%) un mājasdarbu (maks. 30%) vērtējumus, ņemot vērā iegūto zināšanu līmeni un kvalitāti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs – Energoapgādes sistēmas dzīves cikla ekonomiskais novērtējums;
2. mājas darbs – Patērētāja elektrolīniju vadu šķērsgriezuma aprēķins;
3. mājas darbs – SEG emisiju novērtējums lokālam energoapgādes objektam.

Patstāvīgais darbs – Lauksaimniecības objekta energoapgādes sistēmas pamatojums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai ieskaiti var iegūt, ja vismaz 50% testu jautājumu ir atbildēti pareizi.
Mājas darbu uzdevumā novērtē saskaņā ar mājas darbu uzdevumu prasību izpildes precizitātes un kvalitātes līmeni.

Ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no ieskaites uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2002. 480 lpp.
2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 342 lpp.
3. Гужов Н.П, Павлюченко Д.А. Ольховский В.Я. Системы электроснабжения, Феникс, 2011 г., cтр. 384.

4. Janet N. Optimization of Energy Supply Systems. Modelling, Programming and Analysis, Springer International Publishing, 2018, p. 305.

Papildliteratūra

1. Маньков В.Д. Основы проектирования систем электроснабжения, Санкт-Петербург, 2010, http://aprolex.by/literatura/knigi-po-elektrosnabzheniyu/osnovy-proektirovaniya-sistem-elektrosnabzheniya.html

2. Lund H., Renewable energy systems, The choice and Modeling of 100% Renewable Solutions, Elsevier, 2010.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule, ISSN 1407-5911
2. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier Elsevier BV, ISSN 13640321

3. International Journal of Sustainable Energy, Online ISSN: 1478-646X

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammas "Enerģētika" izvēles daļā (obligātā).