Код курса EkonP021

Кредитные пункты 6

Общее количество часов240

Количество часов самостоятельной работы студента240

Дата утвеждения курса22.05.2019

Разработчик курса

author

Gunita Mazūre

Предварительные знания

Ekon2079,

Ekon2081,

Ekon2135,

Ekon3111,

Ekon3116,

Учебная литературa

1. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika, A.Svarinska. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp.
2. Finanšu grāmatvedība. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva. Atkārtots un atjaunots 2.izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 318 lpp.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
4. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. J.Bojarenko, A.Tjurina, M.Ķūda, I.Pokromoviča, I.Jespere. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp.
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
6. Finanšu vadības rokasgrāmata. Autori LAIKA STARS vadošie speciālisti u.c. Rīga: Dienas Biznesa rokasgrāmata, 2004.
7. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
8. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
9. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: INFO TILTS, 2012. 313 lpp.
10. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
11. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003. 282 lpp.
12. Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis. London: Prentice Hall, 2006. 696 p.

Дополнительная литература

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992.
Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=66460
2. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015.
Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste]. Pieņemts 04.09.2018. Stājas spēkā 07.09.2018. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
5. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
6. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
7. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
8. Bittlestone R. Financial Management for Business: Cracking the Hidden Code. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2010. 201 p.
9. Harrison W.T., Horngren C.T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
10. Sutton T. Corporate Financial Accounting and Reporting. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2004. 722 p.
11. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. Киев: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с.

Периодика и другие источники информации

1. Bilance: žurnāls par nodokļu aktualitātēm, grāmatvedību, finansēm un likumdošanas niansēm ar labāko grāmatvedības un nodokļu ekspertu kompetentiem skaidrojumiem. ISSN 1407-5709.
2. IFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un darba tiesībām un elektroniskais žurnāls/ifinanses.lv. Pieejams: https://ifinanses.lv/
3. Plz – praktiskais likumdošanas ziņnesis. Pieejams: https://www.plz.lv/
4. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
5. VID mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv