Kursa kods EkonP021

Kredītpunkti 6

Grāmatvedība un finanses

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums22.05.2019

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunita Mazūre

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2079, Vienkāršā grāmatvedība

Ekon2081, Finanses un kredīts

Ekon2135, Nodokļu uzskaite

Ekon3111, Finanšu grāmatvedība

Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība

Kursa anotācija

Studenti prakses laikā apgūst grāmatvedības un finanšu vadības procesu dažādu tautsaimniecības nozaru uzņēmumos, piedaloties šo procesu īstenošanā. Prakses laikā tiek nostiprinātas studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas grāmatvedībā un finansēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par prakses vietas darbību un grāmatvedības uzskaiti regulējošajiem tiesiski normatīvajiem dokumentiem - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija.
2. Zināšanas par prakses vietas finanšu un grāmatvedības galvenajiem principiem, mērķiem un uzdevumiem, kā arī finanšu pārskatu sagatavošanas procesu - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija.
3. Zināšanas par prakses vietas finanšu vadības darbību, nodokļu aprēķināšanas, deklarāciju sastādīšanas un iesniegšanas kārtību - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija.
4. Spēj pielietot Latvijas Republikas tiesiski normatīvos aktus grāmatvedības uzskaitē, nodokļu un nodevu aprēķināšanā, kā arī deklarāciju un pārskatu sastādīšanā - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme.
5. Spēj patstāvīgi pielietot grāmatvedības kontus saimniecisko darījumu uzskaitē, sastādīt un aizpildīt grāmatvedības dokumentus un reģistrus - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme.
6. Spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt, spriest, kā arī risināt praktiskus finanšu un grāmatvedības jomas darba uzdevumus, strādājot individuāli un komandā - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija.
7. Spēj uzņemties atbildību - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu.
8. Spēj strādāt kolektīvā un izpildīt uzticētos uzdevumus - prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu.
9. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - prakses pārskata prezentācija.
10. Spēj izanalizēt prakses vietas finanšu situāciju, veidot finanšu plānus un noteikt finansēšanas avotus - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija.

11. Spēj patstāvīgi virzīt savu darbību kompetenču pilnveidē - prakses pārskats.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prakse ir organizēta, lai iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprinātu un papildinātu ar praktiskām darba iemaņām. Prakses vietu izvēlas students, tajā ir jābūt grāmatvedības nodaļai. Prakses vieta var būt uzņēmums, iestāde vai organizācija.
2. Students iepazīstina prakses vietas pārstāvjus ar prakses programmu, savām teorētiskajām zināšanām, praktiskajām iemaņām un vēlmēm papildināt tās prakses laikā. Ja prakses vietas pārstāvji un students savstarpēji vienojas, tiek noslēgts trīspusējs līgums par prakses nodrošināšanu, kuru paraksta prakses vietas pilnvarotais pārstāvis, ESAF dekāns un students. Trīspusēji parakstīta prakses līguma vienu eksemplāru students iesniedz Finanšu un grāmatvedības institūta atbildīgajam mācībspēkam par praksi ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms prakses sākuma.
3. Katram praktikantam Finanšu un grāmatvedības institūtā tiek sagatavots prakses norīkojums ar prakses programmu. Students nav tiesīgs uzsākt praksi bez norīkojuma. Prakses laikā tiek izpildīti prakses norīkojumā definētie uzdevumi, kā arī tiek veikti tie darbi, kurus praktikantam uztic izvēlētās prakses vietas vadītājs. Praktikanta uzdevums ir pēc iespējas vairāk iepazīt prakses vietu, godprātīgi izpildīt viņam uzticētos uzdevumus.
4. Noteiktajā datumā studentam jāierodas savā prakses vietā un jāsāk pildīt prakses programmas uzdevumus. Prakses ilgums – 6 nedēļas.
5. Prakses laikā students izstrādā prakses pārskatu atbilstoši prakses programmas saturam. Prakses pārskata saturu veido prakses satura tēmu izklāsts. Par informācijas iegūšanu prakses pārskatam jārūpējas pašam studentam. Prakses vietai ir tiesības neizpaust komercinformāciju.
6. Pārskats tiek rakstīts paralēli prakses norisei. Pilnībā pabeigts prakses pārskats jāiesniedz institūta ieceltajam prakses vadītājam prakses noslēguma posmā.
7. Atbilstoši izvēlētajai prakses vietai, praktikantam nepieciešams:
• iepazīties ar uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbības mērķi, organizatorisko struktūru, darba organizāciju, grāmatvedības finanšu dienesta darba organizāciju un finanšu dienesta veicamajiem uzdevumiem;
• novērtēt uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbību iepriekšējos gados (attīstības dinamika, finanšu analīzes rādītāji u.c.), parādot prasmi pielietot teorētiskās zināšanas;
• izpētīt uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbību un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos tiesiski normatīvos aktus;
• izpētīt finanšu pārskatu saturu un to nozīmi finanšu vadībā;
• iepazīties ar grāmatvedības uzskaites organizāciju, grāmatvedības dokumentiem, grāmatvedības reģistriem un finanšu pārskata sastāvu un sagatavošanas noteikumiem, inventarizāciju veikšanu un uzskaites operāciju kontroli;
• izpētīt uzņēmuma, iestādes vai organizācijas finanšu vadības struktūru un darbības virzienus (aktīvu vadīšana, kapitāla vadīšana, naudas līdzekļu vadīšana u.c.);
• izpētīt uzņēmuma, iestādes vai organizācijas līdzekļu un līdzekļu avotu, ieņēmumu un izdevumu uzskaiti grāmatvedībā, finanšu rezultāta veidošanos, finansēšanas avotu struktūru un vadību.
8. Praktikantam pēc iespējas jāpiedalās apspriedēs, sanāksmēs, sapulcēs, kas tiek organizētas prakses vietā, kuras ir atklātas un kuras var papildināt zināšanas par prakses programmā ietvertajiem uzdevumiem.
9. Prakses laikā students izstrādā prakses pārskatu saskaņā ar uzdevumiem datorsalikumā A4 formātā ir 15-20 lpp. bez pielikumiem. Prakses pārskats ir jānoformē atbilstoši LLU ESAF Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Pārskatam ir jāpievieno aizpildīts, parakstīts un apzīmogots prakses norīkojums. Prakses pārskatu iesniedz iešūtu ātršuvēja mapītē. Students paraksta prakses pārskatu.
Prakses atskaitē ietilpst šādas obligātās sastāvdaļas:
• Titullapa.
• Satura rādītājs.
• Ievads: prakses mērķi un uzdevumi.
• Prakses vietas vispārējs raksturojums – uzņēmuma komercdarbības forma, darbības un atrašanās vietas raksturojums.
• Studenta prakses laikā veikto darbu detalizēts apraksts.
• Secinājumi par grāmatvedības un finanšu jomas problēmām uzņēmumā, iestādē vai organizācijā, un priekšlikumi to novēršanas iespējām.
• Literatūras saraksts.
• Pielikumi (ja tādi ir nepieciešami).
10. Prakses atskaite un norīkojums ir jāiesniedz prakses vadītājam Finanšu un grāmatvedības institūtā studiju darba grafikā noteiktajā termiņā. Institūta norīkotais prakses vadītājs izvērtē prakses pārskata saturu un noformējumu. Ja prakses pārskats atbilst izvirzītajām prasībām, studentam atļauj piedalīties prakses aizstāvēšanas. Prakses pārskata aizstāvēšanu un vērtēšanu veic komisija, kuras sastāvā ir iekļauts arī prakses vadītājs.
11. Prakses atskaite tiek aizstāvēta Finanšu un grāmatvedības institūtā pie institūta direktores nozīmētas komisijas. Prakses aizstāvēšanai ir jāsagatavo 5-7 minūtes ilga prezentācija (PowerPoint), kurā jāietver:
• prakses mērķis;
• īss uzņēmuma raksturojums, grāmatvedības un finanšu funkcijas uzņēmumā, prakses laikā paveiktais;
• galvenie secinājumi;
• priekšlikumi uzņēmuma grāmatvedības un finanšu analīzes uzlabošanai.
Pēc uzstāšanās students atbild uz komisijas jautājumiem. Uz uzdotajiem jautājumiem students sniedz īsas, precīzas un izsmeļošas atbildes.

