Code du cours EkonP017

Crédits 8

La quantité totale d'heures en classe320

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant320

Date de l'approbation du cours29.10.2018

Auteur du cours

author

Ingrīda Pētersone

Connaissances de base

Ekon2120,

Ekon3049,

Ekon3079,

Ekon3088,

Ekon3089,

Ekon3090,

Ekon3091,

Ekon3113,

Ekon4087,

Ekon4099,

Ekon4102,

Manuels

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
3. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība.Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 320 lpp.
4. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
5. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp.
6. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2003.
7. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests 2006.
8. Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. London: Prentice Hall, 2006. 696 p
9. Kusins J., Zariņa V., Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2016. 352 lpp.
10. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418
3. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
4. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts 22.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
5. Harrison W.T.,Horngren C.T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
6. Sutton T. Corporate Financial Accounting and Reporting. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2004. 722 p.

7. Upchurch A. Cost Accounting: Principles and Practice. London: Prentice Hall, 2002. 698 p.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Bilance: elektroniskais žurnāls. plz.lv
2. IFinanses: elektroniskais žurnāls. ifinanses.lv

3. Finanšu ministrija. http://www.fm.gov.lv