Kurs-Code Ekon5160

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)114

Bestätigt am (Datum)19.01.2022

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ingrīda Jakušonoka

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Brigham E.F., Ehrhardt M.C. Financial Management, Theory and Practice, 2010. 1184 p.
2. Brigham Eugene F., Houston Joel F. Fundamentals of Financial Management. Wiley, 2013. Pieejams: http://books.google.com
3. Finnerty John D. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering. Third ed., Wiley, 2013. 543 p. Pieejams: http://books.google.com Ir LNB
4. Gatti S. Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects. Elsiever, 2013. 464 p. Pieejams: http://books.google.com
5. Yescombe E.R. Principles of Project Finance. Second ed. Wiley, 2013. 559 p. Pieejams: http://books.google.com
6. Praude V. Finanšu instrumenti 1. Ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2009. 446 lpp.
7. Praude V. Finanšu instrumenti 2. Ieguldījumi, darījumi, analīze. Rīga: Burtene, 2010. 488 lpp.
8. Saksonova S. Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā. Rīga: I.K. “INFO TILTS”, 2012. 313 lpp.
9. Sharpe W.S., G.J.Alexander, J.V.Bailey. Investments. 5th ed. M.Infra-M, 2009. 1028 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes: Mācību līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām. 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2007. 230 lpp.
2. Bodmer E.dward Corporate and Project Finance Modeling., Wiley. 2014. 599 p. Pieejams: http://books.google.com
3. Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2007.
4. Gupta Ambrish. Project Appraisal and Financing. (ch. No 5-6) 2017. Pieejams: http://books.google.com
5. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: Hipotēku un zemes banka, 2005. 139 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Finanšu ministrija. Pieejams: http://www.fm.gov.lv
2. International Journal of Managerial Finance. Pieejams: International Journal of Managerial Finance / Emerald Insight Pieejams: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1743-9132
1. Journal of Corporate Finance. Pieejams: Journal of Corporate Finance - Journal – Elsevier Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect journals ar LLU lietotājkontu (e-studiju parolēm): https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-corporate-finance
3. Journal of Financial Stability. Pieejams: Journal of Financial Stability / ScienceDirect.com by Elsevier Pieejams LLU FB datubāzē ScienceDirect journals ar LLU lietotājkontu (e-studiju parolēm): https://www-sciencedirect-com.ezproxy.llu.lv/journal/journal-of-financial-stability
4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Pieejams: https//www.liaa.lv
5. Lauku atbalsta dienests. Pieejams: https//www.lad.gov.lv
6. LR ekonomikas ministrija. Pieejams: https//www.em.gov.lv
7. Riska vadības rokasgrāmata. J. Šuškeviča ... [u.c.] Lietišķās informācijas dienests. Rīga, 2005.
LLU ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs - Skaits: 1 eks.
8. The Journal of Risk Finance. Pieejams: Journal of Risk Finance / Emerald Insight Pieejams: https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1526-5943
9. Žurnāls: IFinanses un elektroniskais žurnāls. Pieejams: https//www.iFinanses.lv