Kursa kods Ener3027

Kredītpunkti 4.50

Siltumzinību teorētiskie pamati I

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi1009, Fizikas pamati

Fizi2032, Fizika I

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Aizstātais kurss

VidEB003 [GVIEB003] Siltumzinību teorētiskie pamati I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: apgūt termodinamikas teorētiskos pamatus. Studējošie iemācas aprēķināt darbu un siltuma daudzumu termodinamiskajos procesos un ciklos, siltuma zudumus un pievadāmo enerģiju siltuma un aukstuma iekārtās. Rodas izpratne par siltuma un aukstuma iekārtu darbības termodinamiskajiem pamatiem. Studējošie iegūst zināšanas un izpratni par siltuma pārejas veidiem un likumsakarībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - spēj veikt termodinamisko procesu analīzi, veikt enerģijas plūsmu aprēķinu siltumtehniskajām iekārtām, – 1.kontroldarbs (uzdevumi);
veikt siltumpārejas aprēķinus dažādam pielietojumam – 2. kontroldarbs (uzdevumi);
Prasmes - pārzina termodinamikas teorētiskos pamatus, siltumiekārtu enerģētiskās bilances veidošanos, siltuma un aukstuma iekārtu termodinamiskos darbības pamatus – 3. kontroldarbs (teorija);
siltuma pārejas likumsakarības un to ietekmējošos faktorus – 1., 2., 3.laboratorijas darbi

Kompetences - enerģijas plūsmas izvērtēšanā dotajai siltumtehniskajai iekārtai vai objektam; siltuma plūsmas veidošanās faktoru analīzē, plūsmu aprēķināšanā, un siltuma izmantošanas uzlabošanas risinājumu izvēlē – kontroldarbu un laboratorijas darbu izpildes un laboratorijas darbu aizstāvēšanas kvalitāte.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Termodinamikas pamatjēdzieni. Termodinamiskie parametri. (Lekcijas 2h,)
2. Termodinamiskie procesi. (Lekcijas 2h, prakt. darbi 1h)
3. Ideāla gāze. Gāzes stāvokļa vienādojums. Siltumietilpība. (Lekcijas 1h, prakt. darbi 1h)
4. Gāzu maisījumi. Pirmais termodinamikas likums. (Lekcijas 1h, prakt. darbi 1h)
5. Termodinamiskie cikli. Karno cikls. (Lekcijas 1h, prakt. darbi 1h)
6. Otrais termodinamikas likums. Ekserģija. (Lekcija 1h)
7. Reālas gāzes, to stāvokļa vienādojumi. (Lekcijas 1h, prakt. darbi 1h)
8. Ūdens tvaiks, tā parametri. (Lekcijas 2h, prakt. darbi 1h)
9. Tvaika - gāzu maisījumi. Mitrs gaiss, tā parametri. Siltuma un masas pāreja. (Lekcijas 1h, prakt. darbi 1h)
10. Siltumiekārtu termodinamiskie cikli. Iekšdedzes motoru cikli. (Lekcijas 1h,)
11. Tvaika iekārtu termodinamiskie cikli. (Lekcijas 2h,)
12. Aukstumiekārtu termodinamiskie cikli. Siltumsūkņa termodinamiskais cikls. (Lekcijas 2h,)
13. Siltumapmaiņas veidi, pamatjēdzieni, siltuma pāreja. Stacionāri un nestacionāri procesi. (Lekcijas 1h,)
14. Siltuma vadīšana. (Lekcijas 2h, prakt. darbi 2h)
15. Siltuma konvekcija. (Lekcijas 2h, prakt. darbi 2h)
16. Siltuma starošana. (Lekcijas 2h, prakt. darbi 2h)
1.kontroldarbs: Termodinamisko parametru aprēķini (Prakt. darbi 1h).
2.kontroldarbs: Siltuma pārejas aprēķini. (Prakt. darbi 1h).
3.kontroldarbs: Siltumzinību teorētiskie pamati – teorija (Prakt. darbi 1h).

Laboratorijas darbi:
Siltuma vadīšana 3 h,
Siltuma konvekcija. 2 h
Siltuma starošana. 3 h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Visiem trim kontroldarbiem jābūt ieskaitītiem, laboratorijas darbiem nostrādātiem un aizstāvētiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ar atzīmi vērtējums atkarīgs no kontroldarbos iegūtā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Nagla J., Saveļjevs P., Turlajs D. Siltumenerģētikas teorētiskie pamati. Rīga: RTU, 2008. 193 lpp.

2. Gengel Y.A. Heat transfer. A practical approach. Boston [etc.]: McGraw-Hill, 2004. 908 p.

Papildliteratūra

1. Šeļegovskis R. Metodiskie norādījumi praktiskajiem darbiem studiju kursā „Siltumzinību pamati” LLU TF Lauksaimniecības enerģētikas specialitātei. Rīga: RTU, 2007. 26 lpp. e-grāmata. Pieejams: www.tf.llu.lv/Mācību materiāli/R.Šeļegovska mācību materiāli.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.