12. Prakse tiek vērtēta ar vērtējumu ieskaitīts / neieskaitīts. Vērtējumu izdara prakses aizstāvēšanas komisija, pamatojoties uz prakses pārskata saturu, tās aizstāvēšanas rezultātiem un prakses vietas vadītāja atsauksmi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visas tēmas - prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija (vērtējums bez atzīmes).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izpildīt prakses programmā paredzētās prasības.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses pārskats, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

Obligātā literatūra

1. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. I.Leibus, R.Grigorjeva, A.Jesemčika, A.Svarinska. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp.
2. Finanšu grāmatvedība. I.Leibus, I.Pētersone, A.Jesemčika, A.Svarinska, R.Grigorjeva. Atkārtots un atjaunots 2.izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2019. 318 lpp.
3. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
4. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. J.Bojarenko, A.Tjurina, M.Ķūda, I.Pokromoviča, I.Jespere. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp.
5. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
6. Finanšu vadības rokasgrāmata. Autori LAIKA STARS vadošie speciālisti u.c. Rīga: Dienas Biznesa rokasgrāmata, 2004.
7. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348 lpp.
8. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
9. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: INFO TILTS, 2012. 313 lpp.
10. Zīriņa V. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
11. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2003. 282 lpp.
12. Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis. London: Prentice Hall, 2006. 696 p.

Papildliteratūra

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992.
Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=66460
2. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
3. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015.
Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: MK noteikumi Nr. 558 [tiešsaiste]. Pieņemts 04.09.2018. Stājas spēkā 07.09.2018. [Skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
5. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi Nr. 585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
6. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
7. Subatnieks K. Komercsabiedrības naudas plūsma: naudas plūsmas absolūto un relatīvo rādītāju izmantošana uzņēmuma finanšu analīzē. Rīga: SIA Drukātava, 2008. 100 lpp.
8. Bittlestone R. Financial Management for Business: Cracking the Hidden Code. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2010. 201 p.
9. Harrison W.T., Horngren C.T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
10. Sutton T. Corporate Financial Accounting and Reporting. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2004. 722 p.
11. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. Киев: Ника–Центр, Эльга, 2002. 528 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par nodokļu aktualitātēm, grāmatvedību, finansēm un likumdošanas niansēm ar labāko grāmatvedības un nodokļu ekspertu kompetentiem skaidrojumiem. ISSN 1407-5709.
2. IFinanses – žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un darba tiesībām un elektroniskais žurnāls/ifinanses.lv. Pieejams: https://ifinanses.lv/
3. Plz – praktiskais likumdošanas ziņnesis. Pieejams: https://www.plz.lv/
4. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
5. VID mājaslapa. Pieejams: http://www.vid.gov.lv

Piezīmes

Profesionālā prakse ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.