Kursa kods Ener3029

Kredītpunkti 1.50

Apsildes sistēmu ekspluatācija I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener3018, Siltumapgādes avoti

Ener3027, Siltumzinību teorētiskie pamati I

Ener3028, Siltumzinību teorētiskie pamati II

Aizstātais kurss

VidEB001 [GVIEB001] Apsildes sistēmu ekspluatācija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt ēku ūdens apsildes sistēmu un to sastāvdaļu, elektroapsildes, apsildes ar gāzes degļiem, grīdu apsildes ar sildcaurulēm un elektriskajiem kabeļiem, gaisa apsildes sistēmu, siltuma ģeneratoru uzbūvi un ekspluatāciju. Tiek analizēti modernu apsildes sistēmu vadības principi un elementi, energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina apsildes sistēmu veidus un to sastāvdaļu uzbūvi, darbību, to ekspluatācijas nosacījumus, sistēmu vadības principus un to elementu darbību - teorijas kontroldarbs;
Prasmes - spēj aprēķināt apsildes sistēmas elementu parametrus, veikt pamatotu ekspluatācijas režīmu izvēli, novērtēt to piemērotību objektam - teorijas kontroldarbs;

Kompetences - konkrētam objektam piemērotākās apsildes sistēmas un tās elementu izvēle, apsildes sistēmas darbības un vadības efektivitātes paaugstināšanas risinājumu izstrāde teorijas kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ūdens apsildes sistēmas, klasifikācija, to shēmas, uzbūves principi. (Lekcijas – 2h)
2. Cauruļvadi apsildes sistēmām, to īpašības, izvēle, montāža. (Lekcijas – 2h)
3. Ūdens apsildes sistēmu atgaisošana, drošības elementi, izplešanās tvertne. (Lekcijas – 2h)
4. Cirkulācijas sūkņi, to izvēle. (Lekcijas – 2h)
5. Ūdens apsildes sistēmas elementu hidrauliskais aprēķins. (Lekcijas – 2h)
6. Siltuma ģeneratori apsildes sistēmām. (Lekcijas – 2h)
7. Akumulācijas tvertne, tās aprēķins. (Lekcijas – 2h)
8. Gaisa apsildes sistēmas. Elektroapsildes sistēmas un ierīces. (Lekcijas – 2h)
9. Apsilde ar gāzes degļiem. (Lekcijas – 2h)
10. Apsildes sistēmas ar grīdā iebūvētām sildcaurulēm. (Lekcijas – 2h)
11. Apsildes sistēmas ar grīdā iebūvētiem sildkabeļiem. (Lekcijas – 2h)
12. Siltumsūkņu veidi, to izmantošana apsildes sistēmās. (Lekcijas – 2h)
13. Apsildes sistēmu vadības elementi: apkures regulatori, vārsti. (Lekcijas – 2h)
14. Modernas apsildes sistēmas koncepcija un izveides principi. (Lekcijas – 2h)
15. Siltumenerģijas patēriņa individuāla uzskaite. Alokatori. (Lekcijas – 2h)
16. Apsildes efektivitāte, enerģijas taupīšanas risinājumi. (Lekcijas – 2h)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Kontroldarbam jābūt ieskaitītam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas kontroldarbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums atkarīgs no kontroldarbā iegūtā vērtējuma.
Ieskaite tiek iegūta sekmīgi uzrakstot kontroldarbu
Kontroldarba vērtēšana:
Kontroldarbā 8 jautājumi.
Vērtēšana: pareiza, pilnīga atbilde uz konkrēto jautājumu - 1 punkts, daļēja vai ar nebūtiskām kļūdām - 0,5 p, atbilde nepareiza vai tās nav - 0 p.

Minimālā punktu summa pozitīvam kontroldarba vērtējumam – 5 punkti.

Obligātā literatūra

1. Šeļegovskis R. Apsildes sistēmu elementu aprēķinu metodika un piemēri. Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 60 lpp. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli.
2. Jaunu ūdens apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu projektēšana. Dzelzītis E, Krēsliņš A., Šteinerts A. u.c. Rīga: VARAM, SGŪTIS, 1999. 95 lpp.

3. Čiuprinskas K. u.c. Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana. Teorija un prakse. Vilnius, “Supernamai”, 2019. 405 lpp.

Papildliteratūra

1. Šterns H.B. Centrālapsilde savrupnamā. Rīga: Lielupes izdevniecība IK, 2005. 169 lpp.
2. Borodiņecs A., Krēsliņš A. Būvniecības siltumfizika ēku projektētājiem. Rīga: RTU, 2007. 131 lpp.

3. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: RTU, 2005. 414 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls. ISSN 1407-8589.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" Energoekonomikas specializācijas pilna un nepilna laika studijās.