Kursa kods Ener3025

Kredītpunkti 3

Bioenerģētika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums09.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Vilis Dubrovskis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Kristīne Zihmane-Rītiņa

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu, studenti iegūs zināšanas par biomasu kā saules enerģijas akumulatoru, bioenerģijas resursiem, koksni, salmiem un atkritumiem, biogegvielām, biodīzeļdegvielu un bioetanolu, biogāzi un kokgāzi. Kursā tiks apskatītas arī mazās un lielās biomasas apkures sistēmas, bioetanola ražošanas iekārtas, biodīzeļdegvielas ražošanas iekārtas, pirolīzes iekārtas, biogāzes iekārtas, bioenerģētiskās saimniecības un apdzīvoto vietu bioenerģētiskie centri.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina: enerģijas ražošanas iespējas no biomasas, dažādiem bioenerģijas resursiem un to izmantošanas tehnoloģijas;

Spēj: izstrādāt tehnoloģiskus projektus dažādām iekārtām, kas izmanto biomasu enerģijas ražošanai, veic dažādus nepieciešamos aprēķinus – mājas darbs.

Kompetence: dažādu bioenerģijas resursu un tehnoloģiju izvērtējums un izvēle konkrētā objekta energoapgādei – ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)


Bioenerģētikas priekšmets,biomasa-saules enerģijas akumulators.Bioenerģijas izmantošana citos enerģijas veidos. – 2h .
Bioenerģijas resursu iedalījums un raksturojums. Sausie bioenerģijas resursi: koksne, salmi, atkritumi u. c. – 2h.
Šķidrie un gāzveida bioenerģijas resursi: eļļa un biodīzeļdegviela, bioetanols, ogļviela, biogāze, kokgāze.- 2h.
Biomasas izmantošana enerģijas ražošanā. Koģenerācija. Degvielas šūnas. Bioenerģētiskās sistēmas. – 2h.

1.kontroldarbs.

Mazās un lielās koksnes, salmu u.c. sauso resursu apkures iekārtas un palīgierīces. – 2h.
Bioenerģētiskās iekārtas šķidro enerģijas resursu ražošanai no biomasas. Bioetanola ražošanas iekārtas – 2h.
Eļļas un biodīzeļdegvielas ražošanas iekārtas. Rūpnīcu tehnoloģiskās shēmas. Blakusproduktu izmantošana. – 2h.
Pirolīzes iekārtas. Biomasas anaerobā fermentācija. Izejvielas, potenciāls. organiskie atkritumi, notekūdeņi.– 2h.

2.kontroldarbs.

Biogāzes ražošanas process, mikrobioloģija un bioķīmija, ietekmējoši faktori, inhibitori, katalizatori.– 2h.
Bioenerģētiskās iekārtas, galvenie mezgli un sistēmas. Tehnoloģiskās shēmas,ekspluatācija, vadība.– 2h.
Atkritumu poligonu gāzes savākšana un izmantošana. Procesi atkritumos, gāzes sistēmas, iekārtas.– 2h.
Digestāta izmantošana. Mēslojuma un lopbarības piedevu ražošana. Tehnoloģijas un iekārtas. – 2h.

3.kontroldarbs.

Bioenerģētiskās saimniecības. Meža biomasas forsētās audzēšanas saimniecības, tehnoloģiskais aprēķins. – 2h.
Biogāzes ražošanas saimniecības. Elektroenerģijas un siltuma ražošana. Enerģijas augu audzēšanas saimniecības. – 2h.
Bioetanola un biodīzeļdegvielas izejvielu audzēšanas saimniecības. Pamatnosacījumi, tehnoloģija, projekts. – 2h.
Apdzīvoto vietu bioenerģētiskie centri. Vietas izvēle, patērētāji, tipiskākās iekārtas, ekonomiskais efekts.– 2h.

Mājas darbs. Tehnisko parametru aprēķins kādai no iekārtām, kas izmanto biomasu enerģijas ražošanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiska ieskaite.

Pie ieskaites rakstīšanas students tiek pielaists tikai tad, ja ir sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi, izpildīti nodarbībās dotie testi, ieskaitīts mājas darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāizpilda mājas darbs: jāveic aprēķins kādai no iekārtām, kas enerģijas ražošanai izmanto bioenerģiju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējumu veido par katru ieskaites jautājuma atbildi iegūtā punktu skaita summa:

- Pareiza visaptveroša, plaša atbilde: 3 punkti,

- Pareiza atbilde ar nelielām nepilnībām vai kļūdām: 2 punkti,

- Atbilde, kas satur tikai pamatjēdzienus bez skaidrojuma vai satur būtiskas kļūdas: 1 punkts,

- Atbildes nav, atbilde aplama, atbildē ir ļoti rupjas būtiskas kļūdas: 0 punktu.

Iegūstot 9 punktus, ir iespēja veikt pārrunas, kuru rezultātā studentam uzrādot atbilstošas zināšanas un izpratni ir iegūstama atzīme 10 – izcili.

Obligātā literatūra

1. Dubrovskis.V., Adamovičs A. Bioenerģētikas horizonti. Jelgava, 2012. 352 lpp.
2. Gulbis V., Birzietis G. Par biodīzeļdegvielas kvalitāti, lai tuvinātu biodīzeļdegvielas īpašību kopumu fosilās dīzeļdegvielas īpašībām. Rīga: Uzņēmumu vadības institūts, 2006. 116 lpp.
3. Kalniņš A. Par bioetanola pielietošanas iespēju paplašināšanu transportā. Rīga: Latvijas Biodegvielu asociācija, 2006. 128 lpp.
4. Adamovičs A. Biomasas enerģija. Jelgava, 2012. 48 lpp.

Papildliteratūra

1. Kalniņš A. Ekonomiskais vērtējums par Vācijas pieredzi rapša eļļas degvielas un biodīzeļdegvielas pielietošanas lietderību Latvijas apstākļos. Rīga: Latbio konsultāciju centrs, 2006. 128 lpp.
2. Adamovičs A., Agapovs J., Aršanica A., Daņiļevičs A., u.c. Enerģētisko augu audzēšana un izmantošana. Rīga: Vides projekti, 2007. 190 lpp.
3. Lazdiņš A. Meža biomasas sagatavošana un izmantošana. Rīga: Valsts SIA Vides projekti, 2006. 54 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Enerģētika un automatizācija ISSN 1407 - 8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem /www.baltenergy.com

Piezīmes

Brīvās izvēles kurss bakalauru studiju studentiem.