Kursa kods Ener4038

Kredītpunkti 4.50

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums08.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Liene Kanceviča

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

EnerB001 [GENRB001] Alternatīvā enerģētika un energoekonomika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt alternatīvās enerģijas veidus, to īpašības, priekšrocības, trūkumus, izvēles principus, vietu un nozīmi Latvijas, ES un pasaules kontekstā. Studiju kursa ietvaros tiek pētīti enerģijas ieguves paņēmieni no atjaunīgajiem enerģijas resursiem, analizēti tehnoloģiskie procesi un iekārtas. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz saules, vēja, ūdens un biomasas enerģijas izmantošanai. Tiek iepazītas saules fotoelektriskās iekārtas un saules kolektori, vēja turbīnas un vēja parki, hidroenerģētikas iekārtas. Tiek veikts enerģijas veida tehniski ekonomiskais pamatojums izvērtētas uzņēmējdarbības iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina saules, vēja, ūdens un biomasas enerģētikas iekārtas un sistēmu veidus, uzbūvi un darbību, šo sistēmu vadības principus, tehniski ekonomiskās novērtēšanas paņēmienus – vērtējums ar atzīmi;
Prasmes - spēj novērtēt atjaunīgo resursu izmantošanas efektivitātes un izmantošanas atbilstības, aprēķināta enerģētisko parametrus un veikt iekārtu un tehnoloģiju izvēli – vērtējums ar atzīmi;

Kompetences - veikt alternatīvās enerģijas avotu izvēli konkrēta objekta energoapgādei, tehnoloģiju un iekārtu salīdzināšanu atjaunīgo resursu efektīvai un ekonomiski pamatotai izmantošanai – vērtējums ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievadnodarbība. Enerģijas avoti, to veidi, ieguve. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
2. Energoresursu izmantošana un ietekme uz vidi. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
3. Saules enerģija, tās pārveide siltumā. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
4. Saules fotoelektriskie pārveidotāji. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
5. Vēja enerģijas, tās pārveidotāji. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
6. Vējagregāta konstrukcija un vadība. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
7. Ūdens uz Zemes, hidroenerģētikas principi. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
8. Straumes energoiekārtas. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
9. Energoiekārtas hidroenerģētikā. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
10. Uzpludinājumi hidroenerģētikā. (lekcija 1 h + praktiskais darbs 1 h)
11. Biomasas izmantošana enerģijas ieguvē. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
12. Ierīces enerģijas ieguvei no biomasas. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
13. Enerģētiskā koksne. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
14. Zālaugu izmantošana enerģētikā. (lekcija 1 h + praktiskais darbs 1 h)
15. Enerģijas kvalitātes uzlabošana. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
16. Atjaunīgo energoresursu izmantošana komercdarbības nodrošināšanai. (lekcija 2 h + praktiskais darbs 1 h)
17. Pārbaudes darbs par apgūto teoriju. 2 h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti var iegūt atbilstoši prasībām uzrakstot kontroldarbu par kursā apgūto teoriju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu vērtēšana notiek, balstoties uz studenta zināšanām par apgūto vielu.

Obligātā literatūra

1. Galiņš A., Laizāns A., Kanceviča L. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

2. Barkāns J. Enerģijas ražošana. Rīga: RTU, 2001. [tiešsaiste] [skatīts 5.12.2015.]. Pieejams: http://www.eef.rtu.lv/doc/studiju_materiali/012.pdf.

Papildliteratūra

1. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls. Pieejams: http://www.renewableenergyworld.com

2. International Network of Sustanable energy. Pieejams: http://www.inforse.dk

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studijās.