Kursa kods EkonP017

Kredītpunkti 8

Finanšu grāmatvedība un analīze

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareGrāmatvedības un uzskaites teorija

Kopējais stundu skaits kursā320

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits320

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaFinanšu un grāmatvedības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingrīda Pētersone

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2120, Grāmatvedības pamati

Ekon3049, Uzņēmuma finanses

Ekon3079, Datorgrāmatvedība

Ekon3088, Iekšējais audits

Ekon3089, Budžeta iestāžu grāmatvedība

Ekon3090, Nodokļu uzskaite

Ekon3091, Vadības grāmatvedība

Ekon3113, Finanses un nodokļi

Ekon4087, Kontrole un revīzija

Ekon4099, Finanšu pārskati

Ekon4102, Finanšu grāmatvedība

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti nostiprina savas studiju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūst grāmatvedības un finanšu jomas speciālistiem nepieciešamās iemaņas darba tirgū, kā arī iegūst bakalaura darba izstrādei nepieciešamo informāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt zināšanas par prakses vietas darbību un grāmatvedības uzskaiti regulējošiem normatīvajiem dokumentiem un to pielietojumu - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
2. Pārzina prakses vietas finanšu un grāmatvedības galvenos principus, mērķus un uzdevumus, kā arī to praktisko realizāciju - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
3. Spēj sasaistīt specializācijas virzienā iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskiem uzdevumiem - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
4. Analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādus procesus uzņēmumos (organizācijās, iestādēs) un noteikt to pilnveidošanas iespējas - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija
5. Spēj uzņemties atbildību - Prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu
6. Spēj strādāt kolektīvā un izpildīt uzticētos uzdevumus - Prakses vadītāja atsauksme par veikto darbu
7. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus - prakses pārskata prezentācija

8. Spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt, spriest, kā arī risināt praktiskus finanšu un grāmatvedības jomas darba uzdevumus, strādājot individuāli un komandā - prakses atskaite, prakses vietas vadītāja atsauksme, prakses pārskata prezentācija

Kursa saturs(kalendārs)

1. Iepazīties ar uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbības mērķi, organizatorisko struktūru, darba organizāciju, grāmatvedības finanšu dienesta darba organizāciju un finanšu dienesta veicamiem uzdevumiem.
2. Novērtēt uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbību iepriekšējos gados (attīstības dinamika, finanšu analīzes rādītāji u.c.), parādot prasmi pielietot teorētiskās zināšanas.
3. Izpētīt uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbību un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošo likumdošanu.
4. Iepazīties ar grāmatvedības uzskaites organizāciju, grāmatvedības dokumentiem, grāmatvedības reģistriem un finanšu pārskata sastāvu un sagatavošanas noteikumiem.
5. Izpētīt uzņēmuma, iestādes vai organizācijas aktīvu, pasīvu un saimniecisko darījumu uzskaiti.
6. Iepazīties ar uzņēmuma, iestādes vai organizācijas atskaišu, pārskatu un deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu.
7. Piedalīties uzņēmuma, iestādes vai organizācijas inventarizācijās un citās saimniecisko darījumu vai atlikumu kontroles procedūrās.
8. Veikt citus uzticētos prakses uzdevumus.
9. Jāpiedalās apspriedēs, sanāksmēs, sapulcēs, kas tiek organizētas prakses vietā, kuras ir atklātas un kuras var papildināt zināšanas par prakses programmā ietvertajiem uzdevumiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā ir jāizpilda prakses norīkojumā definētie uzdevumi, kā arī jāveic tie darbi, kurus praktikantam uztic izvēlētās prakses vietas vadītājs.
Prakses beigās jāsagatavo prakses atskaite un prezentācija par prakses vietā izpildītajiem prakses programmas uzdevumiem un veiktajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūt un nostiprināt studiju procesā iegūtās teorētiskās zināšanas, izmantojot tās praktiski konkrēta uzņēmuma vai iestādes grāmatvedības un finanšu jomā. Sagatavot prakses atskaiti par prakses vietā izpildītajiem prakses programmas uzdevumiem un veiktajiem darbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses atskaites sagatavošana un prakses aizstāvēšana par prakses vietā izpildītajiem prakses programmas uzdevumiem un veiktajiem darbiem.
Prakses aizstāvēšanu un prakses atskaiti novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību 10 ballu sistēmā.

Obligātā literatūra

1. Leibus I., Grigorjeva R., Jesemčika A., Svarinska A. Grāmatvedības pamati uzņēmumos. Atkārtots un atjaunots 2. izdevums. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 195 lpp
2. Leibus I. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2016. 152 lpp.
3. Leibus I., Pētersone I., Jesemčika A., Svarinska A., Grigorjeva R. Finanšu grāmatvedība.Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2018. 320 lpp.
4. Bojarenko J., Beļavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. I daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 268 lpp.
5. Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokromoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība: teorija un prakse. II daļa. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2009. 292 lpp.
6. Ludboržs A. Finanšu grāmatvedība tirdzniecībā. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2003.
7. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests 2006.
8. Elliot B., Elliot J. Financial Accounting, Reporting and Analysis: International Edition. London: Prentice Hall, 2006. 696 p
9. Kusins J., Zariņa V., Gada pārskats un iepriekšējo periodu kļūdas. Palīglīdzeklis grāmatvežiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2016. 352 lpp.
10. Ludboržs A. Pamatlīdzekļu uzskaite. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2006. 255 lpp.

Papildliteratūra

1. Par grāmatvedību: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.1992. Stājas spēkā 01.01.1993. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/66460-par-gramatvedibu
2. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: LR MK noteikumi Nr.585 [tiešsaiste]. Pieņemts 21.10.2003. Stājas spēkā 30.10.2003. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=80418
3. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 22.10.2015. Stājas spēkā 01.01.02016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/277779-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likums
4. Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likuma piemērošanas noteikumi: LR MK noteikumi Nr.775 [tiešsaiste]. Pieņemts 22.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016. [Skatīts 22.01.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/278844-gada-parskatu-un-konsolideto-gada-parskatu-likuma-piemerosanas-noteikumi
5. Harrison W.T.,Horngren C.T. Financial Accounting. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005. 720 p.
6. Sutton T. Corporate Financial Accounting and Reporting. 2nd ed. London: Prentice Hall, 2004. 722 p.

7. Upchurch A. Cost Accounting: Principles and Practice. London: Prentice Hall, 2002. 698 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: elektroniskais žurnāls. plz.lv
2. IFinanses: elektroniskais žurnāls. ifinanses.lv

3. Finanšu ministrija. http://www.fm.gov.lv

Piezīmes

Prakse ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika” specializācijas virzienam „Grāmatvedība un finanses”